Czym jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Definicja ubezpieczenia kredytu gotówkowego to połączenie dwóch usług z sektora finansowego – bankowej oraz ubezpieczeniowej. Stanowi ono dla banku formę zabezpieczenia. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego, ma na celu pomoc w jego spłacie w momencie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest jednoznaczne z przejęciem przez firmę ubezpieczeniową części ryzyka związanego z niespłacaniem kredytu przez kredytobiorcę. Staje się również niezbędne, gdy mają miejsce zdefiniowane w umowie zdarzenia.

Jaki rodzaj ubezpieczenia wybrać decydując się na kredyt gotówkowy?

Klient banku, który decyduje się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego, może liczyć na kilka rodzajów ubezpieczeń kredytu gotówkowego. Wyróżnia się następujące polisy:

 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie od utraty pracy,
 • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałego inwalidztwa.

Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy w kredycie gotówkowym

Ubezpieczenie na życie jest jednym z podstawowych rodzajów ubezpieczenia. Placówki bankowe wymagają go, gdy kredytobiorca jest singlem, jedynym żywicielem rodziny czy osobą, która samodzielnie wychowuje dzieci. Zazwyczaj kwota tej polisy ma równowartość zaciąganego kredytu gotówkowego. W momencie śmierci ubezpieczonego, bank ma pewność, iż zadłużenie zostanie spłacone przez firmę ubezpieczeniową.

Zazwyczaj wykupienie tego rodzaju polisy jest dobrowolne. Banki proponują wówczas klientowi korzystne warunki. Co istotne, banki zgodnie z umową kredytową nie pobierają opłaty za prowizję lub obniżają nominalne oprocentowanie (z trzech punktów procentowych do 1,5). Niektóre placówki bankowe traktują ubezpieczenie kredytu gotówkowego jako warunek sine qua non, czyli obowiązek.

Utrata pracy wiąże się z brakiem dochodu. Ten z kolei jest jednoznaczny z niemożliwością spłacania kredytu gotówkowego. Ubezpieczenie od utraty pracy jest korzystną opcją dla placówki bankowej, dla kredytobiorcy-niekoniecznie. Najczęściej zawiera ono zapis, iż przez pół roku lub rok, firma ubezpieczeniowa obowiązuje się do wypłaty kwot, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu.

Taka opcja nie jest możliwa we wszystkich sytuacjach związanych z utratą pracy. Kredytobiorca nie powinien liczyć na odszkodowanie, jeśli:

 • został zwolniony w czasie trwania umowy na czas określony,
 • rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za porozumieniem stron,
 • koniec zatrudnienia miał miejsce w czasie trwania karencji ubezpieczenia,
 • utrata pracy była spowodowana brakiem akceptacji nowych warunków pracy.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i trwałego inwalidztwa

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy przysługuje osobom, które nie są w stanie wykonywać czynności zawodowych. Jest to spowodowane utratą całkowitej sprawności organizmu. Takie osoby nie mają szansy na powrót zdolności do pracy po zmianie zawodu.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa to rodzaj polisy stanowiącej formę zabezpieczenia dla osób, których ciało zostało uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za spłatę nieuregulowanych rat kredytu gotówkowego.

Funkcje ubezpieczenia kredytu gotówkowego

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego, podobnie jak ubezpieczenie kredytu hipotecznego, spełnia następujące funkcje:

 • prewencyjną,
 • kompensacyjną,
 • stymulacyjną,
 • usługową.

Funkcja prewencyjna ubezpieczenia kredytu gotówkowego polega na podejmowaniu działań, których celem jest zapobieganie powstawaniu wypadków ubezpieczeniowych.

Funkcja kompensacyjna ma na celu dostarczenie środków pozwalających na wyrównanie szkód powstałych w wyniku wypadków ubezpieczeniowych. Oznacza to, iż wypłata odszkodowania powinna zlikwidować szkodę w finansach poszkodowanego.

Funkcja stymulacyjna ubezpieczenia kredytu gotówkowego wpływa na tempo oraz kierunek zmian gospodarczych. Jej celem jest również zwiększenie wiarygodności kontrahentów, którzy ubezpieczyli swoje wierzytelności.

Funkcja usługowa wiąże się z funkcją prewencyjną. Firmy ubezpieczeniowe udostępniają informacje, które pozwalają klientom na podjęcie decyzji o współpracy z danym kontrahentem.

Odszkodowanie z ubezpieczenia kredytu gotówkowego – kiedy nie zostanie wypłacone?

Odszkodowanie z ubezpieczenia kredytu gotówkowego może nie być wypłacone, jeśli:

 • zgon ubezpieczonego nastąpił po zażyciu środków psychoaktywnych bądź alkoholu,
 • kredytobiorca przebywał na terenie kraju, gdzie toczą się wojny,
 • ubezpieczony uczestniczył w przestępstwie potwierdzonym wyrokiem sądu,
 • kredytobiorca uprawiał sport wysokiego ryzyka: wspinaczka, snowboarding,
 • u ubezpieczonego zdiagnozowano chorobę przed zawarciem ubezpieczenia,
 • kredytobiorca prowadził pojazd bez uprawnień,
 • ubezpieczony popełnił samobójstwo.

Na co należy zwrócić uwagę podczas lektury OWU ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Dokument ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) wyjaśnia kredytobiorcy najważniejsze dane dotyczące polisy. Osoba zaciągająca kredyt gotówkowy powinna zwrócić uwagę na:

 • definicje zawarte w ubezpieczeniu,
 • przedmiot i zakres ubezpieczenia,
 • czas trwania umowy ubezpieczenia,
 • wyłączenie odpowiedzialności.

Regulamin ubezpieczenia powinien zawierać wyjaśnienia pojęć, które zostały w nim zawarte, w kolejności alfabetycznej.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia, na przykład przy ubezpieczeniu na życie, zawiera podstawę oraz dodatki. Przedmiotem polisy jest właśnie życie ubezpieczonego oraz jego zdrowie. Podstawę stanowi śmierć kredytobiorcy, a dodatki to długotrwały pobyt w szpitalu, ciężka choroba czy wypadek.

Czas trwania umowy ubezpieczenia określa okres, w którym polisa chroni kredytobiorcę. Zazwyczaj ten punkt zawiera również zapis określający postępowanie w sytuacji, gdy ubezpieczony nie opłaca składek w terminie.

Wyłączenie odpowiedzialności określa sytuacje, kiedy to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Ma taką możliwość, jeśli uznaje, iż szkoda powstała w wyniku świadomego postępowania ubezpieczonego.

Czym jest karencja ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Karencją ubezpieczenia określa się sytuację, w której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody dopiero po upływie określonego czasu. Przed zapisaną w umowie datą, ubezpieczony nie dostanie odszkodowania, gdy będzie miało miejsce któreś z wymienionych zdarzeń. Okres karencji wynosi zazwyczaj 60 dni.

Karencja ubezpieczenia nie jest ważna tylko w jednym przypadku. Nie dotyczy ona śmierci kredytobiorcy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wówczas odszkodowanie wypłacane jest jego rodzinie w ramach tzw. ochrony tymczasowej. Obowiązuje ono od momentu podpisania umowy do zakończenia okresu karencji.

Wpływ ubezpieczenia kredytu gotówkowego na całkowity koszt kredytu

Najważniejsze elementy kredytu gotówkowego to m.in. oprocentowanie i prowizja. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego stanowi kolejny wydatek dla kredytobiorcy. Koszt związany z ubezpieczeniem kredytu gotówkowego zależy od wielu czynników:

 • od wysokości kredytu gotówkowego,
 • od terminu jego spłaty,
 • od wieku kredytobiorcy,
 • od zdolności kredytowej klienta banku,
 • od wybranego zakresu ubezpieczenia kredytu gotówkowego,
 • od ofert proponowanych przez placówki bankowe,
 • od stawek obowiązujących w firmach ubezpieczeniowych.

Niektóre placówki bankowe rozkładają ubezpieczenie kredytu gotówkowego na miesięczne raty spłacane wraz z zadłużeniem. Inne z kolei wymagają uregulowania określonej kwoty w postaci jednorazowej opłaty. Druga opcja wiąże się z odjęciem wpłaconej sumy od wartości kredytu gotówkowego.

Zazwyczaj koszt ubezpieczenia kredytu gotówkowego jest równy 0,3 proc. miesięcznie jego całkowitej kwoty. Jeżeli bank pobiera jednorazową opłatę, wówczas wynosi on ok. 6 proc. kwoty kredytu w skali rocznej spłaty. Jeśli klient placówki bankowej posiada wieloletnie zobowiązanie finansowe, koszt ubezpieczenia może równać się nawet 16 proc. kwoty kredytu gotówkowego.

Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu gotówkowego jest możliwa?

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu gotówkowego jest związana z umową określającą warunki ubezpieczenia. Niektóre dokumenty mogą zawierać elementy pozwalające na rezygnację w dowolnym momencie, inne natomiast dopuszczą takie działanie po spłacie określonej kwoty kredytu gotówkowego.

Zanim kredytobiorca zdecyduje się na rezygnację z ubezpieczenia kredytu gotówkowego, powinien dokładnie prześledzić punkty zawarte w umowie. Może mieć miejsce sytuacja, że bank obciąży klienta dodatkową marżą bądź zwiększy oprocentowanie kredytu. Warto więc przekalkulować koszty, ponieważ ubezpieczenie może obniżać wysokość miesięcznej raty.

Banki współpracujące z firmami ubezpieczeniowymi w ramach Bancassurance

Banki coraz częściej podejmują współpracę z firmami ubezpieczeniowymi. Instytucje bankowe wchodzą w posiadanie ofert produktów ubezpieczeniowych, które później oferują swoim klientom zaciągającym kredyt gotówkowy. Produkty te określane są mianem Bancassurance.

Banki, które oferują swoim klientom ubezpieczenie w ramach Bancassurance, odgrywają rolę ubezpieczającego bądź pośrednika ubezpieczeniowego. W pierwszym przypadku placówka bankowa zawiera umowę ubezpieczenia na koszt kredytobiorcy. W drugim natomiast sporządza dokument na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa przez firmę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego w Eurobanku

Eurobank oferuje swoim klientom dwa pakiety ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Mogą oni wybrać zakres podstawowy bądź rozszerzony. Pierwszy z nich przewiduje odszkodowanie w ramach:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • trwałej i całkowitej niepełnosprawności kredytobiorcy.

W ramach zakresu rozszerzonego ubezpieczyciel może uregulować nawet 18 rat kredytu gotówkowego.Ta opcja z kolei obejmuje:

 • całkowitą niezdolność do pracy,
 • przewlekłą chorobę,
 • utratę pracy.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego w Alior Banku

Alior Bank oferuje swoim klientom m.in.:

 • ubezpieczenie na życie,
 • Pakiet Mocno Bezpieczny,
 • Wybieram Zdrowie.

Pierwsza opcja przewiduje pomoc finansową w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jego rodzina może wówczas liczyć na wypłatę świadczenia w 100 proc. wysokości polisy. Jeżeli kredytobiorca zmarł w nieszczęśliwym wypadku, ubezpieczenie przewiduje dodatkowo 50 proc. tej sumy.

Pakiet Mocno Bezpieczny obejmuje:

 • śmierć kredytobiorcy,
 • śmierć w wyniku wypadku,
 • trwałe całkowite inwalidztwo.

Oferta ta przewiduje aż 700 000 zł świadczenia ubezpieczonego.

Wybieram Zdrowie to oferta, która udziela pomocy kredytobiorcy już na wstępie leczenia choroby. W jej zakres wchodzą m.in. choroby nowotworowe. Wybieram Zdrowie przewiduje nawet 75 000 zł wsparcia finansowego.