Umowa kredytowa – co to jest?

Umowa kredytowa to dokument, który zawierają dwie strony: kredytobiorca i kredytodawca. Dzieli się na dwie części. W pierwszej zawarte są ogólne warunki umowy (czyli, m.in. informacje na temat przeznaczenia uzyskanych środków finansowych (np. kredytu gotówkowego, wysokości oprocentowania czy ogólnych praw i obowiązków kredytobiorcy i banku).

Druga część dotyczy opisu indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o kredyt. Najważniejszymi aspektami w umowie o kredyt jest określenie kwoty zobowiązania finansowego względem banku, jak również harmonogram czasowy, w którym należy spłacić pożyczone pieniądze.

Elementy umowy kredytowej. Dane osobowe, kwota kredytu, cel przeznaczenia pieniędzy

Na początku każdej umowy kredytowej muszą zostać zawarte podstawowe dane osobowe kredytobiorcy, czyli:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania,
 • numer i seria dowodu osobistego.

Trzeba pamiętać, że informacje w kwestii danych osobowych należy wpisać w dokładny i przede wszystkim poprawny sposób. W przeciwnym wypadku możemy mieć problemy z uzyskaniem zobowiązania finansowego od banku.

Kolejnym elementem w umowie kredytowej jest określenie kwoty kredytu oraz terminu w jakim zostanie spłacona. To dość nieskomplikowana informacja do uzupełnienia jeśli zdecydujemy się na kredyt w złotówkach. W przypadku innej waluty np. euro ten punkt umowy powinien być uzupełniony o treść na ten temat, czyli opisane dokładne sposoby wyliczenia wysokości zobowiązania, transz, jak również rat kapitałowo-odsetkowych. Warto wiedzieć, że decyzja o kredycie w innej walucie wiąże się z pewnym ryzykiem polegającym na tym, że możemy nie otrzymać całości pieniędzy z powodu nagłej zmiany kursowej.

Kredytodawcy wymagają również od osób ubiegających się o kredyt, aby w umowie kredytowej wskazali cel, na który zostaną przeznaczone pożyczone pieniądze. Gdy przykładowo zdecydujemy się uzyskanie kredytu hipotecznego, wtedy naszym celem będzie sfinansowanie zakupu mieszkania czy budowy domu. To bardzo ważny punkt umowy kredytu hipotecznego, którego pod żadnym względem nie można lekceważyć. Dlaczego? Powód jest dość prosty, w sytuacji, gdy nie będziemy realizować celu i zaczniemy wydawać pieniądze na coś innego, bank od razu złoży wypowiedzenie umowy.

Prowizja za udzielenie kredytu. Ważny punkt w umowie o kredyt

Każdy kredytobiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że uzyskanie kredytu zwykle wiąże się z pobraniem prowizji przez bank. Oczywiście, ta kwestia również jest zawarta w umowie o kredyt. Zanim jednak kredytodawca ustali wysokość prowizji weźmie pod uwagę kilka następujących czynników takich jak:

 • kwota kredytu – im wyższa suma zobowiązania finansowego tym kredytodawca naliczy nam mniejszą prowizję,
 • stosunek wysokości zobowiązania do wartości np. kredytowanego mieszkania,
 • wysokość kwoty kredytu w stosunku do wartości np. mieszkania,
 • wiarygodność kredytowa osoby ubiegającej się o kredyt,

Co ciekawe, jeśli zdecydujemy się na uzyskanie kredytu hipotecznego, w celu kupna nieruchomości pod wynajem, to kredytodawca może przewidzieć dla nas mniejszą prowizję.

Oprocentowanie kredytu. Co trzeba o nim wiedzieć?

Warto wiedzieć, że wysokość oprocentowania kredytu, która jest zawarta w umowie kredytowej w głównej mierze zależy od obowiązującej marży w banku, która w wyjątkowych sytuacjach może się zmienić (np. gdy kredytobiorca zrezygnuje z dodatkowych produktów bankowych, marża wzrośnie). Na oprocentowanie wpływa też zmieniająca się stopa procentowa (zmiana zwykle następuje w terminie od 3 do 6 miesięcy).

Trzeba wiedzieć, że niektóre banki oferują swoim klientom zapis w umowie kredytowej, dotyczący stałego oprocentowania w terminie 2 lub 5 lat spłaty zobowiązania. Oferty banków z taką opcją można znaleźć i porównać w specjalnym rankingu kredytów gotówkowych.

Określenie raty kredytu w umowie kredytowej

Kolejny element umowy o kredyt dotyczy raty kredytu. To dość problematyczna kwestia dla kredytobiorców, ponieważ rodzajów rat kredytowych jest kilka i każdy z nich posiada dość zawiłą charakterystykę.

Pierwszą ratą jest rata kapitałowa, która stanowi tylko część zobowiązania finansowego i nie zawiera kosztów dodatkowych.

Druga to rata odsetkowa, jej wysokość zależy od określenia oprocentowania przez kredytodawcę.

Trzecią i zarazem ostatnią ratą jest rata kapitałowo-odsetkowa – to połączenie raty kapitałowej i odsetkowej w jedną ratę kredytu. Ponadto w tej racie naliczane są odsetki od kwoty kredytu, pozostałej do spłacenia, dzięki temu z każdym miesiącem raty są mniejsze.

Podpisanie umowy kredytowej a wypłata kredytu

Umowa kredytowa koniecznie musi zawierać zapis dotyczący formy wypłaty kredytu. Tę kwestię najlepiej wyjaśnić na przykładzie kredytu hipotecznego, 7 ponieważ jest zdecydowanie bardziej złożony. Ten rodzaj zobowiązania finansowego można otrzymać na dwa sposoby: w formie wypłaty jednorazowej lub w transzach.

Jednorazową wypłatę pożyczonych pieniędzy od banku można otrzymać w przypadku, gdy zdecydujemy się na kupno mieszkania osoby, która nie posiada zaciągniętego kredytu hipotecznego. Wypłatę kredytu w transzach będziemy mogli otrzymać, gdy planujemy budowę domu. Transze zobowiązania są wypłacane przez bank na podstawie regularnego informowania o przebiegu prac budowlanych. Bank wypłaci nam każdą kolejną transzę na podstawie regularnego informowania o przebiegu pracy budowlanej.

Gdy uzupełnimy wszystkie punkty umowy o kredyt, należy ją dokładnie przeanalizować i sprawdzić, czy nie popełniliśmy żadnego błędu. Jeśli wszystkie zawarte w niej informacje są prawidłowe, wtedy możemy spokojnie podpisać umowę kredytową. W ten sposób procedura kredytowa zostaje zakończona i następuje uruchomienie kredytu.

Prawa i obowiązki stron umowy o kredyt

Bank po podpisaniu umowy kredytowej zobowiązany jest do:

 • przekazania kredytobiorcy określonej kwoty kredytu,
 • zapewnienia ochrony kredytobiorcy w razie stracenia zdolności kredytowej lub upadłości,
 • zachowania tajemnicy bankowej.

Kredytodawca ma również prawa i może:

 • wymagać od kredytodawcy przedstawienia zabezpieczenia zobowiązania finansowego (np.poręczenie),
 • prosić kredytobiorcę o dokumenty dotyczące sytuacji finansowej, gospodarczej i umożliwiające kontrolę spłaty zobowiązania,
 • obniżyć kwotę kredytu,
 • wypowiedzieć umowę kredytową kredytobiorcy w sytuacji, gdy utraci zdolność kredytową lub przestanie spełniać warunki umowy.

Kredytobiorca również posiada obowiązki, do których należy:

 • spłacenie zaciągniętego kredytu w określonym terminie,
 • spłata odsetek i prowizji,
 • wykorzystanie środków kredytu na cel, który został zawarty w umowie.

Osoba, która po podpisaniu umowy kredytowej ma prawo do tego, aby z niego korzystać.

Doradca kredytowy wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące umowy o kredyt

W sytuacji, gdy nie będziemy widzieć, jak prawidłowo uzupełnić umowę kredytową, możemy liczyć na pomoc doradcy kredytowego, który wyjaśni wszelkie wątpliwości, odpowie na nurtujące pytania i pomoże właściwie uzupełnić umowę o kredyt. Uzyskanie zobowiązania finansowego, jakim jest kredyt, to poważna sprawa, dlatego jeśli czegoś nie wiemy lepiej poradzić się specjalisty, niż później żałować złej decyzji.

Umowa kredytowa – wzór

Osoby, które zamierzają wziąć kredyt zwykle najpierw chcą sprawdzić, jak wygląda umowa kredytowa i co się z nią wiąże. Mogą to zrobić w internecie, gdzie znajduje się mnóstwo wzorów takiego dokumentu wraz z omówieniem. Na stronach internetowych niektórych banków również można dowiedzieć się, jak wygląda umowa o kredyt i przeczytać o jej wszystkich elementach.