Jak zrezygnować z karty kredytowej?

Rezygnacja z karty kredytowej jest jednoznaczna z wypowiedzeniem jej umowy. Umowę mogą wypowiedzieć obie strony, w dowolnym czasie.

Właściciel karty kredytowej może wypowiedzieć umowę, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Może również zrezygnować z karty kredytowej, składając rezygnację z przedłużenia umowy na kolejny okres. Dyspozycję rezygnacji ze wznowienia karty należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności aktualnie używanej karty.

Co, jeśli chcemy wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym? Rezygnacja z karty kredytowej bez zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia jest dodatkowo płatna. Zwolnienie z tych kosztów jest możliwe jedynie w przypadku zmiany warunków umowy przez bank. Jeśli modyfikacje nie są korzystne, można wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Należy również zwrócić uwagę na ewentualne warunki promocji bankowej na kartę, w której mogliśmy uczestniczyć.

Rezygnacja z karty kredytowej w większości przypadków wymaga zachowania pisemnej formy wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu można złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową. Ważne! Jeżeli karta jest podpięta do wspólnego konta bankowego, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na rezygnację z niej.

Zamknięcie karty kredytowej w bankowości internetowej, mobilnej lub telefonicznie

Niektóre banki dają też możliwość zamknięcia karty kredytowej w bankowości internetowej, mobilnej lub telefonicznie. W ten sposób zrezygnujemy z karty kredytowej m.in. w bankach mBank, Citi Handlowy oraz w Alior Banku. Dopełnimy formalności bez wychodzenia z domu, samodzielnie lub z pomocą konsultanta, jeżeli będziemy zamykać kartę kredytową podczas kontaktu z infolinią. Jeśli w przyszłości znowu będziemy chcieli korzystać z karty kredytowej, wybór najlepszej oferty ułatwi ranking kart kredytowych.

Rezygnacja z karty kredytowej mBank

Prezentujemy przykładową procedurę zamknięcia karty kredytowej w mBanku. Rezygnacja i wypowiedzenie umowy karty kredytowej w banku mBank jest możliwe na cztery sposoby:

 1. Zadzwoń na infolinię pod numer 0 801 300 800 lub 42 6 300 800 i poinformuj konsultanta o chęci wypowiedzenia umowy karty kredytowej lub rezygnacji z jej odnowienia.
 2. Wejdź do bankowości elektronicznej i w szczegółach karty wybierz opcję „zamknięcie karty kredytowej”.
 3. Osobiście udaj się do oddziału i wypełnij specjalnie przygotowany formularz lub podaj dane konsultantowi, który wypełni wniosek i wręczy ci go w celu podpisania.
 4. Prześlij wypowiedzenie umowy karty kredytowej pocztą.

Niezależnie od tego, w jaki sposób zamkniemy kartę kredytową, po upływie okresu wypowiedzenia należy skontaktować się z bankiem i prosić o przesłanie potwierdzenia rezygnacji z tego produktu finansowego.

O czym pamiętać, wypowiadając umowę karty kredytowej?

Po złożeniu pisma, posiadacz karty kredytowej jest zobowiązany do:

 • spłaty karty kredytowej. Całość zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy należy zwrócić w ciągu 30 dni od dnia jej rozwiązania. W celu ustalenia sumy zadłużenia powinniśmy skontaktować się z bankiem,
 • zniszczenia karty w sposób trwały, czyli przecięcia jej wzdłuż paska magnetycznego i mikroprocesora (chipa) lub do zwrotu karty kredytowej oraz kart dodatkowych, wystawionych do głównej karty kredytowej, np. dla dziecka (od 13 roku życia), żony czy męża.

W przypadku braku spłaty karty kredytowej, bank ma prawo naliczyć odsetki lub nie zamknąć karty kredytowej.
Po wypowiedzeniu umowy karty kredytowej bank zwraca ewentualną nadpłatę na konto osobiste klienta. Nie ma obowiązku zwracać pobranych opłat, w tym opłaty rocznej lub opłaty za wydanie karty kredytowej.

Rezygnacja z karty kredytowej – wzór pisma

Wzór wypowiedzenia umowy karty kredytowej znajdziemy na stronie internetowej naszego banku. Jeżeli chcemy zrezygnować z karty, pobieramy dokument i wypełniamy wniosek, podając wymagane dane, czyli:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • dane kontaktowe,
 • numer karty kredytowej,
 • datę złożenia wypowiedzenia umowy o kartę kredytową.

Przygotowaliśmy własny wzór wypowiedzenia umowy karty kredytowej: (wzór w osobnym pliku)
Wypełniony wniosek należy podpisać. 30-dniowy okres wypowiedzenia liczy się od dnia, w którym pismo trafi do banku.

Kiedy decydujemy się zrezygnować z karty kredytowej w oddziale banku, nie musimy samodzielnie wypełniać pisma. Idziemy do wybranej placówki i tam dopełniamy wszystkich niezbędnych formalności. Pamiętajmy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie historii kredytowej z karty.

Najczęstsze powody wypowiedzenia umowy karty kredytowej

Najczęstsze powody, które mogą nas skłonić do rezygnacji z karty kredytowej, to:

 • zmiana warunków umowy karty kredytowej,
 • koniec okresu promocyjnego, który zwalniał np. z opłaty za użytkowanie karty kredytowej,
 • konieczność podniesienia zdolności kredytowej w związku z kredytem gotówkowym lub hipotecznym,
 • znalezienie innej, bardziej atrakcyjnej oferty karty kredytowej,
 • zbyt duża liczba posiadanych kart kredytowych.

Samo posiadanie karty kredytowej może pomóc budować pozytywną historię kredytową. To ważne, kiedy w przyszłości planujemy np. wziąć kredyt na mieszkanie. Regularne spłaty są dowodem na to, że jesteśmy godnym zaufania klientem. Jeśli karta obniża naszą zdolność, przed samym wnioskowaniem można z niej zrezygnować. Uzyskamy lepsze warunki umowy, a po otrzymaniu finansowania znowu poszukamy atrakcyjnej „kredytówki”.

Wypowiedzenie umowy karty kredytowej przez bank

Bank również może wypowiedzieć umowę karty kredytowej, kiedy:

 • klient podał nieprawdziwe informacje lub przedstawił dokumenty, które nie są zgodne ze stanem faktycznym,
 • klient nie stosuje się do postanowień umowy,
 • klient stracił zdolność kredytową,
 • klient nie dokonał spłaty całości lub części zadłużenia w terminie ustalonym przez bank, mimo otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy karty kredytowej,
 • klient nie aktywował karty kredytowej we wskazanym terminie, mimo zawarcia umowy o kartę kredytową,
 • klient nie wykonał żadnej transakcji kartą przez długi okres (6 lub nawet 12 miesięcy, zależnie od banku),
 • istnieje podejrzenie, że kartą główną lub kartą dodatkową posługuje się osoba nieuprawniona,
 • inni wierzyciele wszczęli postępowanie egzekucyjne względem posiadacza karty,
 • bank wycofał kartę kredytową z oferty.

Bank musi zachować dwumiesięczny okres wypowiedzenia, liczony od dnia doręczenia wypowiedzenia do posiadacza karty. Bank przesyła dokument pocztą, na adres klienta podany w umowie karty kredytowej. Po otrzymaniu wypowiedzenia, klient ma obowiązek spłaty całego zadłużenia wynikającego z umowy.