Jeżeli nie masz czasu czytać całego tekstu, skorzystaj ze spisu treści. Klikając w zagadnienie, zostaniesz przeniesiony do innej części tekstu.

  1. Lista banków, która umożliwia rezygnację z ubezpieczenia kredytu
  2. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia kredytu?
  3. Wzór pisma rezygnacji z umowy kredytu
  4. Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Banki dają możliwość rezygnacji z ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu daje kredytobiorcy poczucie bezpieczeństwa, jeżeli ten w wyniku niespodziewanych zdarzeń losowych, nie jest w stanie spłacać kredytu gotówkowego. Do takich nieprzewidzianych sytuacji zalicza się m.in. chorobę, śmierć czy utratę pracy.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? Nie, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wskazuje, że ubezpieczeniem obowiązkowym jest wyłącznie „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia” (Art.3 Ustawy). Chociaż ubezpieczenie kredytu nie jest obligatoryjne, może mieć wpływ na decyzję banku o przydzieleniu nam kredytu.

Co zrobić w przypadku, kiedy już wykupiliśmy ubezpieczenie, ale doszliśmy do wniosku, że nie jest nam potrzebne? Możemy zrezygnować z ubezpieczenia kredytu. Sprawdźmy, które banki z przygotowanego przez naszych ekspertów rankingu kredytów gotówkowych dają możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, zanim spłacimy kredyt.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu? Lista banków

Co daje ubezpieczenie kredytu? Zapewnia realizację spłaty zadłużenia, które widnieje na naszym koncie kredytowym, w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Kiedy zawieramy ubezpieczenie, zabezpieczamy siebie i swoją rodzinę. Które banki dają możliwość rezygnacji z ochrony, jaką daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Bank Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu
T-Mobile Usługi Bankowe
PKO BP
Santander Consumer Bank
Getin Bank
ING Bank Śląski
Millenium Bank
Deutsche Bank
Eurobank
BNP Paribas
BZ WBK

Jak się okazuje, wszystkie banki dają możliwość rezygnacji z ubezpieczenia kredytu gotówkowego w dowolnym momencie trwania umowy. Zanim podejmiemy decyzję o składaniu wniosku o rezygnacji z ubezpieczenia, sprawdźmy szczegółowe warunki ubezpieczenia kredytu. Mogą być dla nas bardzo istotne, ponieważ bank ma prawo obciążyć nas dodatkową marżą albo zmienić oprocentowanie kredytu. W jaki sposób złożyć wniosek o rezygnacji z ubezpieczenia?

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Zawieranie umowy kredytu gotówkowego narzuca konieczność sprawdzenia najważniejszych elementów kredytu gotówkowego, takich jak prowizja i oprocentowanie. Nie bez znaczenia jest też koszt ubezpieczenia, jednak sposób jego wypowiedzenia raczej umyka naszej uwadze. W jaki sposób złożyć i jak napisać rezygnację z ubezpieczenia kredytu?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu:

 1. Zapoznaj się z zapisami umowy ubezpieczenia kredytu. Upewnij się, że bank nie pobierze dodatkowych opłat albo nie zmieni warunków umowy kredytu gotówkowego. To częsta praktyka, dlatego najpierw dokładnie przekalkuluj koszty, a dopiero później podejmij ostateczną decyzję.
 2. Wypełnij wniosek o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu lub samodzielnie napisz pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.
 3. Poczekaj na zwrot ubezpieczenia kredytu, jeżeli umowa ubezpieczenia kredytu przewiduje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Ochrona ubezpieczeniowa ustaje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym złożyliśmy oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu lub w dniu otrzymania oświadczenia przez ubezpieczyciela, zależnie od zapisów zawartych w OWU.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu – wzór pisma

Wniosek o rezygnacji z ubezpieczenia powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko kredytobiorcy,
 • PESEL kredytobiorcy,
 • data urodzenia kredytobiorcy,
 • numer umowy kredytowej,
 • serię i numer polisy ubezpieczeniowej,
 • własnoręczny podpis kredytbiorcy.

Wniosek o rezygnacji z ubezpieczenia należy wysłać pocztą lub osobiście złożyć w oddziale banku, w którym zawarliśmy kredyt. Poniżej przygotowaliśmy wzór, którym można posługiwać się, kiedy chcemy zrezygnować z ubezpieczenia kredytu.

Wzór pisma o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu:

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dla Kredytobiorców …………………………………. (nazwa Banku)

Seria i nr polisy: …………………………………………………………….
Nr Umowy kredytu: ……………………………………………………….

Dane Ubezpieczającego:

Nazwisko: ……………………………………………………………………..
Pierwsze imię: ……………………………………………………………….
Drugie imię: ………………………………………………………………….
Data urodzenia: ……………………………………………………………..
PESEL: …………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………

Oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia dla Kredytobiorców …………………………………. (nazwa Banku) w zakresie …………………………………., zawartą pomiędzy mną a …………………………………. (nazwa Ubezpieczyciela) na zasadach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla Kredytobiorców …………………………………. (nazwa Banku) w zakresie …………………………………. (nazwa Banku).

Jednocześnie proszę o zwrot składki ubezpieczeniowej na wskazany poniżej numer konta bankowego:

Ubezpieczający: ………………………………………………………………………………………………………………………

Właściciel rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………….

Numer konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………. Miejscowość i data …………………………………. Czytelny Podpis Ubezpieczającego

…………………………………. Miejscowość i data …………………………………. Czytelny podpis Przedstawiciela Agenta

 

…………………………………………………………………….. Stempel adresowy Placówki Agenta

Źródło: Bank Pocztowy S.A.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia a zwrot ubezpieczenia kredytu

Czy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia skutkuje zwrotem ubezpieczenia kredytu? Informacje na temat możliwości zwrotu składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony znajdziemy w umowie ubezpieczenia. Specjalnie dla naszych czytelników sprawdziliśmy, które banki gwarantują nam zwrot ubezpieczenia kredytu.

Zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej gwarantują następujące banki: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, Santander Consumer Bank, Getin Bank, BNP Paribas oraz BZ WBK. W Millenium Bank i Deutsche bank otrzymamy zwrot części składki ubezpieczeniowej. Ważne – Zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej nie jest możliwy w ING Banku Śląskim. Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.

Ile się czeka na zwrot ubezpieczenia kredytu? Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej powinien nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez bank oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu. Jeżeli minął ten czas, a my jeszcze nie otrzymaliśmy pieniędzy, powinniśmy zadzwonić na infolinię banku i zapytać, kiedy możemy spodziewać się zwrotu.

Zwrócone koszty ochrony ubezpieczeniowej zmniejszają kwotę kredytu, która pozostała nam do spłaty.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu a odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu nie jest tym samym, co odstąpienie od umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli umowa została zawarta na odległość i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 30 dni, mamy 30 dni od dnia zawarcia umowy i otrzymania dokumentu zawierającego informacje na temat produktu ubezpieczeniowego, OWU oraz polisy. Ochrona wynikająca z ubezpieczenia kredytu ustaje z dniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie kredytu dotyczy nie tylko pożyczek bankowych, ale również innych rodzajów kredytów, w tym kredytu hipotecznego. Chociaż w tym przypadku także jest nieobowiązkowe, warto zdecydować się na ubezpieczenie kredytu hipotecznego, ponieważ zakup domu czy mieszkania jest bardzo poważnym przedsięwzięciem.

Jeśli po podpisaniu umowy chcemy zrezygnować z ubezpieczenia kredytu hipotecznego, podobnie jak w przypadku kredytu gotówkowego, składamy wniosek o rezygnacji z ubezpieczenia. Potrzebne będą takie same dane, a przede wszystkim informacje identyfikujące nas jako kredytobiorcę oraz numer umowy kredytowej i polisy ubezpieczeniowej.

Co daje ubezpieczenie kredytu? Przemyśl rezygnację z ubezpieczenia kredytu!

Ubezpieczenie kredytu może mieć bardzo duże znaczenie dla kredytobiorcy. Szczególnie przy wyższych kwotach kredytu – ale również kredyt na 30 tys. warto ubezpieczyć! Nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień, jak potoczy się nasze życie, z jakimi wyzwaniami będziemy musieli się zmierzyć.

Ubezpieczenie kredytu może zapewnić nam szeroki zakres ochrony, zależnie od rodzaju polisy ubezpieczeniowej. To nie tylko ubezpieczenie na życie, ale również ubezpieczenie od utraty pracy, na wypadek niezdolności do pracy, śmierci czy trwałego inwalidztwa. Zastanówmy się, czy warto rezygnować z ubezpieczenia kredytu i stracić spokój, który zapewnia nam polisa ubezpieczeniowa.