Czym jest pożyczka prywatna

Pożyczka prywatna, w przeciwieństwie do chwilówki online, ma miejsce gdy podmiotem pożyczającym jest osoba prywatna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rodzaju transakcja finansowa może być potwierdzona umową ustną. Jednak w przypadku pożyczki powyżej 500 zł, warto sporządzić dokument potwierdzający transfer finansowy między stronami. Umowa pisemna może być późniejszym dowodem w sądzie, w sytuacji gdy pożyczkobiorca nie spłaci wierzytelności.

W przypadku pożyczek prywatnych, częstym zjawiskiem jest zastosowanie zabezpieczenia w postaci weksla. Polega to na tym, że pożyczający określa kwotę pożyczki w wekslu. W przypadku nieodzyskania pieniędzy, wierzyciel ma ułatwioną procedurę odzyskania długu na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Umowa w pożyczce prywatnej – klucz do późniejszego odzyskiwania wierzytelności

W sytuacji, gdy pożyczka została udzielona na podstawie umowy ustnej, należy mieć świadomość, że wierzyciel może mieć trudności w odzyskaniu długu. Co więcej, jeśli środki finansowe zostały przekazane w gotówce, istnieje ryzyko, że nieuczciwy pożyczkobiorca zakwestionuje fakt otrzymania pożyczki.

Dlatego warto sporządzić umowę, a pieniądze przekazać w formie przelewu bankowego. Jakie elementy zawierać umowa pożyczki pomiędzy osobami fizycznymi?

  1. Dane osoby pożyczającej i pożyczkobiorcy ( imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego)
  2. Wysokość pożyczki
  3. Forma spłaty
  4. Czas na uregulowanie zobowiązania
  5. Wysokość odsetek
  6. Wysokość odsetek, w przypadku opóźnienia w spłacie wierzytelności

Skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego

Sprawę niespłaconej wierzytelności, w początkowym etapie, powinno rozwiązać się polubownie. W związku z czym należy przedstawić dłużnikowi upomnienia w formie ustnej lub listownej. Jeśli nieuczciwy pożyczkobiorca nie będzie wyrażał chęci do uregulowania wierzytelności, należy sięgnąć po ostateczny argument – sąd. W takim przypadku pożyczkodawca musi złożyć odpowiedni wniosek. Siedziba sądu musi znajdować się w okręgu, który odpowiada miejscu zamieszkania dłużnika. Warto zaznaczyć, że sprawami długów do 100 tys. zł zajmują się sądy rejonowe, natomiast wyższe kwoty trafiają do sądów okręgowych.

Ważne – skierowanie sprawy do sądu cywilnego wiąże się z opłatą w wysokości 5 proc. od pożyczonej kwoty. Opłata minimalna to 30 zł.

Sprzedaż długu, windykacja, giełda długów osób prywatnych

Istnieją firmy, które specjalizują się w wykupowaniu niespłaconych długów. Oczywiście cena jest niższa, niż wysokość niespłaconej pożyczki. Jednak dzięki takiemu rozwiązaniu wierzyciel pozbywa się problemu i odzyskuje część pieniędzy.

Sprzedaż długu odbywa się bez zgody dłużnika. Procedura sprzedaży polega na przeniesieniu wierzytelności na osobę trzecią. Osoba, która przejęła zadłużenie, posiada całkowite prawo do odzyskania niespłaconego zobowiązania. Co ciekawe zadłużenie można sprzedać m.in. na internetowej giełdzie długów. O fakcie sprzedaży dłużnik powinien zostać poinformowany – najlepiej listem poleconym.

Istnieje również możliwość wynajęcia firmy windykacyjnej. W takim przypadku windykator najczęściej pobiera wynagrodzenie na podstawie prowizji od odzyskanej kwoty. Warto odnotować, że działania windykacyjne są tańsze, niż sprzedaż długu. Jednak nie dają gwarancji na na odzyskanie należności.

Wpisanie nieuczciwego dłużnika do KRD – czy to możliwe?

Skuteczną metodą odzyskania pieniędzy jest wpisanie nieuczciwego pożyczkobiorcy do KRD. Osoby fizyczne mogą wpisać dłużnika do rejestru w momencie otrzymania wyroku sądowego o natychmiastowej spłacie zobowiązania. Co ciekawe prawie 85 proc. osób wpisanych do KRD w ciągu dwóch miesięcy od wpisania do rejestru odzyskała pieniądze ( w przypadku długów nie starszych, niż 12 miesięcy). W sumie dzięki rejestrowi odzyskano ponad 23 mld zł.

Jak dopisać dłużnika do KRD?

  • Wysłanie ostrzeżenia o zamiarze wpisania do KRD
  • Oczekiwanie 30 dni od wysłania listu
  • Dopisania nieuczciwego pożyczkobiorcy do Krajowego Rejestru Dłużników.

Osoby, które są obecne na czarnej liście mają ograniczony dostęp do produktów finansowych ( np. kredyt gotówkowy, chwilówka) Co więcej taki dłużnik nie może wykupić abonamentu telefonicznego, internetowego, itd.

Kiedy dług się przedawnia?

Należy mieć świadomość, że dług może się przedawnić. W przypadku pożyczki prywatnej, która została udzielona osobie fizycznej, termin przedawnienia jest określony na 10 lat. „Przeterminowanie” nie liczy się od dnia wręczenia pożyczki, tylko określonego w umowie terminu spłaty. W sytuacji gdy umowa pożyczki nie wyraża czasu na oddanie zobowiązania, czas na uregulowanie wierzytelności to 6 tygodni od wypowiedzenia umowy przez dającego pożyczkę.

Jak odzyskać pieniądze jeżeli dłużnik umrze?

Natomiast w przypadku śmierci pożyczkobiorcy, dług najczęściej przejmuje najbliższa rodzina zmarłego. Jeśli spadkobierca nie zrzeknie się dziedziczenia, wierzyciel z powodzeniem może ubiegać się o zwrot pieniędzy. Jeżeli spadkobierca odmówi przyjęcia spadku, pożyczkodawca zostaje bez szans na odzyskanie pieniędzy.

Jak firmy pożyczkowe odzyskują pieniądze?

Instytucje pozabankowe weryfikują swoich klientów. W związku z tym osoby, które mogą mieć problem ze spłatą, nie otrzymują pożyczki. Natomiast jeśli dłużnik ma z różnych przyczyn nie może uregulować zobowiązania, powinien jak najszybciej o tym fakcie poinformować pożyczkodawcę. Z tego względu, że istnieją polubowne metody na rozwiązanie problemu – np. wydłużenie okresu spłaty.

Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, zostaje uruchomiona procedura tzw. miękkiej windykacji. Polega to na tym, że dział windykacji wysyła do pożyczkobiorcy upomnienia i monity. Ponaglenia mogą przyjąć formę – rozmowy telefonicznej, wiadomości e – mail, lub listu. Skierowanie sprawy do sądu jest ostatecznością.