Czym jest umowa pożyczki

Umowa pożyczkowa to dokument, który potwierdza zawarcie transakcji między dwoma stronami. Zgodnie z definicją art. 720 Kodeksu cywilnego, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy. Z kolei biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

Jest to nie tylko potwierdzenie transakcji, ale też zabezpieczenie dla obu stron umowy. Dzięki temu mogą dochodzić swoich roszczeń, jeśli wystąpią jakieś problemy. Zwrot pożyczonej kwoty odbywa się według ustalonych warunków.

Umowa pożyczki jest zaliczana do umów konsensualnych. Oznacza to, że do jej skutecznego zawarcia wymagane są zgodne oświadczenia woli każdej ze stron, zazwyczaj potwierdzane złożeniem podpisu. Jednak przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią i wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Trzeba też zwrócić uwagę, czy zawiera ona wszystkie niezbędne elementy i czy zgadzają się one z dokonanymi ustaleniami. Nie należy podpisywać jakiejkolwiek umowy bez szczegółowego przeczytania jej ze zrozumieniem.

Zawarcie umowy o pożyczkę

Strony, które zawierają umowę pożyczki to:

 • pożyczkobiorca – jest to osoba, która pożycza określoną kwotę i zobowiązuje się dokonać jej zwrotu według określonych w umowie zasad,
 • pożyczkodawca – jest to osoba, która udziela pożyczki. Może być to zarówno firma pożyczkowa, jak i osoba prywatna (w tym także członek rodziny lub przyjaciel). Zobowiązuje się do wydania drugiej stronie danej kwoty.

Umowa pożyczki może mieć formę zarówno pisemną, jak i ustną.

Według art. 720 Kodeksu cywilnego, umowa słowna można być zastosowana wyłącznie przy pożyczkach do kwoty 1000 zł i może dotyczyć transakcji między osobami prywatnymi. Z kolei jeśli przedmiotem pożyczki jest wyższa suma, musi zostać sporządzony dokument w formie pisemnej. Umowa pisemna jest także wymagana przy każdej pożyczce zaciąganej w banku lub firmie pozabankowej.

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest złożenie przez każdą ze stron podpisu.

Co powinna zawierać umowa pożyczkowa?

Umowa pożyczki powinna zawierać następujące elementy:

 • datę i miejsce,
 • dane pożyczkobiorcy – imię, nazwisko, pesel, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania i korespondencyjny, dane kontaktowe,
 • dane pożyczkodawcy – nazwa firmy, adres siedziby i korespondencyjny, numer KRS, NIP i REGON, kapitał zakładowy,
 • przedmiot umowy, czyli kwota pożyczki,
 • koszty pożyczki,
 • warunki zwrotu – termin zwrotu pożyczki oraz sposób przekazania pieniędzy,
 • oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy – jest to zabezpieczenie dla strony pożyczającej na wypadek niewypłacalności dłużnika,
 • informacje na temat możliwości wcześniejszej spłaty,
 • informacje na temat nieterminowego spłacania,
 • warunki wypowiedzenia,
 • możliwość odstąpienia od umowy,
 • podpis każdej ze stron.

Pozornie jest to dużo informacji, co może zniechęcać osoby ubiegające się o zobowiązanie do dokładnego przeczytania całości umowy. W rzeczywistości jednak są to wyłącznie dane niezbędne do jasnego i konkretnego przedstawienia szczegółów pożyczki. Niektóre zapisy mogą być opcjonalne i zależne od konkretnej oferty. Nie każdy pożyczkodawca wymaga np. zapisu o zabezpieczeniu pożyczki lub oferuje możliwość przedłużenia spłaty.

Najistotniejsze elementy umowy pożyczki

Podczas podpisywania każdej umowy pożyczki pieniędzy trzeba zwrócić szczególną uwagę na pewne istotne fragmenty. Przeoczenie ich lub niedokładne przeczytanie może się źle skończyć, można bowiem zgodzić się na niekorzystne warunki. Warto więc bardziej szczegółowo przeanalizować najważniejsze elementy dokumentu.

Koszty

Ta część jest wyjątkowo ważna, ponieważ określa, jaką dokładnie sumę pieniędzy trzeba będzie oddać pożyczkodawcy po zakończeniu czasu obowiązywania umowy.

Podstawowy koszt pożyczki pieniężnej to oczywiście pożyczona suma. Trzeba jednak doliczyć do niej wysokość:

 • RRSO – rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,
 • oprocentowania,
 • prowizji,
 • odsetek,
 • ewentualnych opłat dodatkowych.

Wpływ na ostateczny koszt zobowiązania ma również czas trwania umowy i ewentualne opóźnienia.

Należy więc uważnie zapoznać się z tym fragmentem, zwłaszcza jeśli jest to umowa z instytucją bankową lub pozabankową bądź obcą osobą. Członkowie rodziny lub przyjaciele zazwyczaj nie pobierają żadnych dodatkowych opłat, chociaż mają taką możliwość. Szczegółowe przeanalizowanie tego zapisu pozwoli uniknąć niekorzystnych wysokich kosztów.

Warunki i termin spłaty

Ta część umowy określa na jakich warunkach będzie odbywać się zwrot zobowiązania. Wskazuje więc:

 • dokładny termin, kiedy pożyczka ma być oddana,
 • sposób przekazania pieniędzy – osobiście do rąk własnych, przelewem na rachunek bankowy lub w jeszcze inny sposób.

Ten element także jest istotny, ponieważ opóźnienia lub brak spłaty pożyczki mogą przynieść nieprzyjemne skutki. Zwrot przedmiotu umowy powinien odbywać się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. W innym przypadku może wiązać się to z poniesieniem konsekwencji.

Konsekwencje braku spłaty lub opóźnień

W przypadku opóźnień w spłacie pożyczki pożyczkodawca może:

 • naliczyć odsetki karne za każdy dzień opóźnienia,
 • wysyłać monity – ponaglenia do zapłaty.

Szczegóły konsekwencji nieterminowego wywiązywania się ze spłacania pożyczki są określane w tym właśnie punkcie. Powinny być tutaj wskazane konkretne działania, jakie podejmie pożyczkodawca w tej sprawie – kiedy i w jaki sposób będzie reagować na niedotrzymanie terminu spłaty zobowiązania oraz jakie będą tego skutki dla osoby pożyczającej. W tym miejscu umowy powinna także zostać określona wysokość odsetek karnych oraz częstotliwość i koszty monitów.

Punkt powinien również zawierać konsekwencje długotrwałego braku spłaty zobowiązania. Zazwyczaj jest to przekazanie długu firmie windykacyjnej lub skierowanie sprawy na drogę sądową. W takiej sytuacji niezbędne jest poniesienie kosztów postępowania sądowego lub windykacyjnego. Tutaj także warto wiedzieć jakie będą konkretne terminy, w których zostaną podjęte działania.

Niewywiązywanie się z umowy przez opóźnienia lub brak płatności skutkuje zwykle jej wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy pożyczki to jednostronne oświadczenie, które może złożyć dowolna strona umowy. Termin okresu wypowiedzenia powinien być określony w warunkach. Zwykle jest to jeden lub dwa miesiące, w zależności od długości trwania zobowiązania. Umowa może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie, w formie pisemnej. Wzór wniosku zazwyczaj jest dołączony do dokumentu lub jest dostępny na stronie instytucji pożyczkowej bądź banku.

Pożyczkodawca może skorzystać z tej możliwości, jeśli druga strona nie będzie spłacać zobowiązania lub uzyska negatywną zdolność kredytową. Wypowiedzenie umowy jest jednak niemożliwe, jeśli pożyczkodawca w chwili jej zawarcia wiedział o złym stanie majątkowym drugiej strony lub mógł go łatwo zweryfikować.

W tym przypadku spłata pożyczki odbywa się w dalszym ciągu bez zmian, zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami.

Odstąpienie od umowy

Opcja ta jest dostępna tylko, jeśli umowa została zawarta nie dawniej niż 14 dni wcześniej. W tej sytuacji pożyczkobiorca składa jednostronne oświadczenie, na mocy którego umowa zostaje uznana za niezawartą.

Każda strona umowy pożyczki musi wówczas doprowadzić sytuację do stanu, który obowiązywał zanim została ona podpisana. Następuje zwrot pożyczonej kwoty, jednak tylko części kapitałowej, bez odsetek. Pożyczkobiorca nie ponosi w związku z tym dodatkowych kosztów i nie musi podawać z jakiego powodu zdecydował się odstąpić od umowy pożyczki. Szczegółowe warunki tego rozwiązania są regulowane przez Ustawę o kredycie konsumenckim.

Umowa pożyczki prywatnej

Pożyczkobiorca może zaciągnąć zobowiązanie także u osoby prywatnej.Drugą stroną takiej umowy może być dowolna osoba fizyczna – zarówno ktoś obcy, jak i członek rodziny lub znajomy. W każdym z tych przypadków warto zadbać o sporządzenie umowy pisemnej.

Mimo że umowa ustna jest tej sytuacji możliwa, może być nieco ryzykowną opcją. W razie pojawienia się konfliktu dowodzenie swoich racji może być trudne. Warto zadbać o formę pisemną nawet biorąc pożyczkę od bliskich osób, do których mamy pełne zaufanie. Relacje mogą się zmienić, a taki dokument może być wówczas zabezpieczeniem. Umowa na piśmie jest bezpieczniejszym i pewniejszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli jest to pożyczka na dużą kwotę. Można spisać ją odręcznie lub wydrukować darmowy wzór pobrany z Internetu.

Umowa pożyczki prywatnej powinna posiadać te same elementy, co umowa z firmą pożyczkową lub bankiem: przedmiot umowy pożyczki, całkowity koszt, warunki udzielenia, itp. Z tą różnicą, że dane pożyczkodawcy będą danymi osoby udzielającej pożyczki – nie będzie więc wymagana nazwa firmy, numer NIP, itp. Także w tym przypadku konieczne jest więc dokładne zapoznanie się z warunkami.

Umowa pożyczki – wzór

Banki oraz instytucje pożyczkowe oferują możliwość darmowego uzyskania wzoru dokumentu. Opcja ta jest dostępna na ich stronach internetowych w odpowiedniej zakładce. W ten sposób, jeśli pożyczka będzie pochodzić z instytucji bankowej lub pozabankowej, pożyczkobiorca będzie miał możliwość wglądu i będzie wiedział, czego może się spodziewać.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wzór umowy pożyczki prywatnej. Można go pobrać całkowicie za darmo! Można go wykorzystać podczas zawierania umowy pożyczki z osobą prywatną. Wystarczy wypełnić odpowiednie pola, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy.

Ponadto, warto pobrać wzór umowy, aby zapoznać się z jej wyglądem i dowiedzieć się, co powinna zawierać. Może być to spore udogodnienie dla osób, które do tej pory nie miały do czynienia z takim dokumentem i nie wiedzą, czego powinni się spodziewać.

ZOBACZ WZÓR