Prawo spadkowe – wraz z majątkiem odziedziczysz też długi

Następstwem spadku jest odziedziczenie majątku po zmarłym. Jednak wraz z przejętymi prawami własnościowymi, przejmuje się obowiązek uregulowania długów. W niektórych przypadkach wartość zobowiązań jest wyższa od otrzymanego kapitału.
W świetle przepisów prawnych istnieją dwa rodzaje spadkobierców:

  • Spadkobierca ustawowy – powoływany jest w sytuacji gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Również jest wyznaczany, kiedy inni spadkobiercy nie chcą przyjąć spadku.
  • Spadkobierca testamentowy – ujęta w spadku osoba fizyczna lub osoba prawna. Spadkobiercą testamentowym może być także dziecko poczęte.

Za odziedziczone długi odpowiada się całym majątkiem

Śmierć pożyczkobiorcy nie oznacza anulowania zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Jeżeli spadkobiercy nie będą dążyć do uregulowania długu, bank lub firma pożyczkowa mogą podjąć kroki do odzyskania wierzytelności.
Wierzyciel zażąda spłaty całego zadłużenia (wraz z odsetkami), nawet gdy spadkobierca nie posiadał wiedzy o zaciągniętych kredytach lub pożyczkach pozabankowych. Warto zaznaczyć, że w takim przypadku za powstałe długi odpowiada się całym swoim majątkiem.

Kto nie płaci podatku od spadku?

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkobierca ma obowiązek uiszczenia podatku od przejętych dóbr materialnych. Dlatego, że spadek ma realny wpływ na powiększenie majątku osoby dziedziczącej.
Ważne – najbliższa rodzina zmarłego jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Do grona bliskich członków rodziny ustawodawca zalicza: małżonków, rodziców, macochy, ojczymów, dzieci, pasierbów, rodzeństwo. Takie osoby nie zapłacą „daniny” jeśli w okresie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego złożą do Urzędu Skarbowego druk SD-Z2.

Ile wyniesie podatek od spadku?

Wysokość podatku od spadku będzie zależeć od tego, w jakiej grupie podatkowej znajdzie się spadkobierca. Opodatkowaniu również nie podlega kwota wolna od podatku spadkowego. Istnieją trzy grupy podatkowe:

  1. Grupa I (kwota wolna 9.637 zł ) – najbliższa rodzina – małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice), rodzeństwo, macocha, ojczym, itd.
  2. Grupa II ( kwota wolna 7.276 zł) – dalsza rodzina – rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, itd.
  3. Grupa III (kwota wolna 4.902 zł – daleka rodzina lub osoby niespokrewnione, itd.

Jak zrzec się spadku?

Jeśli spadkobierca nie chce otrzymać spadku, ma prawo do zrezygnowania z dziedziczenia. Warto wiedzieć, że prawo uniemożliwia zrzeczenia się spadku na rzecz osoby trzeciej. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego i jest podpisywana za życia spadkodawcy. Dokumenty mogą zostać złożone przez pełnomocnika. Umowa zyskuje moc prawną w momencie śmierci osoby przekazującej spadek.
Natomiast odrzucenie spadku może być możliwe dopiero po śmierci spadkodawcy. Spadkobierca ma na to 6 miesięcy od otrzymania informacji o dziedziczeniu. Spadek można odrzucić w formie ustnej lub na piśmie. Organami uprawnionymi do przyjęcia odmowy spadkowej jest sąd lub notariusz. Należy mieć świadomość, w momencie rezygnacji ze spadku spadek wraz długiem automatycznie przejmuje następna osoba, która jest w kolejce do dziedziczenia.
Z kolei osoba, która przejęła majątek, chce przekazać odziedziczony kapitał, musi tego dokonać poprzez darowiznę.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – ratunek przed spłatą długów

Pod koniec 2015 roku zmieniły się regulacje dotyczące przejmowania długów spadkowych. Spadkobierca, który nie złożył wniosku o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, automatycznie dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza.
Oznacza to, że osoba dziedzicząca długi zmarłego odpowiada tylko w granicach otrzymanego majątku. W przypadku gdy przedmiotem spadku będzie luksusowa limuzyna o wartości 200 tys. zł i dług w wysokości 300 tys. zł, to wierzytelność nie może przekraczać wartości spadku. W takim przypadku kwota do spłaty wyniesie 200 tys. zł.
Ważne – zgodnie z zasadą dobrodziejstwa inwentarza – jeśli przedmiotem spadku będą same długi, to spadkobierca nie ma obowiązku ich pokrywać.

Licytacja komornicza skutkiem braku spłaty odziedziczonych długów

Brak uregulowania długu skutkuje uruchomieniem procedury windykacyjnej. W pierwszej kolejności wierzyciel będzie wysyłał upomnienia i monity. Należy mieć świadomość, że każde wezwanie do uregulowania należności jest płatne. W sytuacji, gdy windykator nie dojdzie do porozumienia z dłużnikiem, sprawa trafi do sądu.
Sąd wydaje tytuł egzekucyjny. Na jego podstawie komornik podejmie czynności, które spowodują zwrot wierzytelności. Dłużnik za odziedziczone zobowiązanie odpowiada całym majątkiem. Dlatego należy mieć świadomość, że egzekutor może zająć wszystkie wartościowe przedmioty, których właścicielem jest osoba posiadająca dług.
Ważne – komornik nie zajmie ruchomości, które stanowią podstawę do przeżycia ( żywność, ubranie). Również egzekutor nie ma prawa przejąć dokumentów, odznaczeń i przedmiotów służących do nauki i wykonywania praktyk religijnych.

Jednym z warunków otrzymania pożyczki są ograniczenia wiekowe

Wiek ma istotny wpływ na przyznanie pożyczki. Najczęściej, pożyczkobiorca w chwili zaciągnięcia zobowiązania nie może przekroczyć 75 lat. Co ciekawe średnia długość życia w Polsce wynosi 77 lat. Instytucje finansowe przed przyznaniem pożyczki nie wymagają badań lekarskich, które przedstawiałyby stan zdrowia osoby starającej się o chwilówkę. Głównym czynnikiem wpływającym na przyznanie pożyczki gotówkowej i pożyczki online jest sytuacja finansowa pożyczkobiorcy i możliwość spłaty wierzytelności.

Ubezpieczenie pożyczki od śmierci pożyczkobiorcy

Niektóre instytucje finansowe oferują pożyczki z ubezpieczeniem. Składka jest pobierana automatycznie z ratą chwilówki lub kredytu. Polisa umożliwia szeroki zakres ochrony. W ramach ubezpieczenia, można otrzymać pomoc finansową, jeśli pożyczkobiorca straci pracę lub z powodów zdrowotnych nie będzie mógł podjąć żadnych czynności zarobkowych.
Co więcej towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy ubezpieczenia na życie, które są skutecznym zabezpieczeniem kredytu. Odszkodowanie zostanie wypłacone m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego. W doborze odpowiedniej polisy kluczowy jest zakres i suma ubezpieczenia.