Wcześniejsza spłata kredytu bez opłat

Jak sama nazwa wskazuje, wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego to sytuacja, w której oddajemy część lub całość długu przed terminem wskazanym w umowie z bankiem. Pozwala to zaoszczędzić na odsetkach za okres pozostały do dnia, w którym zgodnie z harmonogramem spłat powinien formalnie nastąpić zwrot długu.

Dotyczy to również opłat, które mogłyby pojawić się w tym okresie. O chęci oddania kredytu przed wyznaczoną datą należy poinformować bank co najmniej 3 dni wcześniej. Instytucja finansowa ma 14 dni na rozliczenie się kredytobiorcą.

Szybszy zwrot pożyczonych pieniędzy z reguły nie jest obarczony żadnymi kosztami. Wynika to z ustawy o kredycie konsumenckim, obowiązującej od 18 grudnia 2011 roku, która mówi o tym, że kwoty nieprzekraczające 255 500 zł mogą być oddane przed czasem bez żadnych konsekwencji finansowych.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego umożliwia zwrot nawet 50 proc. prowizji

Zgodnie z interpretacją Rzecznika Finansowego i UOKIK kredytobiorca, który wcześniej spłacił kredyt, powinien odzyskać część kosztów. W sytuacji gdy zadłużony spłaci zobowiązanie w połowie okresu kredytowania, wówczas powinien odzyskać zwrot 50 proc. opłaconej prowizji. Natomiast gdy czas spłaty został skrócony o 20 proc., bank powinien zwrócić 20 proc. kosztów.

Co istotne, kredytobiorca nie może odzyskać wszystkich opłat związanych z kredytem. Ze zwrotu wyłączone są opłaty notarialne, które ponoszone są podczas ustanawiania zabezpieczeń kredytowych.

Rzecznik Finansowy i UoKiK – instytucje finansowe nie zawsze zwracają koszty

Rzecznik Finansowy informuje, że w okresie od lipca 2015 do kwietnia 2016 roku, wpłynęło ponad 500 skarg, które odnosiły się do kredytu konsumenckiego. Ponad jedna piąta z nich, dotyczyła wcześniejszej spłaty kredytu. Okazuje się bowiem, że instytucje finansowe często wzbraniały się przed zwrotem prowizji i składek za ubezpieczenie kredytu.

Proceder wyglądał następująco – instytucja finansowa w przypadku wcześniejszej spłaty długu, nie naliczała opłat za niewykorzystany okres . Jednocześnie nie zwracała kosztów pobranych za udzielenie prowizji i opłat ubezpieczeniowych. Zdaniem UOKiK i Rzecznika Finansowego, takie postępowanie jest niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim.

Obydwie instytucje zajęły wspólne stanowisko, które nakazuje instytucjom finansowym zwrot kosztów, w związku ze wcześniejszym uregulowaniem kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – bank ma prawo pobrać prowizję

Banki mogą umieścić zapis w umowie, który umożliwia pobranie opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. Co istotne opłata nie jest tożsama z prowizją za udzielenie produktu finansowego. To odrębny koszt. Co istotne, kredytodawca musi poinformować pożyczającego o wpisanej klauzuli, która daje możliwość pobrania dodatkowych pieniędzy za wcześniejsze uregulowanie zobowiązania.

Koszt szybszej spłaty jest określony ustawowo. W sytuacji gdy uregulowanie długu nastąpiło co najmniej 12 miesięcy przed terminem, wówczas prowizja nie może przekraczać 1 proc. spłaconej części kredytu. Natomiast gdy okres ten nie przekracza roku, opłata wynosi 0,5 proc. uregulowanej części długu.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Ustawa o kredycie hipotecznym z 22 lipca 2017 roku mówi, że klient ma prawo w dowolnym czasie zwrócić część lub całość długu. Kredytobiorca w tym celu powinien złożyć na rzecz banku odpowiedni wniosek. Instytucja finansowa ma 7 dni na poinformowanie wnioskodawcy o kosztach procedury.

Ważne – w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową, bank może pobrać rekompensatę jedynie w pierwszych trzech latach obowiązywania umowy. Co istotne, opłata nie może przekraczać 3 proc. uregulowanej kwoty.

Natomiast w momencie przedterminowej spłaty kredytu ze stałą stopą oprocentowania, bank może pobrać prowizję w całym okresie kredytowania. Co za tym idzie, niezależnie od daty wcześniejszego uregulowania długu, bank może zażądać opłaty. Niestety ustawa nie określa precyzyjnie jej wysokości. Prowizja nie może być wyższa od kosztów związanych z przedterminową spłatą.

Wcześniejsza spłata kredytu – czy się opłaca?

Na wcześniejszą spłatę kredytu warto zdecydować się w przypadku rosnących stóp procentowych – dzięki temu nie będziesz musiał płacić wyższych rat. Zwrot pieniędzy przed czasem jest korzystne przy stosunkowo dużej kwocie do oddania i kilkuletnim okresie spłaty. Ze względu na to, że najwyższe odsetki naliczane są w początkowych miesiącach spłaty zobowiązania (nalicza się je dla aktualnego stanu zadłużenia), a potem zmniejszają się na rzecz części kapitałowej, warto w miarę szybko rozważyć wcześniejszą spłatę. Im bliżej końca okresu spłaty, tym oszczędność będzie niższa.

Jeśli skorzystałeś z ubezpieczenia kredyt gotówkowego, pamiętaj, aby przesłać do banku informację o rezygnacji z tej usługi – otrzymasz zwrot należności za okres pozostały do oddania zobowiązania zgodnie z harmonogramem spłaty.