Pełnomocnictwo a upoważnienie – uporządkowanie terminów

Oba określenia stosowane są często zamiennie. Zarówno upoważnienie, jak i pełnomocnictwo to umożliwienie reprezentowania kogoś przez osobę trzecią. Różnice są natury technicznej. Upoważnienie pozwala wykonać faktyczną czynność niejako w zastępstwie osoby upoważniającej, natomiast pełnomocnictwo służy do wyrażania woli mocodawcy. To oznacza, że do odbioru korespondencji albo wypełnienia weksla in blanco w naszym imieniu wystawimy upoważnienie. Jeśli natomiast chcielibyśmy, by ktoś reprezentował nas w sądzie lub zawarł w naszym imieniu umowę, potrzebne będzie pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego daje pełnomocnikowi możliwości zbliżone do właściciela konta, oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Pełnomocnika ustanawiamy na stałe lub na czas określony – zdarza się, że tylko do momentu wykonania określonej czynności, np. możemy upoważnić pełnomocnika do jednorazowej wypłaty z konta konkretnej sumy.

Czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę na nasze konto?

Niezależnie od rodzaju wydanego upoważnienia, pełnomocnik nie ma prawa do wykonywania wszystkich czynności związanych z kontem. Jednym z wyjątków jest brak możliwości zaciągania kredytów odnawialnych w danym rachunku. Z pomocą pełnomocnictwa nie uda się również wzięcie pożyczki.

Konto bankowe jako forma potwierdzenia tożsamości jest wymagane niemal w każdej firmie, udzielającej pożyczek online. Czy mając pełnomocnictwo do rachunku bankowego innej osoby, możemy wziąć pożyczkę przez internet? Odpowiedź instytucji pozabankowych jest jednoznaczna. Jednym z warunków wzięcia pożyczki w większości serwisów jest posiadanie osobistego konta w banku, czyli takiego, które nie jest kontem firmowym, nie jest kontem współdzielonym (bez współwłaściciela) oraz nie jest kontem w banku zagranicznym. Dodatkowo do weryfikacji pożyczkodawcy potrzebne są również dane z dowodu osobistego, jeżeli nie pokrywają się one z danymi właściciela konta, zaciągnięcie pożyczki się nie powiedzie.

Istnieją jednak firmy, które udzielają pożyczek bez konta bankowego. Metodą weryfikacji, którą stosują, jest czek GIRO. Wówczas pieniądze wypłacane są w placówce pocztowej. Żeby je otrzymać, należy okazać dowód osobisty oraz czek GIRO w postaci specjalnego kodu SMS. Takie pożyczki dostępne są np. w firmie SuperGrosz albo Ratado.pl.

Czy pełnomocnik do konta odpowiada za długi właściciela rachunku?

Pełnomocnictwo bankowe jest skonstruowane w ten sposób, że chroni przed wzajemnymi długami mocodawcę i pełnomocnika. Znaczy to, że jeśli mamy np. upoważnienie do konta syna albo przyjaciela i zaciągnie on pożyczkę, której nie będzie spłacał, to komornik nie może zająć z tego tytułu naszych pieniędzy.

Ochrona działa w obie strony. Jeśli to my będziemy mieli przeterminowany dług, środki z konta, do którego jesteśmy upoważnieni, będą bezpieczne. Wierzyciel może dochodzić swoich praw jedynie z majątku dłużnika. Mając pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, nie stajemy się właścicielami pieniędzy zgromadzonych na tym koncie.

Czy pełnomocnik może zamknąć konto bankowe?

Mamy kilka rodzajów pełnomocnictw. Dają one prawo do mniejszej lub większej swobody w korzystaniu z danego konta. Niezależnie od zastosowanego pełnomocnictwa, osoba upoważniona nigdy nie stoi na równi z właścicielem rachunku. Najwięcej praw daje pełnomocnictwo ogólne. W jego ramach pełnomocnik, może dokonywać w rachunku tych samych operacji, co założyciel konta z wyjątkiem:

 • udzielania dalszych pełnomocnictw oraz odwoływania pełnomocnictw,
 • składania oraz odwoływania dyspozycji na wypadek śmierci,
 • zmiany lub rozwiązania umowy.

Z ostatniego podpunktu wynika, że zakres pełnomocnictwa nie upoważnia do zamknięcia konta bankowego w imieniu jego właściciela. Musi on to zrobić osobiście.

Jak upoważnić kogoś do konta bankowego?

Upoważnienie do banku musi mieć formę pisemną. Można je złożyć osobiście lub korespondencyjnie. Obecność pełnomocnika nie jest obowiązkowa. Konieczne jednak jest poświadczenie autentyczności jego podpisu. Odbywa się ono w obecności pracownika banku lub notariusza. Żeby nadać pełnomocnictwo, można skorzystać z gotowych wzorów, udostępnianych przez banki.

Co musi się znaleźć w upoważnieniu do konta bankowego?

 • dane właściciela rachunku bankowego – imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego
 • dane pełnomocnika – również imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego
 • zakres pełnomocnictwa
 • podpisy mocodawcy i pełnomocnika (jeśli jest wymagany przez bank)

Kto może dostać pełnomocnictwo bankowe

Pełnomocnictwa bankowego możemy udzielić każdej osobie pełnoletniej, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Co ciekawe pełnomocnikiem może być również osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia. Jeśli chcemy upoważnić obcokrajowca, musi on mieć status rezydenta.

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci

Uregulowanie dostępu do konta na wypadek śmierci będzie dużym ułatwieniem dla bliskich. Standardowa procedura zakłada, że środki na koncie zmarłego dzielone są zgodnie z ustaleniami wynikającymi z postępowania spadkowego. Wydanie dyspozycji na wypadek śmierci pozwala na ominięcie tego procesu. Pieniądze wypłacone z konta zmarłej osoby pełnomocnikowi nie wchodzą w skład spadku.

Upoważnienia do konta bankowego po śmierci, możemy udzielić jedynie najbliższej rodzinie:

 • małżonkowi/małżonce,
 • rodzicom czy dziadkom,
 • dzieciom i wnukom,
 • rodzeństwu.

Maksymalna kwota, którą otrzymają krewni, nie może przekroczyć wysokości dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ograniczenie to dotyczy wszystkich środków. Jeżeli wydaliśmy dyspozycje bankowe upoważniające do podjęcia pieniędzy przez dzieci i brata, to łączna kwota, jaką wypłacą, nie może przekroczyć wspomnianej dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Pełnomocnik a współwłaściciel konta bankowego – prawa

Współwłaściciel konta bankowego ma większe prawa niż pełnomocnik. Może bez ograniczeń dysponować środkami na rachunku. Oznacza to, że osoby, które współdzielą konto, mogą swobodnie korzystać z pieniędzy na nim zgromadzonych i to niezależnie od tego, kto je wpłacił. Ponoszą też razem odpowiedzialność za debet na koncie. Istnieje jednak pewne ograniczenie, chroniące interesy właścicieli wspólnego rachunku – karta kredytowa, może zostać wyrobiona jedynie za zgodą obu stron. Jest ona wymagana również, jeśli zechcemy zmienić warunki umowy. Co ważne, żaden ze współwłaścicieli nie może ograniczyć dostępu do konta drugiemu. To wyraźna różnica względem pełnomocnictwa, które w każdej chwili możemy cofnąć. Ze względu na równouprawnienie posiadaczy wspólnego konta bankowego, na założenie go decydują się zazwyczaj osoby bardzo bliskie, małżonkowie, członkowie rodziny lub osoby prowadzące razem gospodarstwo domowe.