Kredyt preferencyjny – definicja

Kredyt preferencyjny jest produktem bankowym, który jest skierowany do określonej grupy odbiorców – najczęściej rolników.  Kredyt preferencyjny różni się od zwykłego kredytu gotówkowego znacznie korzystniejszymi rozwiązaniami dla kredytobiorców. Szczególne warunki umowy kredytu mogą dotyczyć:

 • wyższej kwoty kredytu, która umożliwi realizację założonych celów,
 • niższej wysokości oprocentowania,
 • dłuższego okresu kredytowania,
 • braku lub niższego ubezpieczenia kredytu,
 • braku lub niższego wkładu własnego,
 • możliwości skorzystania z karencji w spłacie.

Z czego wynikają ulgi dla klientów starających się o kredyty preferencyjne? Chociaż ranking kredytów gotówkowych wskazuje dogodne oferty wsparcia finansowego, warunki kredytów preferencyjnych są jeszcze bardziej sprzyjają kredytobiorcom ze względu na cele, jakim służą. Uprawnieni do korzystania z nich są z różnych powodów istotni dla interesu społecznego państwa. Państwo chce ułatwić im osiągnięcie celu i pokrywa różnice, jakie wynikają z ceny rynkowej kredytu. Kredyty preferencyjne mogą być też częściowo dofinansowane ze specjalnych funduszy Unii Europejskiej. Kto może korzystać ze wsparcia?

Preferencyjne warunki dotyczą m.in. kredytu dla rolników, preferencyjnych kredytów studenckie, kredytów z dopłatą dla młodych małżeństw i kredytów preferencyjnych dla firm. To najczęściej poszukiwane rodzaje kredytów. Dzisiaj zajmiemy się kredytem preferencyjnym dla rolników.

Kredyt preferencyjny dla rolników – charakterystyka kredytu dla rolnika

Rząd prowadzi prace nad kolejnym programem „Plan dla wsi”, mającym wesprzeć polskich rolników. Jednym z jego głównych filarów jest stworzenie Krajowej Grupy Spożywczej, która skonsoliduje pozostające w rękach Skarbu Państwa spółki i ustabilizuje ceny skupu płodów rolnych. Rząd przewiduje też większe dopłaty do paliwa i ułatwienie sprzedaży bezpośredniej.
Kredyt preferencyjny dla rolników jest dofinansowany z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty preferencyjny dla rolników są udzielane w ramach następujących linii:

 • linia KSP – kredyty na zakup środków do produkcji rolnej,
 • linia RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,
 • linia Z – kredyty na zakup użytków rolnych,
 • linia PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
 • linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02 – kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
 • linia inwestycyjna DK01 i Linia obrotowa DK02 – kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych,
 • linia KO – kredyty obrotowe nieoprocentowane dla producentów rolnych,
 • linia ZC – kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych,
 • linia MRcsk – kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje kredyt preferencyjny dla rolników w ramach trzech linii:

 • linia RR: na inwestycje w rolnictwie i rybołówstwie,
 • linia Z: na zakup użytków rolnych,
 • linia PR: na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych.

W bankach, które współpracują z ARiMR, można ubiegać się również o kredyt na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02).

Kredyt preferencyjny na zakup ziemi

Jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów kredytu preferencyjnego dla rolników jest kredyt preferencyjny na zakup ziemi. Można się o niego starać w ramach dwóch linii kredytowych: linii RR na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym lub linii Z na zakup użytków rolnych.

W przypadku linii RR rolnik może uzyskać wsparcie na zakup ziemi wyłącznie w części nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty planowanych nakładów inwestycyjnych. Takiego ograniczenia nie ma w ramach linii Z, gdzie można przeznaczyć całą kwotę kredytu na zakup użytków rolnych. Dopłata do oprocentowania jest tutaj traktowana jako pomoc de minimis i nie może przekroczyć równowartości 15 000 euro w okresie kolejnych trzech lat.

Zakup ziemi rolnej przez nie rolnika – wymagana zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Ważne! Nie będąc rolnikiem również można kupić ziemię. Chociaż Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wskazuje, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik, jest pewna luka w prawie. Możliwy jest zakup ziemi rolnej przez nie rolnika, pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Nie będąc rolnikiem można kupić maksymalnie 0,3 ha ziemi lub 0,5 ha, jeśli na działce stoi dom. W finansowaniu tego celu nie rolnikom może pomóc kredyt na działkę.

Resort rolnictwa zamierza wprowadzić nowelizację ustawy i zwiększyć powierzchnię wyłączoną spod ograniczeń do 1 ha. Dzięki temu osoby zainteresowane osiedleniem się na wsi będą mogły w łatwiejszy sposób nabywać nieruchomości rolne.

Kredyt preferencyjny dla rolników – warunki

Kto może starać się o kredyty z dopłatami do oprocentowania dla rolników?

 • osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
 • osoby prowadzące lub podejmujące działalność w zakresie rolnictwa, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków.

O kredyt preferencyjny nie mogą starać się emeryci i renciści. W przypadku kredytów „klęskowych” zasada dotyczy wszystkich emerytów i rencistów, a w przypadku kredytów inwestycyjnych odnosi się do emerytów i rencistów, mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jak starać się o kredyt preferencyjny dla rolników?

Procedura ubiegania się o kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR:

 1. Przygotowanie planu inwestycji z określeniem: celu inwestycji, lokalizacji projektu lub działalności, opisu projektu lub działalności wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia, struktury finansowania inwestycji wraz z określeniem wkładu własnego, kierunku produkcji w okresie spłaty kredytu, rynków zbytu, okresu kredytowania i karencji w spłacie.
 2. Złożenie wniosku o kredyt z planem inwestycji i kompletem dokumentów, których wymaga bank.
 3. Analiza złożonego wniosku i jego zgodności z warunkami udzielania kredytów oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Decyzja banku o udzieleniu kredytu preferencyjnego dla rolników i wypłata środków.

Kredyt preferencyjny dla rolników –gdzie szukać?

Szukając kredytu preferencyjnego dla rolników, warto prześledzić oferty instytucji bankowych, które mając wyspecjalizowaną ofertę w tym zakresie i proponują rozwiązania dopasowane do wymagań rynku. Preferencyjne warunki kredytów dla rolników ma dla nas obecnie 7 banków. Należą do nich:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Bank BNP Paribas S.A.,
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 • Santander Consumer Bank (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.),
 • Pekao S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – kredyt dla rolników z dopłatą do kapitału lub odsetek

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oferuje kredyt preferencyjny dla rolników z dopłatą do kapitału lub z dopłatą do odsetek. Oferta kredytu z dopłatą do kapitału jest skierowana do młodych rolników, którzy chcą utworzyć gospodarstwo rolne i rozpocząć działalność rolniczą.
Kredyt z dopłatą do kapitału:

 • kwota kredytu: do 5 mln zł,
 • okres kredytowania: do 15 lat,
 • okres karencji: do 24 miesięcy.

Kredyt z dopłatą do odsetek (kredyt inwestycyjny, kredyt klęskowy, kredyt obrotowy):

 • kwota kredytu: do 5 mln zł, w przypadku kredytu obrotowego kwota kredytu nie przekraczającą kwoty pomocy państwa w ramach dostępnego trzyletniego limitu pomocy de minimis w rolnictwie),
 • okres kredytowania: do 15 lat, w przypadku kredytu obrotowego do 4 lat,
 • okres karencji: do 24 miesięcy.

SGB-Bank S.A. – aż 8 ofert kredytu preferencyjnego dla rolników!

SGB-Bank S.A. proponuje rolników aż 8 atrakcyjnych ofert kredytu preferencyjnego. Kompleksowe propozycje mają ułatwić realizację podjętych planów i są skierowane zarówno do młodych, jak i doświadczonych pasjonatów rolnictwa. Na jakie warunki kredytu mogą liczyć rolnicy?
Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami:

 • kwota kredytu: do 5 mln zł na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i do 8 mln zł na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej,
 • okres kredytowania: szczegóły oferty dostępne telefonicznie lub w placówkach banku,
 • okres karencji: nawet do końca trwania umowy.

Kredyt na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów:

 • kwota kredytu: nie może przekroczyć 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków i wynosić więcej niż 16 mln zł; 80% wartości akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb i wynosić więcej niż 4 mln zł lub 5 mln zł; 80% wartości udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie i wynosić więcej niż 4 mln zł,
 • okres kredytowania: do 15 lat,
 • okres karencji: do 2 lat.

Kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym:

 • kwota kredytu: nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie rolnym i wynosić więcej niż 5 mln zł; 70% wartości nakładów inwestycyjnych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym i wynosić więcej niż 8 mln zł; w przypadku zakupu użytków rolnych 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji,
 • okres kredytowania: do 15 lat,
 • okres karencji: do 2 lat.

Kredyt na zakup użytków rolnych:

 • kwota kredytu: nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
 • okres kredytowania: do 15 lat,
 • okres karencji: do 2 lat.

Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami:

 • kwota kredytu: do 5 mln zł na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i do 8 mln zł na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej,
 • okres kredytowania: szczegóły oferty dostępne telefonicznie lub w placówkach banku,
 • okres karencji: nawet do końca trwania umowy.

Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników:

 • kwota kredytu: nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
 • okres kredytowania: minimum 5 lat,
 • okres karencji: do 5 lat.

Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach (duże przedsiębiorstwa) dotkniętych klęskami:

 • kwota kredytu: do 5 mln zł na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i do 8 mln zł na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej,
 • okres kredytowania: szczegóły oferty dostępne telefonicznie lub w placówkach banku,
 • okres karencji: nawet do końca trwania umowy.

Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach (duże przedsiębiorstwa) dotkniętych klęskami:

 • kwota kredytu: do 5 mln zł na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i do 8 mln zł na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej,
 • okres kredytowania: szczegóły oferty dostępne telefonicznie lub w placówkach banku,
 • okres karencji: nawet do końca trwania umowy.

Krakowski Bank Spółdzielczy z szeroką ofertą kredytów preferencyjnych z dopłatą ze środków ARiMR

Krakowski Bank Spółdzielczy proponuje szeroką ofertę kredytów dla rolników z dopłatą ze środków ARiMR. Są to kredyty inwestycyjne i obrotowe, m.in. na kupno użytków rolnych, maszyn i urządzeń rolniczych, a także tzw. kredyty „klęskowe”. Poznajmy wszystkie oferty!
Kredyty inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR w ramach linii RR, Z, PR:

 • kwota kredytu: do 5, 8, 16 mln zł w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
 • okres kredytowania: do 15 lat,
 • okres karencji: do 2 lat.

Kredyt inwestycyjny z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR dla młodych rolników (do 40 lat) na zakup użytków rolnych:

 • kwota kredytu: do 5 mln zł,
 • okres kredytowania: od 5 do 15 lat,
 • okres karencji: szczegóły oferty dostępne telefonicznie lub w placówkach banku.

Kredyt „klęskowy” inwestycyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR:

 • kwota kredytu: do 5 mln zł,
 • okres kredytowania: do 4 lat od wystąpienia klęski,
 • okres karencji: do 4 lat.

Kredyt „klęskowy” obrotowy z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR:

 • kwota kredytu: 5 lub 8 mln zł w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
 • okres kredytowania: do 4 lat od wystąpienia klęski,
 • okres karencji: do 4 lat.

Bank BNP Paribas S.A. z ofertą kredytów dla rolników w ramach linii RR, Z i PR

BNP Paribas S.A. udziela kredytów preferencyjnych dla rolników w ramach linii RR, PR i Z. Na stronie internetowej banku możemy dowiedzieć się, do kogo jest skierowana oferta kredytów i jakie korzyści wiążą się z dofinansowania działalności rolniczej w BNP Paribas. Wszelkie szczegóły dotyczące kredytów poznamy w rozmowie z doradcą!
Kredyt preferencyjny dla rolników w ramach linii RR, Z i PR:

 • kwota kredytu: szczegóły oferty dostępne telefonicznie lub w placówkach banku,
 • okres kredytowania: szczegóły oferty dostępne telefonicznie lub w placówkach banku,
 • okres karencji: do 2 lat.

Pekao S.A. – kredyty z dopłatami do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału

Bank Pekao S.A. udziela kredytów dla rolników z dopłatami do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR. Są przeznaczone dla dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków.
Kredyt inwestycyjny z dopłatami do oprocentowania w ramach linii RR, Z i PR:

 • kwota kredytu: do 5, 8 lub 16 mln zł w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wybranej linii,
 • okres kredytowania: do 15 lat,
 • okres karencji: szczegóły oferty dostępne telefonicznie lub w placówkach banku.

Kredyt inwestycyjny z częściową spłatą kapitału dla młodych rolników na zakup użytków rolnych w ramach linii MRcsk:

 • kwota kredytu: do 5, 8 lub 16 mln zł w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
 • okres kredytowania: minimum 5 lat i maksymalnie 6 lub 10 lat w zależności od rodzaju zabezpieczenia,
 • okres karencji: szczegóły oferty dostępne telefonicznie lub w placówkach banku.

Kredyt obrotowy przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w ramach linii K01 i K02:

 • kwota kredytu: do 5, 8 lub 16 mln zł w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
 • okres kredytowania: linia K01 maksymalnie 6 lub 10 lat w zależności od rodzaju zabezpieczenia, linia K02 maksymalnie 4 lata,
 • okres karencji: szczegóły oferty dostępne telefonicznie lub w placówkach banku.

Kredyt preferencyjny – kto jeszcze może liczyć na pomoc kredytową?

Nie tylko rolnicy mogą czerpać korzyści z preferencyjnych form finansowania. Innymi przykładami kredytów preferencyjnych są:

 • kredyty preferencyjne dla firmy – preferencyjne warunki dla przedsiębiorców może być świetną pomocą w założeniu własnej firmy i rozwijaniu przedsiębiorstwa. Kredyt preferencyjny dla firm dotyczy kredytu inwestycyjnego, obrotowego, leasingu, pożyczek, poręczeń kredytowych oraz finansowania kapitałowego. Środki mogą otrzymać zarówno samozatrudnieni, jak też mikroprzedsiębiorcy oraz małe, średnie i duże firmy,
 • kredyty preferencyjne dla studentów – preferencyjny kredyt studencki można spłacać dopiero po zakończeniu studiów! To duża ulga dla studentów, którzy nie muszą martwić się o pieniądze w okresie nauki. Co więcej, gotówkę mogą wykorzystać na dowolne cele,
 • kredyty preferencyjne na zakup mieszkania – młodzi ludzie, którzy chcą zamieszkać na swoim, również mogą liczyć na lepsze warunki kredytu hipotecznego. Pieniądze ułatwiają małżeństwom zakup własnego M, ponieważ państwo przez kilka pierwszych lat dopłaca do spłaty kredytu.

Pożyczka dla rolnika?

W ofercie sektora pozabankowego nie znajdziemy pożyczki dla rolnika. Nie oznacza to, że musimy zrezygnować z aplikowania o dodatkowe środki na potrzeby swojego gospodarstwa rolnego. Jedną z zalet pożyczek jest możliwość przeznaczenia ich na dowolne cele. Jeżeli mamy odpowiednią zdolność kredytową i spełniamy pozostałe warunki, śmiało złóżmy wniosek o pożyczkę online na 30 dni lub pożyczkę na raty, którą sfinansujemy większe potrzeby.

Najlepsze oferty pożyczek krótkoterminowych znajdziemy w rankingu chwilówek. Wyższe kwoty również nie są problemem. Propozycje pożyczek na 10 tys. i więcej poznamy w rankingu pożyczek na raty. Zestawienia są co miesiąc aktualizowane!