Czym jest Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej?

Baza KBIG to jeden z kilku rejestrów dłużników w Polsce. Działa od 2003 roku, jednak pod obecną nazwą dopiero od 2012 r. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej gromadzi informacje na temat przedsiębiorców i osób fizycznych dotyczące ich zadłużenia oraz terminowego spłacania zobowiązań. Od 2013 roku firma posiada zgodę ministra gospodarki na przetwarzanie i przekazywanie scoringu, czyli punktacji wskazującej, czy dana osoba jest rzetelnym dłużnikiem czy też nie (czy na czas spłaca swoje zobowiązania).

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej umożliwia więc sprawdzanie kontrahentów i przedsiębiorców. Jeśli okażę się, że są oni nierzetelnymi dłużnikami i posiadają niski scoring KBIG, to może to być powód do tego, żeby nie nawiązywać z nimi współpracy. Biuro to, podobnie jak inne bazy dłużników chroni osoby fizyczne i firmy przez zawieraniem umów obarczonych wysokim ryzykiem. KBIG określa swoja misję jako „budowanie zaufania między kontrahentami”. Firma należy do spółki CRIF AGW. Jej główna siedziba mieści się w Szwajcarii, a polska siedziba znajduje się w Krakowie. Oprócz Polski, KBIG działa też m.in. na terenie Niemiec i Austrii. Dlatego scoring KBIG jest ważny także zagranicą.

Pozytywną i negatywną informację na temat dłużnika do tej bazy może przekazać każdy – osoby fizyczne i firmy, jednak muszą mieć dowód na to, że wprowadzane przez nich informacje są prawdziwe. KBIG współpracuje z firmami leasingowymi, bankami, firmami pożyczkowymi, operatorami telekomunikacyjnymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, gminami, przedsiębiorcami.

Kto i za co może zostać wpisany do KBIG

Do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej może trafić każdy dłużnik niespłacający na czas swoich zobowiązań oraz każdy, kto zaciągnął jakieś zobowiązanie i prawidłowo się z niego wywiązał. Partnerzy KBIG mogą przekazywać pozytywne informacje na wniosek podmiotów, których te dane dotyczą i z własnej inicjatywy, za zgodą tych podmiotów. Istnieją dwa warunki dokonania pozytywnego wpisu:

 1. Zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30 dni.
 2. Od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.

A jak wygląda to w przypadku negatywnych wpisów do tej bazy dłużników? Można do niej dodać każde niespłacone zobowiązanie, ale obowiązują trzy warunki:

 1. Zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 30 dni.
 2. Łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 zł brutto (w przypadku dłużnika-konsumenta) lub 500 zł brutto (w przypadku dłużnika, który nie jest konsumentem).
 3. Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach (zobowiązania stwierdzone tytułem wykonawczym można ujawnić bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty).

Ile kosztuje wpisanie dłużnika i sprawdzanie innych informacji w KBIG?

Koszty usług KBIG abonament KOMFORT abonament KOMFORT +
Abonament miesięczny dla konsumenta 150 zł 450 zł
Liczba wpisów o dłużnikach miesięcznie 10 sztuk 20 sztuk
Wpis dłużnika do KBIG poza abonamentem 10 zł 6 zł
Wysłanie do dłużnika pisemnego powiadomienia o dopisaniu do KBIG – listem zwykłym 10 zł 9 zł
Wykorzystanie wzoru „wezwania do zapłaty z rygorem umieszczenia w KBIG” w abonamencie w abonamencie
Ilość darmowych raportów o przedsiębiorcy z KBIG brak 10 sztuk
Raport o Sobie z KBIG brak w abonamencie
Pobranie informacji gospodarczej na temat przedsiębiorcy KBIG S.A. brak 9 zł
Raport z Rejestru Zapytań w KBIG brak w abonamencie

Od momentu dodatnia informacji gospodarczej dane dłużnika oraz szczegóły zobowiązania są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu KBIG.

Jak wpisać dłużnika do bazy dłużników KBIG?

Żeby wpisać dłużnika do Krajowej Bazy Informacji Gospodarczej, należy się w niej najpierw zarejestrować. W tym celu należy wejść w wybraną zakładkę (dla firm, dla administracji lub dla osób), a potem w folder “dokumenty”. Znajduje się w nim wniosek zgłoszeniowy pytającego (np. będącego osobą fizyczną – wtedy w zakładce “dla osób”) o przydzielenie dostępu do systemu. Należy go pobrać, wypełnić podając wymagane dane i wysłać wraz z dodatkowymi dokumentami (np. skanem dowodu osobistego) na adres KBIG (elektronicznie, jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub tradycyjnie listem poleconym).

Wpisanie dłużnika do Krajowej Bazy Informacji Gospodarczej także wiąże się ze złożeniem wniosku. Wszystkie wzory znajdują się na stronie KBIG. Należy wybrać odpowiedni dokument do sytuacji (w zależności od tego, jako kto składamy wniosek: konsument czy przedsiębiorca), poprawnie go wypełnić oraz dołączyć do niego dokumenty świadczące o zaległym długu (np. umowa pożyczkowa i kopia ponaglenia do zapłaty). Następnia trzeba zapłacić przelewem na konto Biura za wpis, wydrukować potwierdzenie przelewu i wszystkie dokumenty wysłać listem poleconym do siedziby KBIG w Krakowie. 14 dni przed wykonaniem tych czynności należy wysłać dłużnikowi ostrzeżenie o zamierzenie wpisania go do rejestru. Jeśli wszystkie dokumenty są prawdziwe, dłużnik niezwłocznie wpisywany jest do KBIG.

Wpisując dłużnika do KBIG można przy okazji sprawdzić, jakie informacje na nasz temat zawiera ta baza – warto to zrobić, ponieważ możemy w ten sposób sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas pożyczki. Idealną sytuację jest sprawdzanie siebie we wszystkich bazach raz na jakiś czas: bazie ERIF, BIG InfoMonitor i KRD. Dzięki temu chronimy się przed skutkami wyłudzeń – m.in. niesprawiedliwym procesem windykacyjnym.

Jak sprawdzić firmę w KBIG krok po kroku

Firmy w KBIG sprawdzają osoby fizyczne, które chcą skorzystać z ich usług oraz kontrahenci, którzy chcą nawiązać z nimi współpracę. Sprawdzenie wiarygodności podmiotów gospodarczych daje nam pewność, że np. biuro podróży czy developer, w którego wykupujemy usługę zaraz nie zbankrutują.

Sprawdzanie firmy w KBIG krok po kroku:

  1. Pobierz wniosek (adekwatny do sytuacji). Jeśli chcesz sprawdzić przedsiębiorcę/firmę, wybierz wzór “wniosek konsumenta o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących podmiotu niebędącego konsumentem”.
  2. Wypełnij wniosek podając swoje dane i dane firmy – najważniejszy jest numer NIP.
  3. Wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymać informację: drogą korespondencyjną czy osobiście w siedzibie KBIG.
  4. Do wniosku dołącz potwierdzenie przelewu – opłatę za raport. Opłatę za raport / raporty należy przelać na nr rachunku bankowego KBIG: 67 1910 1048 2103 0167 5384 0001 w banku: Santander Bank Polska S.A.
  5. Wyślij wniosek (pocztą lub mailowo, jeśli masz podpis elektroniczny) do KBIG.
  6. Czekaj na raport.

KBIG weryfikuje złożony wniosek w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku. W przypadku stwierdzenia przez braków, takich jak niepodanie wymaganych danych, brak wymaganych dokumentów lub niemożność ich odczytania, Biuro informuje o konieczności uzupełnienia wniosku. Raport zostaje wygenerowany w terminie do 14 dni roboczych od przyjęcia poprawnego wniosku, a jeżeli opłata wpłynęła po przyjęciu wniosku – w terminie do 14 dni od zarejestrowania wpłaty na rachunku bankowym KBIG.

Jak wypisać się z bazy KBIG?

Czyszczenie negatywnych wpisów w Krajowej Bazie Informacji Gospodarczej wiąże się z całkowitą spłatą zaległych zobowiązań. Jeśli tego nie zrobimy, wierzyciel, który nas tam wpisał nie ma żadnych podstaw, aby zastosować się do naszej prośby o usunięcie wpisu.

Jeśli spłacimy wszystko zobowiązania, musimy o tym fakcie poinformować wierzyciela i przypomnieć mu o konieczności zgłoszenia tego faktu do bazy KBIG. To wierzyciel ma obowiązek usunąć wpis z bazy w ciągu 14 dni od daty spłacenia długu.