Czym jest Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej?

Baza KBIG to jeden z kilku rejestrów dłużników w Polsce. Działa od 2003 roku, jednak pod obecną nazwą dopiero od 2012 r.. Instytucja gromadzi i udostępnia dane gospodarcze na temat przedsiębiorców i osób fizycznych dotyczące ich zadłużenia oraz terminowego spłacania zobowiązań. Od 2013 roku firma posiada zgodę ministra gospodarki na przetwarzanie i przekazywanie scoringu, czyli punktacji wskazującej, czy dana osoba jest rzetelnym dłużnikiem czy też nie (czy na czas spłaca swoje zobowiązania).

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej umożliwia więc sprawdzanie kontrahentów i przedsiębiorców. Jeśli okaże się, że są oni nierzetelnymi dłużnikami i posiadają niski scoring KBIG, to może to być powód do tego, żeby nie nawiązywać z nimi współpracy. Biuro to, podobnie jak inne bazy dłużników chroni osoby fizyczne i firmy przez zawieraniem umów obarczonych wysokim ryzykiem. KBIG określa swoją misję jako „budowanie zaufania między kontrahentami”.

Transgraniczny przepływ informacji o dłużnikach

Firma należy do grupy CRIF AGW i ma charakter międzynarodowy. Jej główna siedziba mieści się w Szwajcarii, a polska siedziba znajduje się w Krakowie. Jako jedyny rejestr długów w Polsce, umożliwia on wymianę danych gospodarczych z odpowiednikami tej instytucji w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Co więcej, długi posiadane za granicą mogą wpłynąć na decyzję kredytodawcy w ojczyźnie. Z pewnością będzie to stanowiło problem przy próbie zaciągnięcia kredytu w banku. W takiej sytuacji rozwiązaniem są pożyczki dla zadłużonych. Wiele firm pożyczkowych sprawdza jedynie BIK, a tam nie znajdziemy informacji o długach posiadanych za granicą Polski.

Oferta KBIG

Ile kosztuje wpisanie dłużnika i sprawdzanie innych informacji w KBIG? W tabeli poniżej prezentujemy cennik usług dla konsumentów.

Koszty usług KBIG abonament KOMFORT abonament KOMFORT +
Abonament miesięczny dla konsumenta 150 zł 450 zł
Liczba wpisów o dłużnikach miesięcznie 10 sztuk 20 sztuk
Wpis dłużnika do KBIG poza abonamentem 10 zł 6 zł
Wysłanie do dłużnika pisemnego powiadomienia o dopisaniu do KBIG – listem zwykłym 10 zł 9 zł
Wykorzystanie wzoru „wezwania do zapłaty z rygorem umieszczenia w KBIG” w abonamencie w abonamencie
Ilość darmowych raportów o przedsiębiorcy z KBIG brak 10 sztuk
Raport o Sobie z KBIG brak w abonamencie
Pobranie informacji gospodarczej na temat przedsiębiorcy KBIG S.A. brak 9 zł
Raport z Rejestru Zapytań w KBIG brak w abonamencie

Kto i za co może zostać wpisany do KBIG

Do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej może trafić każdy dłużnik niespłacający na czas swoich zobowiązań oraz każdy, kto zaciągnął jakieś zobowiązanie i prawidłowo się z niego wywiązał. Od momentu dodatnia informacji gospodarczej dane dłużnika oraz szczegóły zobowiązania są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu KBIG.

Partnerzy KBIG mogą przekazywać pozytywne informacje na wniosek podmiotów, których te dane dotyczą i z własnej inicjatywy, za zgodą tych podmiotów. Istnieją dwa warunki dokonania pozytywnego wpisu:

 1. Zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30 dni.
 2. Od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.

A jak wygląda to w przypadku negatywnych wpisów do tej bazy dłużników? Można do niej dodać każde niespłacone zobowiązanie, ale obowiązują trzy warunki:

 1. Zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 30 dni.
 2. Łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 zł brutto (w przypadku dłużnika-konsumenta) lub 500 zł brutto (w przypadku dłużnika, który nie jest konsumentem).
 3. Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach (zobowiązania stwierdzone tytułem wykonawczym można ujawnić bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty).

Kto może przekazać informacje do KBIG S.A.

Pozytywną i negatywną informację na temat dłużnika do tej bazy może przekazać każdy – osoby fizyczne i firmy, jednak muszą mieć dowód na to, że wprowadzane przez nich informacje są prawdziwe. Biuro współpracuje z firmami leasingowymi, bankami, firmami pożyczkowymi, operatorami telekomunikacyjnymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, gminami, przedsiębiorcami.

Jak sprawdzić siebie w KBIG krok po kroku?

Zgodnie z ustawą z 9 kwietnia 2010 r o BIG, uzyskanie „Raportu o sobie” lub „Raportu z rejestru zapytań” jest dla konsumenta bezpłatne, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W przypadku, gdy chcemy korzystać z tych usług częściej, konieczne będzie wykupienie odpowiedniej usługi.

Istnieją dwie drogi do uzyskania raportów na swój temat:

 1. Korzystając z dostępu elektronicznego do systemu.
 2. Składając odpowiedni wniosek korespondencyjnie lub bezpośrednio w siedzibie instytucji.

Dostęp do raportu przez Internet

Aby uzyskać dostęp elektroniczny do systemu KBIG należy wypełnić Wniosek zgłoszeniowy Pytającego – Konsument. Po poprawnym wypełnieniu wniosku i przesłaniu go pocztą tradycyjną na adres do korespondencji, klient otrzyma dane do logowania w serwisie online. Po zalogowaniu możesz ubiegać się o wydanie darmowego raportu na swój temat lub korzystać z innych, płatnych usług.

Wnioskowanie o raport metodą tradycyjną

Alternatywą jest złożenie wniosku o sporządzenie „Raportu o sobie” lub „Raportu z rejestru zapytań” poprzez korespondencję listowną lub kontakt osobisty w siedzibie KBIG przy ul. Lublańskiej 38 w Krakowie, w godzinach od 9:30 do 11:00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Jak sprawdzić firmę w KBIG

Firmy w KBIG sprawdzają osoby fizyczne, które chcą skorzystać z ich usług oraz kontrahenci, którzy chcą nawiązać z nimi współpracę. Weryfikacja wiarygodności podmiotów gospodarczych daje nam pewność, że np. biuro podróży czy developer, w którego wykupujemy usługę zaraz nie zbankrutują.

Sprawdzanie firmy w KBIG krok po kroku:

 1. Pobierz wniosek (adekwatny do sytuacji). Jeśli chcesz sprawdzić przedsiębiorcę/firmę, wybierz wzór “wniosek konsumenta o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących podmiotu niebędącego konsumentem”.
 2. Wypełnij wniosek podając swoje dane i dane firmy – najważniejszy jest numer NIP.
 3. Wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymać informację: drogą korespondencyjną czy osobiście w siedzibie KBIG.
 4. Do wniosku dołącz potwierdzenie przelewu – opłatę za raport. Opłatę za raport / raporty należy przelać na nr rachunku bankowego KBIG: 67 1910 1048 2103 0167 5384 0001 w banku: Santander Bank Polska S.A.
 5. Wyślij wniosek (pocztą lub mailowo, jeśli masz podpis elektroniczny) do KBIG.
 6. Poczekaj na wiadomość od instytucji.

KBIG weryfikuje złożony wniosek w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku. W przypadku stwierdzenia błędów, takich jak: niepodanie wymaganych danych, brak wymaganych dokumentów lub niemożność ich odczytania, Biuro informuje o konieczności uzupełnienia wniosku. Raport zostaje wygenerowany w terminie do 14 dni roboczych od przyjęcia poprawnego wniosku, a jeżeli opłata wpłynęła po przyjęciu wniosku – w terminie do 14 dni od zarejestrowania wpłaty na rachunku bankowym KBIG.

Jak wpisać dłużnika do bazy dłużników KBIG?

Żeby wpisać dłużnika do Krajowej Bazy Informacji Gospodarczej, należy się w niej najpierw zarejestrować. Wpisanie dłużnika do Krajowej Bazy Informacji Gospodarczej także wiąże się ze złożeniem wniosku. Wszystkie wzory znajdują się na stronie KBIG.

Procedura wpisywania dłużnika krok po kroku przebiega następująco:

 1. Pierwszym krokiem przed dopisaniem dłużnika jest wysłanie ostrzeżenia o zamiarze umieszczenia długu w rejestrze, 14 dni przed zgłoszeniem do KBIG.
 2. Wybierz odpowiedni dokument – różny w zależności od tego, jako kto składamy wniosek: konsument czy przedsiębiorca.
 3. Wypełnij wniosek i dołącz do niego dokumenty świadczące o zaległym długu (np. umowa pożyczkowa i kopia ponaglenia do zapłaty).
 4. Zapłać przelewem za wpis, wydrukuj potwierdzenie przelewu i wszystkie dokumenty wyślij listem poleconym do siedziby KBIG w Krakowie.
 5. Jeśli wszystkie dokumenty są prawdziwe, dłużnik niezwłocznie wpisywany jest do KBIG.

Wpisując dłużnika do KBIG można przy okazji sprawdzić, jakie informacje na nasz temat zawiera ta baza – warto to zrobić, ponieważ możemy dowiedzieć się, czy ktoś nie wziął na nas pożyczki. Idealną sytuację jest sprawdzanie siebie raz na jakiś czas we wszystkich bazach: bazie ERIF, BIG InfoMonitor i KRD. Dzięki temu chronimy się przed skutkami wyłudzeń – m.in. niesprawiedliwym procesem windykacyjnym.

Jak wypisać się z bazy KBIG?

Czyszczenie negatywnych wpisów w Krajowej Bazie Informacji Gospodarczej wiąże się z całkowitą spłatą zaległych zobowiązań. Jeśli tego nie zrobimy, wierzyciel, który nas tam wpisał nie ma żadnych podstaw, aby zastosować się do naszej prośby o usunięcie wpisu.

Po spłaceniu zobowiązania, musimy poinformować wierzyciela o tym fakcie i przypomnieć mu o konieczności zgłoszenia zakończenia długu do bazy KBIG. Wierzyciel ma obowiązek usunąć wpis z bazy w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania wpłaty.

W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić naszych długów i pozbyć się wpisu z ewidencji długów, rozwiązaniem są pożyczki bez sprawdzania baz. Instytucje finansowe nie muszą sprawdzać wszystkich baz i wiele z nich stosuje dość elastyczne zasady przyznawania gotówki. Gotówkę można więc otrzymać, nawet mimo posiadania niespłaconych zobowiązań.