Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

W 2019 roku Polacy zawarli rekordową liczbę umów o kredyty hipoteczne. Tylko w grudniu ubiegłego roku o kredyt na własne mieszkanie wnioskowało 30,6 tysięcy klientów. O 15 proc. w stosunku do roku 2018 wzrosła też wartość kredytów hipotecznych.

Jednym z ostatnich etapów kredytu hipotecznego jest wpis hipoteki do księgi wieczystej i ustanowienie hipoteki umownej. Po spłacie długu, powinno nastąpić wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej spoczywa na właścicielu nieruchomości. Przed tym jednak trzeba uzyskać zgodę na zwolnienie hipoteki. Jak to zrobić?

Jak wykreślić hipotekę? Zgoda na wykreślenie hipoteki

Po spłacie kredytu hipotecznego musimy uzyskać zgodę na wykreślenie hipoteki. Zgoda jest udzielana bank, który udzielił finansowania. Wystawia kredytobiorcy oświadczenie (tzw. kwit mazalny) potwierdzające, że dług zabezpieczony hipoteką został w pełni uregulowany.

Bank wysyła dokument pocztą, a kredytobiorca dołącza go do wniosku o wykreślenie hipoteki z kw. Wiele banków przygotowuje list mazalny automatycznie po zaksięgowaniu ostatniej raty kredytu. Niektóre z nich pobierają za to opłatę.

Kwit mazalny powinien zawierać:

 • dane kredytobiorcy,
 • numer umowy kredytu hipotecznego,
 • numer księgi wieczystej,
 • zapis potwierdzający całkowitą spłatę kredytu hipotecznego,
 • zapis wyrażający jednoznaczną zgodę na wykreślenie hipoteki z kw.

Następnym etapem jest wypełnienie wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej, który składamy w sądzie wraz ze zgodą wierzyciela i potwierdzeniem uiszczenia opłaty za wykreślenie hipoteki.

Brak zgody na wykreślenie hipoteki

Może się zdarzyć, że bank nie wyrazi zgody na wykreślenie hipoteki. Najczęściej wynika to z niezaksięgowania ostatniej wpłaty. Czas przelewu jest uzależniony od godzin sesji przelewów wychodzących i przychodzących. Jeżeli zależy nam na szybkim przekazie gotówki, lepiej jest wykonać przelew natychmiastowy. Może też dojść do nieporozumienia w kwestii dodatkowych kosztów kredytu. Jeżeli klient nie chce uregulować wszystkich należności, bank ma prawo odmówić wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki.

Takie problemy nie dotyczą kredytu gotówkowego. Kredyt gotówkowy może stanowić dobrą alternatywę, zwłaszcza kiedy do zakupu mieszkania brakuje nam niewielkiej kwoty.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej – wzór wypełnienia

Jeżeli uzyskaliśmy zgodę banku na wykreślenie hipoteki, możemy wypełnić właściwy wniosek. Formularz KW-WPIS pobieramy ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poniżej krok po kroku przeprowadzamy przez instrukcję wypełniania wniosku kw-wpis.

Strona pierwsza:

 • w polu nr 1 wpisujemy nazwę sądu rejonowego,
 • w polu nr 2 wpisujemy wydział ksiąg wieczystych,
 • w polu nr 3 wpisujemy numer księgi wieczystej.

Strona druga:

 • wpisujemy „x” w polu: „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”,
 • w polu nr 7 uzupełniamy treść żądania, wpisując: „Wnoszę o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej…” (podając numer hipoteki, rodzaj i kwotę hipoteki oraz nazwę wierzyciela – w tym przypadku banku).

Strona trzecia:

 • przekreślamy sformułowanie „uczestnika postępowania”, pozostawiając sformułowanie „dane wnioskodawcy”,
 • w polach nr 9-17 podajemy dane wnioskodawcy, w tym: PESEL, nazwisko, drugi człon nazwiska złożonego, imię pierwsze, imię drugie, imię ojca i imię matki,
 • w przypadku osób fizycznych, przekreślamy pola nr 10 i 11 (REGON i KRS) oraz pole nr 12 wskazujące konieczność wpisania nazwy firmy,
 • w polach nr 18-24 wpisujemy adres zamieszkania. Podajemy: kraj, miejscowość, ulicę, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy oraz pocztę,
 • w polu nr 25 wskazujemy, czy wnioskodawca ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego,
 • pola nr 26-32 wypełniamy jedynie w przypadku, kiedy adres doręczeń jest inny niż adres zamieszkania,
 • jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, w kolejnych polach podajemy jego dane. Jeżeli nie, przekreślamy sformułowanie „dane wnioskodawcy” i podajemy dane uczestnika postępowania, którym jest bank (lub inny wierzyciel).

Strona czwarta:

 • w polach nr 57-80 kontynuujemy wypełnianie danych dotyczących drugiego właściciela lub uczestnika postępowania, tzn. wierzyciela,
 • w polach nr 81-83 w liczbie załączników wpisujemy cyfrę: „0”. W typowych przypadkach nie składamy żadnych załączników,
 • w polu nr 84 wpisujemy dane listu mazalnego,
 • w polu nr 85 wpisujemy informację o uiszczeniu opłaty za złożenie wniosku o wykreślenie z hipoteki,
 • przekreślamy pozostałe niewypełnione pola nr 86-89,
 • na dole dokumentu podajemy swoje imię i nazwisko oraz wpisujemy datę złożenia wniosku,
 • w ostatnim polu składamy własnoręczny podpis.

Wykreślenie hipoteki – opłata

Opłata za wykreślenie hipoteki jest stała dla wszystkich instytucji i wynosi 100 zł.
Opłatę można złożyć na trzy sposoby:

 • przelewem na właściwe konto bankowe sądu,
 • kupując znak opłaty sądowej w kasie sądu lub na stronie internetowej,
 • gotówką w kasie sądu.

Jeżeli decydujemy się na przelew z konta bankowego, należy zaznaczyć w tytule, że opłata dotyczy wykreślenia hipoteki i podać numer księgi wieczystej.

Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Czas rozpatrywania wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej zależy od sądu i może trwać nawet do kilku miesięcy. Niestety nie ma możliwości, aby jakkolwiek przyspieszyć działania instytucji. Po usunięciu hipoteki bank prześle stosowne potwierdzenie na adres wnioskodawcy.

Jak sprawdzić hipotekę w księdze wieczystej?

Polskie prawo nie zabrania sprzedaży mieszkania z hipoteką. Hipoteka nie musi być też przeszkodą dla kupującego. Przed podjęciem decyzji o zakupie, należy sprawdzić obciążenia hipoteczne, pobierając księgę wieczystą ze strony MS i sprawdzając stan obciążeń w IV dziale księgi. Musimy też dopilnować, aby sprzedający wystąpił do banku o pismo, jakiej wysokości wpłata będzie skutkować całkowitą spłatą kredytu i wykreśleniem z hipoteki.

Można uniknąć dodatkowych formalności, kupując mieszkanie od dewelopera. Należy się dobrze zastanowić, które z rozwiązań przyniesie nam więcej korzyści.