Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – zastosowanie

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (aktualnie Krajowy Rejestr Zadłużonych) został powołany do życia 20 sierpnia 1997 roku. Podstawą prawną rejestru jest ustawa o KRS. KRDN to informatyczna baza danych, która gromadzi informacje na temat zadłużonych podmiotów.

Warto zaznaczyć, że rejestr działa na zasadzie jawności formalnej i materialnej. Innymi słowy każdy ma dostęp do informacji zawartych w KRDN, a zainteresowany podmiot nie może zasłaniać się nieznajomością rejestru. W ramach cyfryzacji usług publicznych dostęp do KRDN uzyskuje się drogą elektroniczną.

KRDN znajduje zastosowanie w przypadku

  1. Odzyskiwania należności. Dłużnik, który widnieje w rejestrze zostanie wykluczony z obrotu gospodarczego. Również nie będzie mógł korzystać z produktów finansowych czy telekomunikacyjnych
  2. Weryfikacji osób i firm. KRDN daje możliwość sprawdzenia kontrahentów i osób prywatnych. Co ciekawe do weryfikacji wystarczy imię, nazwisko lub PESEL. Koszt usługi wynosi 40 zł.
  3. Zabezpieczenia transakcji i umów. Dzięki temu można wykluczyć nieuczciwych kontrahentów przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji
  4. Zastosowań prawnych i procesowych. Wpis do KRDN może być dowodem w sprawie cywilnej lub karnej.

Kiedy można trafić do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych z urzędu?

Podmiot zostaje wpisany na wniosek wierzyciela lub obligatoryjnie, na mocy wyroku sądu. Obowiązkowe umieszczenie dłużnika następuje, jeśli:

  • Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą ogłosi upadłość. Również – jeżeli sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego.
  • Jeśli umorzono egzekucję przeciwko osobie fizycznej, w momencie gdy z egzekucji nie uzyska się wyższej kwoty od środków egzekucyjnych
  • W sytuacji gdy wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Co więcej jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony z powodów niewystarczających środków na pokrycie kosztów postępowania
  • Dłużnik został wezwany do wyjawienia majątku
  • Jeżeli sąd upadłościowy pozbawi dłużnika prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto jeśli zadłużony otrzyma zakaz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych, spółdzielniach, stowarzyszeniach jak i fundacjach
  • W momencie gdy dłużnik zalega ze spłatą alimentów powyżej 6 miesięcy

Wpis do Rejestru na wniosek wierzyciela

Co ciekawe Do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych można zostać wpisanym na wniosek ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi posiadać tytuł wykonawczy. Dodatkowo dłużnik powinien zalegać z płatnością w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia.

Wpisu może dokonać również wierzyciel. Warunek – posiadanie tytułu wykonawczego i uiszczenie opłaty w wysokości 40 zł.

Kiedy następuje wykreślenie z rejestru?

Wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może nastąpić z urzędu lub na wniosek. Wpis kasuje się po upływie 10 lat. Wnioskować o wyczyszczenie rejestru można w sytuacji gdy tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności – np. jeśli wierzytelność została uregulowana.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – cennik

Konsument, który chce skorzystać z KRDN musi uiścić opłatę. Co ciekawe płatności można dokonać za pomocą sms lub szybkiej płatności DotPay.

Forma płatności Szybkie płatności* SMS*
Weryfikacja osoby fizycznej 15 zł 20,91 zł
Weryfikacja osoby prawnej 15 zł 20,91 zł
Weryfikacja innego podmiotu 15 zł 20,91 zł
Weryfikacja własnej firmy lub osoby 15 zł 20,91 zł
Monitorowanie podmiotu 15 zł 20,91 zł

Dopisanie dłużnika w trybie art. 913 k.p.c. poprzez wniosek o wyjawienie majątku 40 zł

Inne bazy dłużników

W Polsce istnieje kilka komercyjnych baz dłużników. Największą z nich jest BIK. Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane w 1997 roku na mocy ustawy bankowej. Z danych BIK korzystają banki i firmy pożyczkowe. Rejestr posiada dane na temat 137 mln rachunków kredytowych. Ponad 90 proc. informacji w BIK jest pozytywna. Warto zwrócić uwagę, że dane na temat negatywnej historii kredytowej trudno wyczyścić i informacje na temat problematycznego kredytu widnieją przez 5 lat.

BIG Informator

Natomiast wchodzący w skład grupy BIK – BIG InfoMonitor zajmuje się podmiotami gospodarczymi. W rejestrze znajduje się 46,1 mln informacji gospodarczych. Co ciekawe średnio co 2 sekundy jest pobierany raport o zadłużeniu. Jeśli zainteresowany chce sprawdzić swój status w bazie BIG Infomitor powinien założyć specjalne konto na stronie rejestru.

Baza dłużników ERIF

Kolejną bazą dłużników jest ERIF. Biuro prowadzi rejestr zobowiązań: telekomunikacyjnych, multimedialnych, sektora finansowego i budżetowego. W ERIF można znaleźć dane na temat terminowo spłacanych wierzytelności jak i opóźnień. Wyróżnikiem dla tej bazy jest fakt, że dane na temat dłużników są dopisywane przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK. W celu sprawdzenia czy figuruje się w rejestrze dłużników ERIF należy zarejestrować się w specjalnym serwisie InfoKonsument.pl.

KRD – Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów został założony w 2003 roku. KRD obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych firm po korporacje. Co więcej z rejestru mogą korzystać osoby fizyczne, gminy i tzw. wtórni wierzyciele. Na czarną listę dłużników można trafić za niezapłacone rachunki, zaległe alimenty, nieuregulowane mandaty, itd. Kwota za jaką wpisuje się do rejestru to 200 zł. Warto zaznaczyć, że osoba, która chce sprawdzić swoją obecność w KRD powinina założyć konto w Serwisie Ochrony Konsumenta.

Rejestr należności publicznych

Rejestr Należności Publicznoprawnych powstanie w styczniu 2018 roku. Do rejestru trafią osoby fizyczne jak i podmioty prawne. Kwota za jaką trafi się na czarną listę to 5 tys. zł.