Instytucja KNF – co to jest?

Co to jest KNF? KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, jest organem administracji publicznej, powołanym w 2006 roku na mocy Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komisję KNF tworzy przewodniczący (powołany na pięcioletnią kadencję przez prezesa Rady Ministrów, aktualnie Marek Chrzanowski), dwóch zastępców przewodniczącego oraz pięciu członków.

Posiedzenia KNF, w trakcie których komisja podejmuje uchwały, odbywają się co dwa tygodnie lub korespondencyjnie. Czym dokładnie zajmuje się instytucja?

Czym zajmuje się KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad polskim rynkiem finansowym, również nad sektorem pozabankowym. Stały rozwój branży pozabankowej i nieustannie wprowadzane zmiany (w tym dyrektywa PSD-2), wymusza konieczność kontroli i weryfikowania sposobów działania instytucji finansowych. Jeśli ma jakieś zastrzeżenia co do działalności danej firmy, może udostępnić jej dane, przestrzegając przed podejmowaniem z nią współpracy. KNF sprawdza np., czy podmioty świadczące usługi finansowe, mają ku temu odpowiednie uprawnienia albo czy przestrzegają aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, czyli UKNF.

Kompetencje KNF pozwalają jej:

 • podejmować działania, które służą prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego,
 • podejmować działania, sprzyjające rozwojowi i poprawie konkurencyjności rynku finansowego,
 • podejmować działania edukacyjne i informacyjne,
 • brać udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych, tworzonych w celu nadzorowania rynku finansowego,
 • stwarzać możliwości do polubownego oraz pojednawczego rozstrzygania sporów, które mogą pojawić się między uczestnikami rynku finansowego. Szczególnie dotyczy to sporów między podmiotami, które podlegają nadzorowi KNF, a odbiorcami usług, które one świadczą.

Zadania KNF związane z nadzorem nad rynkiem bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, a także nad instytucjami płatniczymi oraz instytucjami pieniądza elektronicznego, mają ogromne znaczenie dla stabilności rynku finansowego. Zapewniają jego prawidłowe, przejrzyste i bezpieczne funkcjonowanie.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF – najważniejsze informacje

Ostrzeżenia KNF informują o podmiotach, które nie działają zgodnie z prawem, a w związku z tym mogą być oskarżone o popełnienie przestępstwa. Skąd Komisja czerpie informacje? UKNF analizuje wszystkie dane, które wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa. Nie stosuje kryteriów, jakie miałyby uzasadniać zaniechanie czynności sprawdzających i analitycznych, pośród których wymienić można np. niewielką szkodliwość. Bierze pod uwagę wszystkie sygnały i skargi, również komunikaty otrzymywane od innych organów państwowych (m.in. UOKiK, policja, Krajowa Administracja Skarbowa) i od podmiotów nadzorowanych (takich jak banki i zakłady ubezpieczeń). Ponadto, urząd prowadzi stały monitoring prasy i mediów elektronicznych, co pozwala mu zidentyfikować nielegalne świadczenie usług. Nadzoruje też treść forów internetowych, których tematyka nawiązuje do inwestycji, giełdy itp.

Weryfikacją sygnałów o potencjalnych nieprawidłowościach zajmują się komórki merytoryczne UKNF. Konsekwencją złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury jest dokonanie wpisu na listę ostrzeżeń publicznych.

Rejestr KNF – jakie informacje zawiera?

Lista ostrzeżeń KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 • nazwie podmiotu, podejrzanego o przestępstwo,
 • numerze identyfikującym podmiot (KRS, NIP lub REGON),
 • właściwej prokuraturze, zajmującej się daną sprawą,
 • przebiegu postępowania – wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego pojawiają się z biegiem czasu.

KNF stale aktualizuje listę. W ubiegłym roku na liście znalazła się m.in. firma Fast Invest. W tym – trafiły na nią kolejne podmioty, w tym:

 • Imperium Ltd (prowadzenie bez zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi),
 • Master Class Investments Sp. z o.o. (domniemane naruszenie dwóch artykułów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
 • Tomasz I. – osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia),
 • giełda Abucoins (nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych.),
 • Serwis Homepay.pl (brak realizacji zleconych przelewów).

Kary nakładane przez KNF w ubiegłym roku wyniosły ponad 20 mln zł. Najwięcej restrykcji na ponad 22 mln dotyczyło roku 2013. KNF, nakładając karę pieniężną, bierze pod uwagę różne czynniki, m.in. okoliczności złamania prawa, częstotliwość popełnienia podobnego rodzaju naruszeń i sytuację finansową karanego podmiotu.

Lista ostrzeżeń KNF – bezpieczeństwo dla pożyczkobiorców

Sektor pożyczkowy nieustannie się rozwija, a liczba pożyczek online, na które decydują się konsumenci, również stale rośnie. Potwierdzają to dane BIK, wg których instytucje pozabankowe zabierają bankom klientów! Liczba udzielonych pożyczek w roku ubiegłym wyniosła aż 692 tysiące.
Sprawdzanie listy ostrzeżeń KNF nie jest jedynym rozwiązaniem, stworzonym dla ochrony bezpieczeństwa pożyczkobiorców. Mogą oni jeszcze w inny sposób dbać o swoje bezpieczeństwo w finansowym świecie.

Jak bezpiecznie obracać się w świecie pożyczek?

 1. Sprawdzić wiarygodność firmy pożyczkowej w pozostałych instytucjach, takich jak:
  KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy,
  – Rejestr Firm Pożyczkowych – działający pod pieczą KNF,
  – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zakładanie działalności gospodarczej jest związane z koniecznością jej rejestracji w CEiDG. Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana, korzystając z wyszukiwarki CEiDG,
 2. Uważać na fikcyjne firmy pożyczkowe.
 3. Dbać o bezpieczeństwo swoich danych w firmach pożyczkowych i bezpieczeństwo danych w sieci. Oszuści wyłudzający pieniądze na nasze dane kontaktowe są jednym z największych niebezpieczeństw dzisiejszych czasów.
  Starannie wybierać firmy pożyczkowe, pamiętając o dokładnym czytaniu u mowy i sprawdzeniu kosztów pożyczki.

Czy można wykreślać podmioty z listy ostrzeżeń KNF?

Jeszcze do 11 października 2015 roku firma, która została wpisana na listę ostrzeżeń publicznych KNF, pozostawała na niej już na zawsze. Niezależnie od wyniku śledztwa, nie dało się jej wykreślić. Można było jedynie dopisać ewentualny wyrok sądu i mimo iż podmiot został uniewinniony, pozostał wpis naruszający jego dobre imię.

Dzięki zmianie przepisów, możliwe jest wykreślenie podmiotów z listy ostrzeżeń publicznych w ściśle określonych przypadkach.

Warunki wykreślenia podmiotu z listy ostrzeżeń publicznych:

 • prawomocna odmowa wszczęcia postępowania prokuratorskiego,
 • umorzenie postępowania karnego,
 • wyrok uniewinniający.

Dodać trzeba, że podmiot musi samodzielne złożyć wniosek – Komisja nie ma prawa usunąć uniewinnionego podmiotu z własnej inicjatywy.
Co więcej, dopiero po upływie 10 lat od złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, KNF może z urzędu usunąć wpis i wszystkie wzmianki, o które został uzupełniony.

KNF Alert – łatwiejszy dostęp do ostrzeżeń o nieuczciwych podmiotach

KNF Alert to najnowsze udogodnienie wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od ubiegłego roku możemy korzystać z nowej strony internetowej KNF i aplikacji mobilnej KNF Alert. Jej działanie można porównać do Alertów BIK. W obu przypadkach instytucje informują o ważnych dla użytkownika zmianach. W przypadku KNF to nowe komunikaty Komisji, ale nie tylko. Użytkownik uzyskuje też łatwy dostęp do listy ostrzeżeń publicznych. Funkcjonalności mają podlegać sukcesywnej rozbudowie, dlatego warto korzystać z nowych możliwości i zawsze dokonywać weryfikacji podmiotu, z którym zamierzamy podjąć współpracę finansową.

“Lista ostrzeżeń KNF, zwana przez niektórych czarna listą nadzoru, publikuje nazwy podmiotów, które mogą zagrażać naszym finansom. Korzystając z nich, narażamy bezpieczeństwo swojego budżetu i robimy to wyłącznie na własne ryzyko” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.