Kredyt pomostowy-definicja

Kredyt pomostowy stanowi formę pomocy, która jest przyznawana podczas realizacji projektu na inwestycję. Instytucje bankowe udzielają go inwestorom, którzy wcześniej złożyli wniosek o dotację unijną. Jego zadaniem jest zapewnienie im płynności finansowej do momentu otrzymania refundacji.

Kredyt pomostowy może być wypłacany przez banki jednorazowo bądź w transzach. Ten rodzaj zobowiązania finansowego posiada wiele zalet:

 • pozwala na rozpoczęcie inwestycji przed otrzymaniem refundacji,
 • stanowi źródło finansowania projektu przed uzyskaniem środków z dotacji,
 • oprocentowanie oraz zabezpieczenia ustalają banki w sposób indywidualny.

Podobnie jak w przypadku klasycznego kredytu gotówkowego, spłaca i kapitał, i odsetki. Z kolei kredytobiorca zaciągający kredyt pomostowy, pokrywa tylko koszt odsetek. Część kapitałową reguluje dotacja unijna.

Kredyt pomostowy w połączeniu z kredytem inwestycyjnym

Niektóre placówki bankowe wraz z kredytem pomostowym oferują klientom zaciągnięcie również kredytu inwestycyjnego. Nie jest to jednak dla nich korzystna opcja. Najczęściej ten rodzaj zobowiązania finansowego ma wysokie oprocentowanie ze względu na wysoki stopień ryzyka. Przyznawany jest bowiem na realizację kosztownych inwestycji.

Kto może ubiegać się o kredyt pomostowy?

Po złożeniu wniosku o dotacje unijne, kolejny etap stanowi ubieganie się o kredyt pod dotację. Inwestorami, którzy mogą ubiegać się o kredyt pomostowy są:

 • przedsiębiorcy,
 • rolnicy,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje publiczne.

Kto nie ma szans na otrzymanie kredytu pomostowego?

Na otrzymanie kredytu pomostowego nie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie przedstawić rzetelnego biznesplanu. Wniosek nie zostanie również pozytywnie rozpatrzony, jeśli mają niską zdolność kredytowej.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej a kredyt pomostowy

Inwestorzy, którzy podjęli decyzję o założeniu działalności, zazwyczaj nie posiadają całej kwoty potrzebnej na starcie, mimo iż wcześniej skorzystali z pożyczki dla firm.W podjęciu tej decyzji pomógł im ranking pożyczek dla firm. By uzyskać dotację unijną, należy złożyć wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacja unijna jest zazwyczaj przyznawana w formie refundacji.

Zgodnie z zapisami §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wysokość dotacji unijnej może wynosić do 85 proc. wydatków na realizację inwestycji. Jednocześnie §8 ust. 2 tego rozporządzenia zakłada, że dofinansowanie to nie może być niższe niż 20 000 zł, ale nie wyższe niż milion złotych. Oznacza to, że minimum 15 proc. wartości inwestycji musi pochodzić z wkładu własnego.

W jaki sposób uzyskać kredyt pomostowy?

Kredyt pomostowy jest udzielany przez placówki bankowe. Inwestor, który się na niego zdecyduje, powinien przygotować się na przeprowadzenie niezbędnych formalności. Do wniosku o kredyt pomostowy, należy dołączyć:

 • biznesplan planowanej działalności,
 • załączniki w postaci szacowanego bilansu, rachunku zysków i strat,
 • dokumentacja świadcząca o dobrych kontaktach klienta z bankami.

O kredyt pomostowy można się ubiegać przed lub po złożeniu wniosku o dotację unijną. Kredytobiorca powinien pamiętać o istotnym fakcie. Bez udokumentowania procesu o dofinansowanie, bank nie przyzna inwestorowi kredytu pomostowego.

Wysokość kredytu pomostowego

Kredyt pomostowy pozwala na sfinansowanie nawet 100 proc. kosztów inwestycji środkami, które pochodzą z dotacji unijnej. Niektóre placówki bankowe oferują kredytobiorcom możliwość odroczenia terminu spłaty kredytu pomostowego, jeśli ma miejsce opóźnienie refundacji.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o kredyt pomostowy, kredytobiorca nie otrzymuje gotówki ‘’do ręki”. Ma jedynie możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych podczas kolejnych etapów realizowania inwestycji. Może natomiast wpisać pożyczkę w koszty działalności gospodarczej, którymi to dysponuje w formie gotówkowej.

Które banki oferują klientom kredyt pomostowy?

Na rynku finansowym znajdują się placówki bankowe, które posiadają w swoich ofertach kredyt pomostowy. Zaliczają się do nich:

 • Getin Noble Bank,
 • Bank Pekao,
 • Bank BPS.

Kredyt pomostowy w Getin Noble Bank

Getin Noble Bank oferuje kredyt pomostowy przedsiębiorcom, którzy ubiegają się o dotacje unijne. Co zawiera propozycja placówki bankowej?

 • finansowanie do 80 proc. inwestycji,
 • bank wymaga 20 proc. wkładu własnego,
 • czas kredytowania: 60 miesięcy,
 • wakacje kredytowe: tak,
 • możliwość uzyskania promesy kredytowej na sześć miesięcy.

Getin Noble Bank wymaga od swoich klientów zabezpieczenia kredytu pomostowego. Może nim być:

 • cesja praw z dotacji unijnej,
 • zastaw rejestrowy na przedmiocie dotacji,
 • hipoteka na nieruchomości, kaucja, itp.

Kredyt pod dotację w Banku Pekao

Bank Pekao oferuje kredyt pod dotację na następujących warunkach zgodnych z procedurą kredytową:

 • jego wartość nie może przekroczyć 10 proc. wartości inwestycji,
 • nie może być wyższa niż pierwsza transza kredytu pomostowego,
 • kredyt jest udzielany w PLN, EUR, USD, GBP, CHF,
 • kredyt pod dotację można otrzymać jako nieodnawialny,
 • okres kredytowania: maksymalnie trzy miesiące,
 • wakacje kredytowe:nie,
 • spłata następuje ze środków kredytu, którego udziela konsorcjum bankowe.

Bank Pekao udziela kredytu pomostowego klientom korporacyjnym. Oprocentowanie oraz prawne zabezpieczenie kredytu jest udzielane w indywidualny sposób.

Kredyt pomostowy w Banku BPS

Bank BPS oferuje kredyt pomostowy klientom, którzy ubiegają się o dotację unijne, na następujących warunkach:

 • finansowanie nawet do 100 proc. wartości inwestycji,
 • okres kredytowania: do 15 lat z okresem realizacji inwestycji do 5 lat,
 • możliwość uzyskania promesy kredytowej na 9 miesięcy,
 • wakacje kredytowe: nie.

Bank BPS zmniejszył wstępne formalności do minimum w momencie ubiegania się o kredyt pomostowy. Ma to przyczynić się do maksymalnego komfortu składania wniosku o dotacje unijne.

Kredyt pomostowy – słownik pojęć

Promesa kredytowa – wstępne zagwarantowanie udzielenia kredytu przez bank klientowi, który wykazuje się zdolnością kredytową.

Transza – część kredytu, która jest wypłacana przez bank.

Zastaw rejestrowy na przedmiocie dotacji – stanowi ograniczone prawa rzeczowe, które obciążają ruchomość. Celem tego działania jest zabezpieczenie wierzytelności.