Firma windykacyjna a komornik

Utożsamianie windykatora z komornikiem i odwrotnie zdarza się często. Niestety, błędne postrzeganie obu osób trudniących się ściąganiem długów, jest równoznaczne z brakiem wiedzy, jakie czynności może podjąć firma windykacyjna, a jak powinna wyglądać działalność komornika. Taka nieświadomość może zadziałać na naszą niekorzyść, szczególnie kiedy naszą sprawą zajmą się nieuczciwi przedstawiciele tych branż.

Biorąc pod uwagę fakt, że tylko młodzi ludzie mają długi pozakredytowe w wysokości 4,6 mld zł1, powinniśmy zadbać o naszą świadomość finansową. Inaczej szybko dołączymy do grona osób mających problemy z budżetem przez nieumiejętność jego szacowania, co jest jedną z głównych przyczyn zadłużenia. Później zaś będziemy musieli zmierzyć się z konsekwencjami nieuregulowanych długów, stawiając czoła windykatorowi, a w dalszej kolejności – komornikowi. Jakie przysługują im uprawnienia?

Co może windykator?

Windykator albo firma windykacyjna to zewnętrzne podmioty, którym wierzyciel sprzedał zadłużenie lub zlecił jego odzyskanie. Dlaczego to zrobił? Mimo upomnień niesolidnego klienta, nie doczekał się pozytywnej reakcji na wezwania. Z tego względu musiał podjąć kroki, dające mu nadzieję na odzyskanie zaległych należności.

Istotą procesu windykacyjnego jest dążenie do porozumienia z niesumiennym płatnikiem oraz polubownego zakończenia sprawy odzyskania długu. Uprawnienia windykatora pozwalają mu negocjować rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron. Pod żadnym pozorem nie może on stosować jakichkolwiek form mających zmusić (fizycznie lub psychicznie) dłużnika do zwrotu należności.

Windykatorowi nie wolno:

 • grozić dłużnikowi wejściem do mieszkania, zajęciem majątku, aresztem czy policją;
 • wchodzić siłą do jego mieszkania;
 • używać obraźliwych słów;
 • stosować siły fizycznej wobec nierzetelnego płatnika;
 • straszyć, że poinformuje o długach sąsiadów;
 • uporczywie nachodzić dłużnika w miejscu pracy albo w jego mieszkaniu;
 • domagać się wyjawienia majątku;
 • wprowadzać w błąd co do skutków braku uregulowania długów oraz swoich uprawnień albo tożsamości.

Jeśli popełni jeden albo kilka z zabronionych czynów, popełnia przestępstwo zgodnie z art. 190a Kodeksu karnego².

Warto rozmawiać z windykatorem

Oddawanie długów uważamy za moralny obowiązek. Aż 97 procent ankietowanych Polaków deklaruje, że należy odpowiedzialnie zwracać nieuregulowane zobowiązania³. Niestety, deklaracje nie idą w parze z konkretnymi działaniami. Znajdujemy mnóstwo wymówek, aby odsunąć konieczność spłaty na dalszy plan. W taki sposób jedynie sobie szkodzimy. Czujemy coraz większy stres i niechętnie sprawdzamy, kto puka do naszych drzwi, obawiając się najgorszego, czyli przejęcia majątku. Figurujemy w bazie dłużników, tracąc szansę uzyskania dodatkowego wsparcia na inne, nieprzewidziane wydatki. Nie widzimy możliwości, aby wydostać się z finansowych tarapatów.

Podejmując rozmowy z windykatorem na etapie windykacji polubownej, możemy uniknąć przykrych konsekwencji nieuregulowania pożyczki zgodnie z przewidzianymi w umowie terminami. Kiedy otrzymamy pierwszy monit, od razu powinniśmy na niego odpowiedzieć. Wówczas wynegocjujemy warunki, które pozwolą nam uregulować dług bez obaw o wpis do rejestru czy rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Jeśli nadal będziemy uchylać się od obowiązku zaspokojenia roszczenia wierzyciela, wkrótce na pewno dotkną nas działania komornika.

Kiedy wkracza komornik?

Firma windykacyjna nie zawsze jest w stanie wyegzekwować dług, wówczas sprawa trafia do sądu. W toku postępowania sądowego zostanie wydany tzw. tytuł wykonawczy. Jest to dokument, który stwierdza istnienia obowiązku zapłaty i zawiera nakaz, aby uregulować określoną kwotę. Sąd sprawdza prawidłowość umowy i naliczenia odsetek oraz innych kosztów. Dłużnik może brać czynny udział w takim postępowaniu, podnosząc argumenty na swoją korzyść. Po jego zakończeniu, nie będzie już miał takich możliwości.

Kiedy sąd wyda tytuł wykonawczy, to wierzyciel decyduje, czy skierować sprawę do komornika, w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wówczas składa wniosek o wszczęcie egzekucji, podając dokładne dane dłużnika, wraz z wysokością kwoty, z jaką zalega. We wniosku też wskazuje sposoby egzekucji i dobra, z których ma być przeprowadzona. Co istotne, komornik może wejść do mieszkania, które nie należy do dłużnika, zgodnie z artykułem 814 Kodeksu postępowania cywilnego4.

Co może komornik, przeprowadzając egzekucję komorniczą?

Zakres kompetencji i uprawnień komornika jest o wiele szerszy, niż w przypadku windykatora (sprawdź, co może zabrać komornik). Komornik nie negocjuje spłaty, on egzekwuje zadłużenie, zgodnie z nadanym przez sąd tytułem wykonawczym.

Komornik może zająć na poczet długu:

 • wynagrodzenie za pracę i świadczenia emerytalno-rentowe,
 • rachunek bankowy,
 • inne wierzytelności,
 • ruchomości,
 • prawa majątkowe,
 • nieruchomości.

Komornik ma za zadanie wyegzekwować dług, nie dokonuje oceny jego zasadności. Tym zajmował się sąd. Dlatego zupełnie bezcelowe jest podważanie jego kompetencji. Komornik inkasuje zobowiązania zgodnie ze wskazaniami wierzyciela. Nie może samodzielnie decydować o odstąpieniu od zajęcia pensji czy wstrzymania się z egzekucją. Zajęte składniki majątku spienięża w trakcie publicznej licytacji. Nie ma prawa zabrać wszystkiego. Z postępowanie egzekucyjnego wyłączone są m.in. przedmioty codziennego użytku, przedmioty o charakterze religijnym, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania pracy. Nie można zapomnieć również o kwocie wolnej od zajęcia komorniczego, poddanej zmianom prawnym na początku 2017 roku. Tytuł wykonawczy przedawnia się po 10 latach, a każdorazowe skierowanie sprawy do komornika sprawia, że termin zaczyna liczyć się od nowa. Dlatego tak naprawdę nie można uciec przed długiem.

Egzekucja komornicza – dozwolone środki przymusu

Komornik, w odróżnieniu od windykatora, posiada uprawnienia pozwalające mu spowodować określone zachowanie u dłużnika. W celu zapewnienia skuteczności egzekucji, nie może samodzielnie stosować środków przymusu. Jednak w razie napotkania oporu ze strony dłużnika, ma prawo wezwać funkcjonariuszy Policji.

Ponadto, komornik posiada upoważnienia do upominania albo wydalenia osoby, zachowującej się niewłaściwie lub przeszkadzającej wykonywaniu jego czynności. Jeśli taka osoba nie zastosuje się do jego poleceń, będzie ukarana grzywną do 10000 zł.

Jak uniknąć komornika? Sprawdź pożyczki dla zadłużonych

Jeśli nasz dług nie jest wysoki, możemy sobie pomóc, korzystając z pożyczek dla zadłużonych, np. pożyczki pod zastaw. To doskonały wybór, kiedy nasza zdolność kredytowa budzi zastrzeżenia. Zabezpieczeniem takiego zobowiązania może być samochód, tak jak praktykuje to firma Autokapital.pl. Zastawiając swoje auto, możemy dostać nawet 65 procent jego wartości. Co najważniejsze, pojazd nie jest nam odbierany, nadal dowolnie z niego korzystamy.

Kiedy szukamy wsparcia finansowego, warto brać pod uwagę alternatywne opcje. Takie rozwiązania pozwalają unormować sytuację naszego budżetu i uniknąć konfrontacji z komornikiem.

“Uprawnienia windykatora i komornika znacząco się od siebie różnią. Poziom wiedzy finansowej Polaków jest niski, dlatego trzeba samodzielnie dążyć do zdobywania informacji na ten temat. Jej brak może się bardzo szybko ujawnić, np. przez podejmowanie błędnych decyzji. Niewłaściwe wybory prędzej czy później doprowadzą nasz budżet do ruiny. Starajmy się być świadomymi uczestnikami rynku finansowego i stale poszerzać swoje kompetencje w tym zakresie” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.


 1. Dane BIG InfoMonitor, 2017 rok
 2. https://www.arslege.pl/uporczywe-nekanie-stalking/k1/a39333/
 3. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, projekt „Moralność finansowa Polaków”, 2016 rok
 4. http://www.lexlege.pl/kpc/art-814/