Czy komornik może wejść do mieszkania?

W Polsce za długi nie trafia się do więzienia. Konsekwencją braku spłaty zaciągniętych zobowiązań jest egzekucja komornicza. Według obowiązujących przepisów komornik, w przeciwieństwie do windykatora może wejść do mieszkania dłużnika – nawet wbrew jego woli. W sytuacjach gdy zadłużony stawia opór, egzekutor składa „wizytę” w asyście policji. Warto zaznaczyć, że funkcjonariusze mają prawo wyważyć drzwi.

Komornik działa w imieniu wierzyciela i jego zadaniem jest jak najszybsze odzyskanie długu. Dlatego wejście do mieszkania i oszacowanie znajdujących się w nim przedmiotów i ich późniejsze spieniężenie może być kluczowe do zlikwidowania długu.

Egzekutor ma prawo przejąć przedmioty, które nie są własnością dłużnika. Komornik może zabezpieczyć mienie, które jest we władaniu osoby zadłużonej. Przykładowo – jeśli zadłużony syn korzysta z samochodu ojca, to w świetle obowiązujących przepisów egzekutor może przejąć pojazd.

Czy komornik może wejść do mieszkania niebędącego własnością dłużnika

Jeśli dłużnik zamieszkuje nieruchomość, której nie jest właścicielem, komornik ma prawo wejść do takiego mieszkania. Podstawą prawną jest artykuł 814 K.p.c. który mówi –

„Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie”.

Przepis mówi również o tym, że komornik może dokonać dokładnego przeszukania mieszkania, w celu znalezienia wartościowych przedmiotów. Co więcej egzekutor może zrewidować ubranie zarówno dłużnika jak i współdomowników.

Właściciel nieruchomości w celu uniknięcia przejęcia mienia powinien udowodnić, że przedmioty, które znajdują się w mieszkaniu należą do niego. Dowodem mogą być potwierdzenia zakupu ( rachunki, faktury) lub zeznania świadków. Jeśli komornik zajmie mienie należące do osoby trzeciej, to poszkodowanemu przysługuje powództwo przeciwegzekucyjne w terminie 30 dni od daty zajęcia.

Co może komornik – uprawnienia egzekutora

Komornik posiada dość szerokie uprawnienia. Co może zająć komornik?

  1. Wynagrodzenie za pracę,( w tym rentę i emeryturę);
  2. Zgromadzone środki na rachunku bankowym;
  3. Zabezpieczyć mienie w postaci ruchomości;
  4. Zająć nieruchomość;
  5. Dokonać egzekucji innych wierzytelności.

Komornicy najczęściej zajmują wynagrodzenie lub zamrażają oszczędności dłużnika – są to najefektywniejsze sposoby na odzyskanie długu.

Natomiast po zajęciu majątku, następuje licytacja komornicza. W przypadku pierwszej aukcji cena wywoławcza to 75 proc. oszacowanej wartości przedmiotu. Jeśli wystawione mienie nie zostanie sprzedane, to zostaje ogłoszona kolejna licytacja. W tym przypadku ceną wywoławczą jest 50 proc. wartości.

Komornik może na wniosek wierzyciela zająć nieruchomość należącą do dłużnika. W sytuacji gdy osoba zadłużona jest współwłaścicielem domu lub mieszkania egzekutor ma prawo do zajęcia. W momencie sprzeciwu drugiego właściciela komornik może uzyskać klauzulę wykonalności lub umorzyć egzekucję.

W przypadku egzekucji z innych wierzytelności, komornik ma prawo przejąć nadpłatę podatku dochodowego lub wierzytelności należących do dłużnika. Komornik zawiadamia podmiot, który jest winny dłużnikowi pieniądze, by środki finansowe przelał na konto egzekutora.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

W 2017 roku w przypadku wynagrodzenia za pracę kwota wolna od zajęcia to wysokość płacy minimalnej czyli – 1459 zł netto. Natomiast na rachunku bankowym komornik musi zostawić 75 proc. wartości pensji minimalnej. Warto zaznaczyć, że egzekutor może przejąć zgromadzone środki na koncie bankowym drogą elektroniczną.

Ile może zabrać komornik?

Ważne – jeśli dłużnik jest zatrudniony na mocy umowy zlecenie lub o dzieło, komornik ma prawo zająć 100 proc. wynagrodzenia. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy takie wynagrodzenie jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika.

Komornicy – zmiany 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w kompetencjach komorników. Jednym z wymogów podczas przeprowadzania egzekucji, będzie obowiązek nagrywania przeprowadzanych czynności. Co więcej egzekutor podczas wizyty u dłużnika, będzie zobowiązany do wręczenia zadłużonemu formularza skargi. Jeśli dojdzie do nieprawidłowości, poszkodowany będzie mógł złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Warto zaznaczyć, że w myśl nowych przepisów każdorazowe otwarcie mieszkania zadłużonego będzie odbywać się w asyście policji.

Również istotną zmianą będzie zakaz zajmowania mienia, jeśli dłużnik udowodni, że ruchomość nie należy do niego. Ustawodawca zmienił też zasady przeprowadzenia egzekucji z ruchomości. Egzekutor nie będzie mógł zająć przedmiotów niezbędnych do codziennej egzystencji np. – lodówka, pralka, odkurzacz, kuchenka itd.

Także zrewolucjonizuje się system wynagrodzeń. Dotychczas komornik otrzymywał od 8 do 15 proc. wartości odzyskanego długu. Po wprowadzeniu nowych regulacji, te pieniądze trafią do skarbu państwa.