Czym są fundusze poręczeniowe?

W poszukiwaniu zewnętrznego źródła finansowania przedsiębiorcy mogą korzystać z różnorodnych form pomocy. Start działalności ułatwiają np. fundusze Venture Capital czy fundusze mezzanine. Inną formą pomocy są fundusze poręczeń kredytowych. Zajmują się ułatwianiem pozyskiwania kredytów i pożyczek na założenie firmy poprzez poręczanie tych zobowiązań. Fundusz daje instytucji pożyczkowej gwarancję, że jeśli podmiot zaciągający pożyczkę, nie będzie mógł jej spłacić, zrobi to za niego.

Fundusze poręczeniowe zazwyczaj działają na szczeblu regionalnym, co oznacza, że z poręczeń konkretnego funduszu mogą korzystać jedynie firmy zarejestrowane w danym powiecie lub województwie. Większość instytucji zrzeszona jest w Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych, które działa już od 1996 roku. Fundusze w waszym regionie pomoże znaleźć lista dostępna na stronie Stowarzyszenia.

Blisko połowa funduszy działa w ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej. Są to fundusze z udziałem kapitałowym Banku Gospodarstwa Krajowego. KGP dąży do wypracowania i wdrożenia jednolitych zasad na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym. Pierwszy zestaw reguł został opracowany we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Jakiego rodzaju pożyczki poręczają fundusze?

Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce udzielają zabezpieczeń na kilka rodzajów zobowiązań. Są to:

Co bardzo istotne, fundusz może poręczyć kredyty lub pożyczki na start firmy, które zaciągane są jedynie w instytucjach, posiadających podpisaną z funduszem umowę o współpracy. Poręczenie pożyczki dla firm sięga nawet 80 proc. całej wartości kredytu. Przedsiębiorca musi zapewnić zabezpieczenie jedynie niewielkiej części zobowiązania. Żeby uzyskać wsparcie ze strony funduszu poręczeniowego, oprocentowanie pożyczki nie może być niższe niż ustalana przez Komisję Europejską stopa referencyjna.

Kto może ubiegać się o wsparcie funduszy poręczeń kredytowych?

Działalność funduszy poręczeń kredytowych skupia się na wspieraniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Charakter udzielanego wsparcia determinuje wymagania wobec firm. O zabezpieczenie zobowiązania, a co za tym idzie łatwiejsze zdobycie pieniędzy na rozpoczęcie działalności, mogą ubiegać się przedsiębiorstwa:

 • z maksymalnie 250 pracownikami lub jednoosobowe działalności,
 • prowadzące działalność od minimum 3 miesięcy,
 • posiadające zdolność kredytową,
 • określające w jasny sposób cel, na który chcą przeznaczyć pieniądze z pożyczki lub kredytu,
 • złożyły wniosek o zobowiązanie w instytucji, która ma podpisaną umowę z funduszem poręczeniowym.

O poręczenie nie mogą ubiegać się firmy z sektora zbrojeniowego i rolniczego. Na pomoc nie mają szans również przedsiębiorstwa prowadzące działalność określaną jako szkodliwa dla środowiska lub powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Czym różni się fundusz pożyczkowy od poręczeniowego?

Obok funduszy poręczeń kredytowych funkcjonują również fundusze pożyczkowe. Cel obu rodzajów instytucji jest ten sam – wspieranie sektora MŚP w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Jednak pomoc funduszy pożyczkowych jest nieco bardziej bezpośrednia. Udzielają po prostu pożyczek na działalność gospodarczą (inwestycyjnych lub obrotowych) firmom, które nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń wymaganych np. przez bank. Na tym polega główna różnica między funduszem pożyczkowym i poręczeniowym.

Do zalet pożyczki z tego typu instytucji, należy:

 • niskie oprocentowanie,
 • uproszczone procedury ubiegania się o pożyczkę,
 • możliwa 6-miesięczna karencja w spłacie zobowiązania,
 • wysokie kwoty dostępnych zobowiązań (nawet 500 tys. zł kredytu),
 • przyznawalność pomimo krótkiej historii kredytowej.

Wysokość oprocentowania jest ustalana indywidualnie i różni się w poszczególnych funduszach. Żeby uzyskać pożyczkę na działalność, trzeba też posiadać zabezpieczenie. Przedsiębiorca może np. wziąć pożyczkę pod zastaw.

Inne formy gwarancji to m.in.:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie z funduszu poręczeniowego,
 • poręczenie udzielone przez osoby trzecie.

Należy też pamiętać, że fundusze pożyczkowe rozpatrując wnioski, wymagają wkładu własnego. Minimalny wkład przedsiębiorstwa w opłacenie kredytowanego przedsięwzięcia wynosi 20 proc. Listę lokalnych funduszy znajdziecie na stronie Polskiego Funduszu Pożyczkowego.

Gdzie uzyskać pożyczkę na start firmy już dzień po rejestracji?

Od pewnego czasu problemy i potrzeby sektora MŚP dostrzegają również firmy pożyczkowe. Instytucje pozabankowe zdążyły już podbić rynek konsumenckich kredytów niskokwotowych do 4 tys. zł. W 2015 roku suma wszystkich pożyczek udzielonych w sektorze pozabankowym osiągnęła pułap ponad 5 mld zł. Coraz większą część tych zobowiązań zaczynają stanowić również pożyczki na działalność gospodarczą. Tego typu należności są co prawda zazwyczaj wyżej oprocentowane niż kredyty bankowe czy pożyczki z funduszy, ale przemawia za nimi m.in.:

 • wysoka dostępność,
 • bardzo proste procedury w większości przeniesione do internetu,
 • możliwość uzyskania wsparcia bez historii kredytowej,
 • dostępność już pierwszego dnia po rejestracji firmy.

To właśnie na starcie firmom najtrudniej znaleźć pieniądze na inwestycje, a bez nich ciężko jest o rozwój. Biorąc pożyczkę na założenie firmy, przedsiębiorcy mogą wpisać odsetki w koszty prowadzenia działalności. Pożyczkodawcy często umożliwiają też spłatę zadłużenia w wygodnych ratach rozłożonych na wiele miesięcy.

Szukając pożyczki na otwarcie działalności, można zwrócić się do Aasa dla biznesu. Ta instytucja rozpatruje wnioski składane przez przedsiębiorców już dzień po zarejestrowaniu firmy. To jedna z największych zalet tego typu finansowania. Próżno szukać innych instytucji bankowych, które respektowałyby tak krótki staż na rynku. Również Autokapital.pl oferuje pożyczki w tak wczesnej fazie działalności. Żeby zaciągnąć zobowiązanie już dzień po założeniu firmy, wystarczy, że pożyczkobiorca jest właścicielem samochodu – będzie on stanowił zabezpieczenie pożyczki.