Do jakiej kwoty nie płaci się podatku?

Rozliczając się z fiskusem w 2018 roku, możecie oczekiwać pełnego zwrotu podatku w sytuacji, gdy wasze zarobki w 2017 nie były wyższe niż 6600 zł na rękę. Żeby dowiedzieć się, czy nie przekroczyliście kwoty wolnej od podatku, sumujecie wszystkie przychody w skali roku. Przychodem nie będzie kredyt ani pożyczka, niezależnie od tego, czy dostaliście darowiznę od rodziny, czy pożyczkę online. Od otrzymanej kwoty odejmujecie koszty uzyskania przychodu. W zależności od rodzaju umowy będą one wynosiły 20 albo 50 proc. Jeżeli korzystacie z ulg podatkowych i odliczeń, je również odejmujecie od rocznego przychodu. Jednak uwzględniacie jedynie te, które odlicza się od zarobków, nie od podatku. W ten sposób uzyskacie podstawę opodatkowania – w przypadku gdy nie przekracza ona 6600 zł, nie musicie płacić ani złotówki na rzecz państwa. W 2018 roku kwota wolna od podatku w Polsce wzrasta do 8000 zł.

Przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku obejmują swoim zakresem osoby, które uzyskały przychód z tytułu umowy o pracę, dzieło czy zlecenie. Są to podatnicy rozliczający PIT-36 i PIT-37, którzy płacą według skali podatkowej. Mamy w niej dwa progi. Określają one wysokość podatku. Górna granica pierwszego progu podatkowego to 85 528 zł. Do tej kwoty zarobków podatek wynosi 18 proc. Nadwyżka ponad 85 528 zł obarczona jest już podatkiem w wysokości 32 proc.

Skala podatkowa nie dotyczy:

 • osób objętych podatkiem liniowym;
 • ryczałtowców i osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej;
 • podatników rozliczających przychody z kapitałów pieniężnych, sprzedaży akcji lub innych pochodnych instrumentów finansowych;
 • osób, które uzyskały dochody z tytułu zbycia nieruchomości lub praw pochodnych (np. sprzedaż działki budowlanej);
 • podatników rozliczających prywatne kapitały pieniężne i prawa majątkowe;
 • wynagrodzeń uzyskanych za pomoc organom ścigania;
 • nierezydentów, którzy nie wybrali opodatkowania według skali;
 • nagród, traktowanych jako przychód ze sprzedaży premiowej;
 • podatników rozliczających pracę z tytułu umowy zlecenie lub o dzieło, jeśli wartość przychodu nie przekracza rocznie 200 zł.

Osoby fizyczne w większości płacą podatki na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy natomiast mają prawo wyboru. Mogą zdecydować, że będą rozliczali się zgodnie ze skalą podatkową, a mogą też wybrać np. podatek liniowy w wysokości 19 proc. Inaczej to wygląda w sytuacji podmiotów z osobowością prawną. Te zobowiązane są do opłacania podatku dochodowego CIT.

Kwota wolna od podatku przy podstawie wyższej niż 6600 zł

Beneficjentami kwoty wolnej od podatku są na szczęście nie tylko osoby, które zarabiają rocznie mniej niż 6600 zł. Również gdy przychody przekroczą tę wartość, zachowana zostaje pewna kwota zwolniona z podatku. Dopiero kiedy roczne zarobki są wyższe niż 127 000 zł, kwota wolna od podatku znika. Zasady obliczania udogodnień przedstawia poniższa tabelka:

Dochody w skali roku Kwota wolna od podatku w Polsce w 2017 r.
do 6600 zł 6600 zł
6601 – 11 000 zł malejąca od 6600 do 3091 zł
11 001 – 85 528 zł 3091 zł
85 529 zł – 127 000 zł malejąca od 3091 do 0 zł
powyżej 127 00 zł brak

Co to jest i ile wynosi kwota obniżająca podatek za 2017 rok?

 

Na ostateczną kwotę podatku, która trafi na konto Urzędu Skarbowego poza odliczeniami i ulgami, wpływa również kwota obniżająca podatek. Po nowelizacji ustawy o PIT kwota ta maleje wraz ze wzrostem dochodów podatnika. Jeżeli wziąć pod uwagę roczne rozliczenie PITu, kwotę obniżającą podatek za 2017 rok obliczycie, posiłkując się danymi z tabelki poniżej:

Dochody w skali roku Kwota obniżająca podatek w 2017 r.
do 6600 zł 1188 zł
6601 – 11 000 zł 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie z wzorem: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6600 zł) ÷ 4400 zł
11 001 – 85 528 zł 556,02 zł
85 529 zł – 127 000 zł 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie z wzorem: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
powyżej 127 00 zł brak

 

Jak ulgi i zwolnienia podatkowe wpływają na wolną kwotę?

Im niższa podstawa opodatkowania, tym wyższa kwota zmniejszająca podatek. Jedną z metod obniżenia cyklicznych opłat na rzecz państwa jest skorzystanie z ulg i odliczeń podatkowych. Na podstawę opodatkowania wpływają odliczenia od dochodu. Nie interesują nas w tym momencie odliczenia od podatku.

Ulgi dostępne podatnikom:

 • odliczenia na emeryturę – kwoty wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w wysokości nie większej niż 5 115,60 zł;
 • ulga na badanie i rozwój – od 30 do 50 proc. poniesionych kosztów;
 • odliczenia składek ZUS – w wysokości rzeczywiście opłaconych w danym roku składek;
 • zwrot nienależnie pobranych składek;
 • ulga na leki – suma poniesionych na ten cel wydatków minus 100 zł za każdy miesiąc;
 • darowizny kościelne i na organizacje społeczne – do 6 proc. rocznych dochodów;
 • ulga dla dawców krwi – do 6 proc. rocznych dochodów;
 • ulga na internet – do 760 zł;
 • ulga rehabilitacyjna.
Zastosowanie którejkolwiek z powyższych ulg daje szansę na zmniejszenie kwoty podatku.