Co to jest kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy jest specyficznym produktem kredytowym. Dlaczego? W odróżnieniu od najbardziej popularnego kredytu gotówkowego, jest udzielany pod zastaw ruchomości, w tym głównie:

 • papierów wartościowych,
 • towarów,
 • metali szlachetnych, np. złota,
 • praw majątkowych.

Kwota kredytu lombardowego sięga maksymalnie 80 procent wartości ustanowionego zastawu. Jeżeli kredytobiorca nie spłaci zobowiązania, kredytodawca ma prawo przejęcia przedmiotu zastawu. Wyróżnia się dwa rodzaje kredytu lombardowego:

 • kredyt lombardowy banku komercyjnego dla osób fizycznych i prawnych,
 • kredyt lombardowy banku centralnego dla banków komercyjnych.

Zanim scharakteryzujemy poszczególne rodzaje kredytu lombardowego, podsumujemy wszystkie cechy kredytu pod zastaw ruchomości.

Cechy kredytu lombardowego

Kredyt lombardowy:

 • jest udzielany bankom komercyjnym, a także osobom fizycznym i prawnym,
 • narzuca konieczność ustanowienia zastawu,
 • wynosi od 20 do 80 proc. wartości zastawu,
 • w razie braku spłaty kredytu, kredytodawca nabywa możliwość sprzedaży zastawu w celu odzyskania pożyczonych pieniędzy,
 • wiąże się z pobieraniem odsetek z góry. Odsetki są potrącone od kwoty wypłaconego kredytu,
 • jest wypłacany w transzach lub jednorazowo,
 • może być wypłacony w dniu rozpatrzenia wniosku kredytowego,
 • ma charakter krótkoterminowy. Często jest udzielany jedynie na kilka miesięcy, a nawet na kilka tygodni,
 • ma wysokie oprocentowanie,
 • narzuca konieczność pokrycia kosztów wyceny zastawu przez kredytobiorcę. Wycenę przeprowadza specjalista wyznaczony przez bank.

Warunki otrzymania kredytu lombardowego

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt lombardowy? Kredytobiorca, który chce otrzymać kredyt pod zastaw, musi:

 • złożyć wniosek o kredyt lombardowy,
 • posiadać zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty kredytu oraz naliczonych odsetek,
 • ustanowić wymagane zabezpieczenie,
 • podpisać umowę kredytową.

Kredyt lombardowy banku komercyjnego dla osób fizycznych i osób prawnych

Kredyt gotówkowy nie jest jedynym rodzajem kredytu udzielanym klientom indywidualnym i firmom. Zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mogą korzystać z kredytu lombardowego, ustanawiając zabezpieczenie w postaci ruchomości. Już wiemy, że kredytobiorca musi pokryć koszty wyceny ruchomości, którą przekazuje bankowi pod zastaw. Wyceny dokonuje specjalista wskazany przez bank i to od niego w głównej mierze zależy ostateczna kwota kredytu.

Jeżeli zastawem są papiery wartościowe lub drobne przedmioty, np. biżuteria, zastaw zostaje przekazany do depozytu bankowego. Bank będzie sprawować nad nim pieczę aż do momentu całkowitej spłaty lub konsolidacji kredytu, kiedy bank spłaci zobowiązanie i dołączy kwotę spłaty do nowych rat. W momencie, gdy zastawem są większe przedmioty, np. sprzęt firmowy, którego nie można oddać do depozytu, bank żąda zabezpieczenia w postaci warrantu.

Alternatywą dla kredytu lombardowego jest pożyczka online. Wnioskować można już od pierwszego dnia prowadzenia działalności! Pożyczka dla firm charakteryzuje się łatwym wnioskowaniem i szybkim przelewem pieniędzy. Podobnie jak pożyczka online dla klientów indywidualnych, gwarantuje wysokie kwoty i dogodne warunki spłaty. Warto korzystać z pożyczek pozabankowych, jeśli potrzebujemy natychmiastowego wsparcia budżetu!

Kredyt lombardowy pod zastaw ruchomości reprezentowany warrantem

Nie każdy wie, czym dokładnie jest warrant. Cechą charakterystyczną dla kredytów lombardowych jest ustanowienie zastawu. Jeśli zastawem są papiery wartościowe, bank nie ma problemu z ich przechowywaniem. Jeśli jednak ustanawiamy zastaw w postaci większych przedmiotów (np. tak jak wspomnieliśmy – w postaci sprzętu firmowego), bank nie ma możliwości ich składowania. W takiej sytuacji przedmiotem zastawu staje się warrant.

Warrant to szczególny rodzaj papierów wartościowych, stanowiący dowód przechowywania przedmiotu zastawu w określonym miejscu. Bank, który przyjmuje zastaw w postaci warrantu, ponosi ryzyko spadku rynkowej ceny towaru lub obniżenia jakości towaru w związku z jego przechowywaniem przez ustalony czas. Dlatego kwota kredytu pod zastaw towarów jest niższa niż w przypadku kredytu pod zastaw papierów wartościowych.

Kredyt lombardowy banku centralnego dla banków komercyjnych

Banki również korzystają z kredytu lombardowego. NBP jako bank centralny, czyli „bank banków”, jest w takiej sytuacji kredytodawcą i prowadząc politykę refinansowania, udziela bankom komercyjnym kredytu. Do 1995 roku oferował kredyt refinansowy. Po 1995 roku kredyt refinansowy został zastąpiony kredytem lombardowym oraz kredytem redyskontowym.

Kredyt lombardowy dla banków komercyjnych jest udzielany wyłącznie pod zastaw papierów wartościowych. Wartość kredytu nie może być wyższa niż 80 proc. ich wartości nominalnej. NBP przyznaje kredyt lombardowy w oparciu o oprocentowanie, które jest ustalane na podstawie stopy lombardowej. Wysokość stopy lombardowej określa Rada Polityki Pieniężnej, jeden z organów Narodowego Banku Polskiego.

Co to jest i ile wynosi stopa lombardowa?

Stopa lombardowa to jedna z głównych stóp procentowych Banku Centralnego. Jest ceną, po której bank centralny udziela kredytu lombardowego bankom komercyjnym. Wskazuje najwyższy możliwy poziom oprocentowania kredytu lombardowego. Obecnie wysokość stopy lombardowej wynosi 2,5 proc.

Stopa lombardowa i inne stopy procentowe ustalane przez NBP w sposób bezpośredni oddziałują na oprocentowanie kredytów i pożyczek udzielanych klientom indywidualnym. Niższa stopa lombardowa oznacza zwykle mniejsze oprocentowanie kredytów, również kredytu hipotecznego.

Kredyt redyskontowy a lombardowy

Kredyt redyskontowy jest drugim rodzajem kredytu udzielanego przez bank centralny bankom komercyjnym. Drogę do tego kredytu otwierają weksle. W momencie, gdy bank komercyjny potrzebuje pieniędzy, przedstawia do redyskonta zdyskontowany wcześniej weksel i otrzymuje kredyt. Kredyt redyskontowy jest kredytem krótkoterminowym, z czasem spłaty maksymalnie do terminu wykupu weksli.

Pożyczka lombardowa w lombardzie

Mianem kredytu lombardowego określa się również pożyczki lombardowe udzielane w lombardzie. Cieszą się popularnością głównie wśród osób z zadłużeniami. Lombardy nie weryfikują zdolności kredytowej, co oznacza że pożyczka lombardowa jest dostępna niemal dla każdego.

Pożyczka lombardowa polega na uzyskaniu środków dzięki oddaniu rzeczy do lombardu pod zastaw. Możemy zastawić dowolny przedmiot, np. biżuterię, sprzęty RTV i AGD czy zegarki. Rzeczoznawca przyjmujący towar w lombardzie dokonuje wyceny zastawianego przedmiotu i udziela pożyczki, zwykle na okres maksymalnie 31 dni kalendarzowych. Jeżeli pożyczkobiorca nie zwróci pożyczonej kwoty zgodnie z warunkami umowy, zastaw staje się własnością lombardu i może zostać wystawiony na sprzedaż.

Ważne! Instytucje pozabankowe również udzielają pożyczek dla zadłużonych. Warto sprawdzić ich ofertę, aby jak najszybciej uregulować zaległe długi i ustabilizować sytuację finansową.