Gwarancja bankowa – co to jest?

Gwarancja bankowa to pewnego rodzaju umowa, którą zawierają dwie strony: osoba prywatna lub przedsiębiorca oraz bank. W tym dokumencie instytucja zobowiązuje się do wypłacenia naszemu wierzycielowi całej sumy świadczenia w sytuacji, gdy wpadniemy w kłopoty finansowe i nie będziemy mogli uregulować pozostałych rat w wyznaczonych terminach. Co ważne, to rozwiązanie wiąże się z zapłaceniem różnych prowizji na rzecz kredytodawcy, ich wysokość może się różnić w zależności od banku.

Trzeba wiedzieć, że instytucje finansowe najczęściej udzielają gwarancji bankowych firmom, które prowadzą poważne działania biznesowe wymagające dużych nakładów pieniężnych. Przykładowo, dzięki zabezpieczeniu wierzytelności przez bank, dana działalność gospodarcza będzie mogła przekonać inną firmę, że otrzyma pieniądze za zakupiony towar.

Jeśli dana firma otrzyma gwarancję bankową, wtedy automatycznie zyska również większą szansę na uzyskanie kolejnego zobowiązania finansowego (np.kredytu gotówkowego) w innej instytucji.

Gwarancja bankowa a prawo bankowe

Z pewnością warto również zapoznać się z wyjaśnieniem pojęcia gwarancji bankowej, które zostało zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W ten sposób łatwiej będzie zrozumieć, na czym polega zabezpieczenie wierzytelności przez instytucję finansową.

W art. 81 Prawa bankowego możemy przeczytać, że:

1. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

2. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności.1

Czego dotyczy gwarancja bankowa?

Zabezpieczenie wierzytelności cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ zawiera szeroki wachlarz zastosowań. Poniżej wskazaliśmy, w jakich sytuacjach gwarancja bankowa jest najczęściej wykorzystywana.

 • uregulowanie kwoty za zakupione towary od innej firmy,
 • spłata zobowiązania finansowego w postaci kredytu gotówkowego,
 • rękojmia,
 • zapłata cła,
 • spłata rat leasingowych,
 • zwrot zaliczki pieniężnej,

Rodzaje gwarancji bankowych

Każdy, kto będzie chciał skorzystać z gwarancji bankowej powinien zdawać sobie sprawę z tego, jakie są jej rodzaje. W ten sposób, można dowiedzieć się w jaki sposób instytucje finansowe mogą wypłacić określoną kwotę pieniędzy beneficjentowi. W bankach obowiązują dwa typy gwarancji:

 • warunkowa – instytucja finansowa wypłaci środki beneficjentowi jednak tylko wtedy, gdy ten spełni wszystkie warunki, które zostały zapisane w umowie gwarancji bankowej. Trzeba podkreślić, że w tej sytuacji bank sprawdzi zasadność roszczenia na podstawie złożonych dokumentów.
 • bezwarunkowa – w tym przypadku instytucja wypłaci beneficjentowi całą kwotę pieniędzy, ale nie będzie sprawdzać zasadności roszczenia oraz wymagać złożenia żadnych dokumentów, które to potwierdzą.

Jak uzyskać gwarancję bankową?

Zanim instytucja finansowa udzieli gwarancji bankowej, najpierw w dokładny sposób przeanalizuje naszą zdolność kredytową. W tym miejscu trzeba podkreślić, że to najważniejszy czynnik, który decyduje o tym, czy uzyskamy zabezpieczenie wierzytelności. Ponadto bank może poprosić nas o założenie rachunku bankowego, czy zabezpieczenia umowy na przykład poprzez obciążenie hipoteką należącej do nas nieruchomości.

Po spełnieniu powyższych warunków kredytodawca będzie wymagał jeszcze uregulowania kilku opłat, należą do nich między innymi:

 • rozpatrzenie wniosku dotyczącego udzielenia gwarancji bankowej,
 • rozpatrzenie zlecenia udzielenia zabezpieczenia wierzytelności,
 • wystawienie promesy kredytowej w obrocie krajowym,
 • ustalona przez bank prowizję za przyznanie gwarancji bankowej.

W jakich bankach można uzyskać gwarancję bankową?

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu najpopularniejszych instytucji finansowych, które zawierają w swoich ofertach możliwość otrzymania gwarancji bankowej dla przedsiębiorców. Sprawdź, w jakim banku możesz uzyskać zabezpieczenie wierzytelności oraz jakie koszty trzeba będzie uzupełnić.

Bank Rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji Prowizja przygotowawcza Wystawienie promesy udzielania gwarancji Przedłużenie gwarancji bankowej Weź kredyt
Millennium 100 zł Ustalana indywidualnie 100 zł 100 zł Weź pożyczkę
Pekao SA 200 zł 0,75 proc. 200 zł 0,75 proc. Weź pożyczkę
BNP Paribas Ustalana indywidualnie 500 zł Ustalane indywidualnie Weź pożyczkę
BOŚ Bank 100 zł 200 zł 100 zł 100 zł Weź pożyczkę
Santander Bank Polska Ustalane indywidualnie Ustalana indywidualnie 100 zł Weź pożyczkę
ING Bank Śląski 500 zł 100 zł 100 zł 100 zł Weź pożyczkę
PKO BP 500 zł 400 zł Weź pożyczkę
Citi Bank Handlowy 3% rocznie kwoty linii rewolwingowej płatną w PLN 200 USD 200 USD Weź pożyczkę
mBank 500 zł 500 zł 500 zł Weź pożyczkę
Bank Gospodarstwa Krajowego 250 zł 300 zł Weź pożyczkę

Umowa gwarancji bankowej – jakie elementy powinna zawierać?

Osoba starająca się o zabezpieczenie wierzytelności w wybranej instytucji powinna zdawać sobie sprawę, jakie elementy zawierają się w umowie gwarancji bankowej. W ten sposób łatwiej będzie zrozumieć, co powinno znajdować się w poszczególnych podpunktach tego dokumentu.

Oto najważniejsze aspekty, które powinny być zawarte w umowie gwarancji bankowej:

 • rodzaj gwarancji bankowej,
 • informacja dotycząca tego, co konkretnie ma zostać objęte zabezpieczeniem wierzytelności,
 • okres, w którym będzie obowiązywała gwarancja bankowa,
 • termin, w jakim instytucja jest zobowiązana wypłacić określoną kwotę pieniędzy,
 • maksymalna kwota, którą bank będzie mógł wypłacić beneficjent,
 • warunki wypłaty należności finansowej,

Kiedy gwarancja bankowa może ulec wcześniejszej utracie ważności?

Trzeba wiedzieć, że każda umowa gwarancji bankowej jest sporządzona nas czas określony i kończy się wraz z upływem terminu jej obowiązywania. Nie oznacza to jednak, że nie dokument nie może wcześniej utracić swojej ważności. Dokument o zabezpieczeniu wierzytelności przestanie obowiązywać, jeżeli:

 • zadłużenie względem wierzyciela zostanie spłacone i potwierdzone odpowiednim dokumentem,
 • osoba prywatna lub przedsiębiorca dobrowolnie zrezygnuje z gwarancji bankowej poprzez zwrot umowy lub potwierdzi na piśmie zwolnienie banku z ciążących na nim zobowiązań finansowych,
 • na przykład zostanie wyczerpana ustalona suma do wypłaty dla wierzyciela.

Czy zdecydowanie się na gwarancję bankową będzie rozsądnym rozwiązaniem? Wydaje się, że tak, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczęły rozwijać własne przedsiębiorstwa i potrzebują zdobyć większą wiarygodność w kontaktach z innymi firmami i różnymi kontrahentami.


 1. Źródło:http://prawo.sejm.gov.pl/