Kalkulator odsetek
Data, od której naliczane są odsetki
Data zapłaty zaległości

Odsetki naliczone w zdefiniowanym czasie:

 

Kalkulator odsetek za opóźnienie – co to jest?

Kalkulator odsetek należnych za opóźnienie to narzędzie, które pozwala poznać kwotę do zapłaty za przekroczenie terminu spłaty. Posiada on dwie funkcje. Z jego pomocą można sprawdzić wysokość odsetek:

  • podatkowych – opłaty nakładane przez organy podatkowe, za niezapłacony w terminie podatek, ratę podatku oraz niepoprawnie wykazaną i zwróconą nadpłatę lub zwrot podatku.
  • ustawowych – od umów gospodarczych, między kontrahentami i osobami fizycznymi, wysokość i sposób naliczania opłat regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Jest to zapewniona prawnie forma odszkodowania za brak spłaty w terminie lub uregulowania po upływie terminu płatności.

Jest to aplikacja z kategorii kalkulatorów podatkowych i dość znacznie różni się od pozostałych dostępnych na pozyczkaportal.pl. Z jego pomocą poznamy całkowity koszt zobowiązania do zapłaty, z uwzględnieniem kosztów za opóźnienie.

Czym są odsetki podatkowe?

To te należne za opóźnienia w spłacie zaległości podatkowych. Ich oprocentowanie wynosi 8% w skali roku, liczone za każdy dzień opóźnienia. Aktualna wysokość opłaty za zwłokę zapłaty podatku, została ustalona obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 roku.

Obowiązują trzy stawki :

  • podstawowa – 8%,
  • obniżona – 4%,
  • podwyższona – 12%.

Z obniżonej stawki można skorzystać, pod warunkiem samodzielnej i skutecznej korekty deklaracji podatkowej. Jeżeli zorientujemy się, że wystąpił błąd, złożymy korektę w terminie do 6 miesięcy od deklaracji podatkowej i spłacimy zaległości w ciągu 7 dni, oprocentowanie wyniesie 4%. Jeżeli w danym momencie nie posiadamy środków na spłatę zadłużenia, warto rozważyć pożyczkę na spłatę ZUS i US. Korzystając z niej zyskamy pewność, że odsetki nie wzrosną z czasem i zamkniemy sprawę ciążącego podatku.

Czym są odsetki ustawowe?

Jest to najczęściej stosowany rodzaj rekompensaty za zaległości nieopłacone w terminie. Najczęściej obowiązują w ramach relacji między kontrahentami, w odniesieniu do wystawionych faktur. Stawkę za opóźnienie w spłacie strony mogą ustalić między sobą lub posłużyć się stawką wskazaną w Kodeksie Cywilnym. Jest to zabezpieczenie na wypadek, braku zapisu rozstrzygającego tę kwestię w umowie.

Zgodnie z art. 481 § 2 KC zobowiązanie niespłacone w terminie zostanie obciążone odsetkami ustawowymi. Ich wysokość jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Aktualnie to oprocentowanie wynosi 5,6% w skali roku. Co ważne, naliczane jest za każdy dzień zwłoki płatności.

Kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienie i podatkowych – jak działa?

Narzędzie operuje na podstawie wprowadzonych danych i wskazuje dokładną kwotę do zapłaty za opóźnienie w spłacie zobowiązania. Procedura korzystania z kalkulatora jest bardzo prosta. Najpierw należy określić, co chcemy policzyć, przełączając pomiędzy funkcjami. Następnie podajemy niezbędne dane, na podstawie których algorytm wyliczy całkowitą kwotę do zapłaty. Dzięki temu, poznamy dokładną wysokość naliczonych odsetek karnych, wraz z oprocentowaniem i czasem trwania opóźnienia.

Kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych – dane potrzebne do obliczenia

Co ważne, to czy wynik będzie zgodny ze stanem faktycznym, zależy od dokładności wprowadzonych danych. Wymagane są:

  • kwota zaległości,
  • ostateczny termin płatności,
  • rzeczywisty termin uregulowania zobowiązania.

Jeżeli podamy inne daty przeterminowania zaległości lub uregulowania długu, możemy otrzymać błędny wynik. W przypadku odsetek ustawowych, również należy sprawdzić, czy umowa nie wskazuje innej stawki za opóźnienie. Jeżeli znajdziemy w niej zapis o wysokości opłaty karnej za opóźnienie w realizacji spłaty, nasz kalkulator nie będzie potrzebny.

Podstawy prawne odsetek za zwłokę od zaległości

W przypadku odsetek ustawowych, zasady są jasno opisane w Kodeksie Cywilnym. Wysokość oprocentowania zaległości przeterminowanych zmienia się więc pod wpływem stopy referencyjnej, ustalanej przez Narodowy Bank Polski. Co ważne, liczone są za każdy dzień opóźnienia, w tym również za soboty! Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy, sobota nie jest traktowana jako dzień ustawowo wolny od pracy.

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych bierze pod uwagę aktualną stawkę oprocentowania, którą obwieszcza Minister Finansów. Od roku 1989 wysokość oprocentowania była zmieniana ponad 90 razy. Przy ustalaniu terminu powstania i spłaty zaległości podatkowej, stosuje się nieco odmienne zasady. W ordynacji podatkowej sobota uznawana jest za dzień wolny od pracy. W związku z tym, jeżeli termin płatności wypada w sobotę, zostaje automatycznie przeniesiony na następny dzień roboczy.

Kalkulator odsetkowy podatkowych a obniżona stawka odsetek za zwłokę

Organy podatkowe umożliwiają skorzystanie z niższej stawki za opóźnienie w spłacie! Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy Ordynacji podatkowej, obniżoną stawkę za zwłokę stosuje się w przypadku złożenia korekty prawidłowej deklaracji podatkowej, pod warunkiem:

  • złożenia korekty nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu złożenia deklaracji,
  • zapłaty zaległości w całości, w ciągu 7 dni od terminu złożenia korekty.

Podejmując dobrowolne działanie o złożeniu korekty, można skorzystać z obniżonej stawki odsetek, za opóźnienia w spłacie. Co ważne, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawa pocztowego, odsetki nie są naliczane, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską, za nadanie listu poleconego, czyli 2,90 zł x 3. Aktualnie stawka ta wynosi 8,70 zł.

Odsetki ustawowe za opóźnienie – czy obowiązują obniżone stawki?

Kodeks Cywilny nie przewiduje obniżonych stawek, dlatego też kalkulator wylicza wysokość opłaty dla jednej wartości. Stawka wskazana w KC, dotyczy sytuacji, w której kwestia opłaty za ewentualne opóźnienia nie została uwzględniona w umowie. Strony mogą ustalić dowolną wartość odsetek, może być wyższa lub niższa.

Udostępnij