UOKIK oraz Rzecznik Finansowy wspólnie zinterpretowali art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Obie instytucje jednogłośnie uznały, iż banki powinny zwracać klientom kwotę, która jest proporcjonalna do okresu faktycznego korzystania z kredyt. Tak więc, zwracana kwota powinna być adekwatna do opłat faktycznie poniesionych przez klienta tj. opłat dodatkowych takich jak: prowizje, ubezpieczenia ubezpieczenia kredytu itp.. Warto podkreślić, iż interpretacja ta nie jest prawnie wiążąca, a jedynie jest „istotną wskazówką interpretacyjną dla uczestników rynku finansowego”. Rzecznik finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie mają bowiem kompetencji do narzucania innym podmiotom swojej interpretacji prawa.

Liczne skargi konsumentów na banki

W ciągu zaledwie roku do Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad 500 zażaleń na instytucje udzielające kredytów konsumenckich, z czego ponad 100 dotyczyło zaniżonego zwrotu kosztów kredytu przy jego wcześniejszej spłacie. Konsumenci składający zażalenia twierdzą, że głównie koszt składki ubezpieczeniowej był znacznie zaniżany.

Zwrot powinien dotyczyć wszystkich kosztów

Co więcej, UOKIK i Rzecznik Finansowy zgodnie twierdzą, iż w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania bank powinien obniżyć i zwrócić wszelkie koszty związane z kredytem, w tym również opłaty przygotowawcze i administracyjne. Zwrot powinien obejmować koszty niezależnie od tego kiedy zostały poniesione – na początku okresu kredytowania czy też rozłożone równomiernie w miesięcznych ratach.

Zapis prawny i jego interpretacja

Art. 49 ustawy o kredycie konsumencki mówi: „W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.”

Art. 49 zinterpretowany przez Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego:

  • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę.
  • redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

 

UOKIK i Rzecznik Finansowy zwracają uwagę na istotną dla konsumentów kwestię, miejmy więc nadzieję, iż ich apel o etyczne i uczciwe postępowanie w przypadku zwrotu części kosztów zostanie wysłuchany i banki będą się do niego stosowały.