Ułatwienia dla pożyczkobiorców z powodu pandemii koronawirusa

Wspólna rekomendacja, wydana przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundację Rozwoju Rynku Finansowego, daje nadzieję wszystkim pożyczkobiorcom, którzy z powodu pandemii nie mogą spłacić na czas swoich zobowiązań, np. pożyczek na raty oraz chwilówek. W zależności od rodzaju pożyczki, instytucje sugerują wprowadzenie firmom pożyczkowym jednego z kilku proponowanych rozwiązań:

  1. Zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres do jednego miesiąca, w zależności od rodzaju produktu, z możliwością przedłużenia o kolejny okres.
  2. Przesunięcie daty spłaty rat pożyczki i z ewentualnym, odpowiednim do tego przesunięcia wydłużeniem okresu, na jaki zawarta jest umowa.
  3. Obniżenie raty kapitałowo-odsetkowej przez okres do dwóch miesięcy z ewentualnym odpowiednim wydłużeniem okresu, na jaki zawarta jest umowa i możliwością przedłużenia na kolejny okres.
  4. Niepobierania, od dnia złożenia wniosku, odsetek za zwłokę, w przypadku zalegania przez klienta z płatnością raty, przez okres uzgodniony z klientem.

Wybrane działania będą realizowane na wniosek klienta (instytucja pożyczkowa nie podejmuje ich samodzielnie dla wszystkich). Klient, który na dzień 29 lutego 2020 roku zalegał ze spłatą raty pożyczki i uzasadni to sytuacją finansową wynikającą z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, może liczyć na wprowadzenie wybranego ułatwienia.

Pozostałe zalecenia wydane przez ZPF i FRRF

Powyższe ustalenia to nie wszystko. Czego jeszcze możemy się spodziewać w obecnej sytuacji?

  • Instytucje pożyczkowe nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia wsparcia.
  • Instytucje umożliwią składanie wniosków w sposób odformalizowany. Zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub telefonicznie, stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z instytucją pożyczkową.
  • Instytucje pożyczkowe dopuszczą możliwość składania wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z instytucją pożyczkową, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego i Związek Przedsiębiorstw Finansowych rekomendują, aby zapisy tego komunikatu zostały wdrożone i stosowane przez instytucje pożyczkowe w terminie możliwie najkrótszym, ale nie dłuższym niż 14 dni od dnia wydania powyższych rekomendacji. Swoje zalecenia motywują następująco:

“Podejmując jakiekolwiek decyzje musimy mieć na uwadze, że zachwianie stabilności sektora pożyczek pozabankowych doprowadzi kilkadziesiąt tysięcy osób do utraty miejsc pracy, a co za tym idzie dochodów, zawirowań na rynku kapitałowym w związku z brakiem możliwości wykupu obligacji, a także ograniczeniem dostępności finansowania dla klientów go potrzebujących. Niemniej rozumiemy trudną sytuację części naszych klientów. Jako branża proponujemy działania, które wesprą pożyczkobiorców”.

Jak rynek pożyczkowy pomaga klientom w czasie pandemii?

Rekomendacje Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego to kolejny etap pomocy pożyczkobiorcom w tym trudnym czasie. Już kilka dni temu Związek Banków Polskich przedstawił różne rozwiązania dla wszystkich pożyczkobiorców.

Także Polski Związek Instytucji Pożyczkowych przygotował podobne rekomendacje. Jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zawiesi spłaty kredytów na rok, choć wcześniej pojawił się taki pomysł. Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego apelują do organów państwowych o podjęcie pilnych działań, łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa dla przedsiębiorców i zapewniające stabilność polskiego systemu finansowego.