KNF postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Polska. Jak wynika z upublicznionych informacji żaden z banków nie zgłosił się do uczestnictwa w procesie przejęcia SKOK Polska, co więcej zarząd Kasy Krajowej również odrzucił możliwość udzielenia wsparcia finansowego z środków funduszu stabilizacyjnego.

Ujemne fundusze własne w SKOK

Według najnowszej sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2015 r., SKOK Polska posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 92 mln zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości (-) 46,2 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości (-) 65,9 mln zł. Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

Niewypłacalność SKOK Polska

Ogromna niewypłacalność SKOK Polska ujawniona przez zarządcę komisarycznego, jak również brak perspektyw restrukturyzacji, spowodowany odmową udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową oraz brak zainteresowania banków wobec przejęcia SKOK Polska, sprawiają, iż jedynym rozwiązaniem przewidywanym przez przepisy prawa jest zawieszenie działalności SKOK Polska, a także wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. Stanowi to podstawę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Jak podaje KNF aktualne depozyty, zgromadzone przez 15,8 tysięcy członków wynoszą 172,90 mln zł.
Warto zaznaczyć, że depozyty o równowartości do 100 000 euro są objęte gwarancją i wypłacane są całości w terminie 20 dni roboczych, które liczyć należy od dnia złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości.