Od stycznia już 8 skarg ws. kopiowania dokumentów

Tylko od stycznia do UODO wpłynęło już 8 skarg ws. kopiowania dokumentów przez banki. To nieznacznie mniej, niż było w całym 2018 roku. W 2019 zgłoszeń było już około 20 zgłoszeń. Skargi dotyczące wykonywania kopii dokumentów tożsamości przez instytucje finansowe są coraz częstsze.

Banki mają prawo kopiowania dokumentów tylko, jeżeli wynika to wprost z przepisów rangi ustawy. Art. 112 prawa bankowego daje przyzwolenie wyłącznie na przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Nie zezwala na wykonywanie kserokopii czy skanów dowodów osobistych celem weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej o kredyt gotówkowy bądź kartę kredytową. UODO sprzeciwia się takiej praktyce. W tego rodzaju czynnościach bankowych, również przy zakładaniu konta bankowego, wystarczające powinno być spisanie danych.

Kopiowanie dokumentów ułatwia kradzież tożsamości

Kopiowanie dokumentów tożsamości może ułatwiać ich wykorzystywanie przez podmioty nieupoważnione i prowadzić do kradzieży tożsamości. Bank może wykonać kopię jedynie na podstawie art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi. Decyzję tą musi jednak poprzedzić dokładną analizą, czy taka czynność jest naprawdę konieczna. Pozyskiwane dane muszą być adekwatne i ograniczone do celów, do jakich będą przetwarzane, zgodnie z zasadami celowości i minimalizacji, wprowadzonymi przez RODO.

Gromadzone dane nie mogą być też przetwarzane do innych celów, w tym do celów marketingowych. Stanowisko UODO nie ma charakteru wiążącego, co oznacza, że sądy mogą mieć inne zdanie. Zwłaszcza kiedy bank wykaże, że spełnił przesłanki wskazane w ustawie. Wtedy może obronić swoje stanowisko.

Kontrole banków są już zaplanowane

W związku z coraz liczniejszymi sygnałami do UODO, kontrola sektorowa w bankach jest już zaplanowana. Czynności kontrole mogą być realizowane w godzinach o 6 do 20. Kontrolerzy mają prawo wglądu do dokumentów, a także żądania składania wyjaśnień czy rozmów z pracownikami. Jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów, UODO może nakładać kary finansowe.