Rzecznik Finansowy zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych

Prezydent RP, Andrzej Duda, 5 sierpnia 2015 r. podpisał ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wraz z wejściem w życie wspomnianej ustawy dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych stał się Rzecznikiem Finansowym.
Osoba piastująca stanowisko RzF powoływana jest przez premiera na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na czteroletnią kadencję. Rzecznikiem może zostać jedynie osoba, która zdecydowanie wyróżnia się swoją wiedzą na temat funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych. Dodatkowo musi posiadać nie mniej niż 7 lat doświadczenia zawodowego we wspomnianym obszarze.

Obowiązki i zadania Rzecznika Finansowego

Głównym zadaniem Rzecznika Finansowego jest reprezentowanie interesów klientów podmiotów rynku finansowego i podejmowanie określonych działań w zakresie ich ochrony. Wyróżniamy następujące zadania RzF:

 • rozpatrywanie wniosków w sprawach indywidualnych, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń danego klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji;
 • rozpatrywanie wniosków, które dotyczą niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta (jeśli nie nastąpiło to w określonym terminie, czyli do 30 dni);
 • występowanie do określonych organów ze specjalnymi wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;
 • informowanie określonych organów kontroli oraz nadzoru o zauważonych nieprawidłowościach w działalności podmiotów rynku finansowego;
 • wydawanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących zarówno organizacji, jak i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego;
 • inicjowanie, a następnie organizowanie działalności edukacyjnej, a także informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego.

W jakich sprawach warto zwrócić się do Rzecznika?

Rzecznik Finansowy podejmuje działania z urzędu, czyli z własnej inicjatywy lub na wniosek pochodzący od klientów podmiotów rynku finansowego, m.in. klientów instytucji pozabankowych, SKOK-ów, banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Taki wniosek konsumenci mogą złożyć w sytuacji, gdy nie zostały uwzględnione ich roszczenia w trybie rozpatrywania reklamacji.
Ponadto wniosek można złożyć również wtedy, gdy dany podmiot rynku finansowego nie udzielił odpowiedzi na reklamację w wyznaczonym terminie lub też nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji. Dodatkowo wniosek lub skargę do RzF można złożyć w sytuacji, gdy podmiot rynku uwzględnił reklamację zgodnie z żądaniem swojego klienta, ale nie wykonał jej w określonym terminie (maksymalnie 30 dni).
Należy jednak mieć na uwadze, że zarówno wniosek, jak i skargę do Rzecznika we własnej sprawie można złożyć jedynie po wyczerpaniu całkowitej procedury reklamacyjnej.

Skarga do Rzecznika Finansowego – jak napisać i złożyć wniosek?

Na początku warto wspomnieć, że warunkiem przyjęcia reklamacji przez RzF jest uprzednie przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. Skarga do Rzecznika powinna być zatem ostatecznością.
Wniosek do RzF należy wnieść na piśmie zgodnie ze specjalnym wzorem, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji Rzecznika Finansowego. Taka skarga powinna w zwięzłej i rzeczowej formie przedstawiać dany problem. Co istotne, we wniosku należy wykazać, że całkowita procedura reklamacyjna została wyczerpana. Dodatkowo trzeba wskazać określone zarzuty przeciwko stanowisku skarżonego podmiotu oraz argumenty, które potwierdzałyby słuszność roszczenia klienta.
Naturalnie skarga do Rzecznika powinna zawierać także dane wnioskodawcy, tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Do wniosku, klient powinien dołączyć również kserokopię wszelkich niezbędnych dokumentów, który potwierdzałyby okoliczności wskazane w skardze. Mowa tu m.in. o korespondencji prowadzonej między klientem a instytucją finansową.
Skargę można wysłać listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu z odręcznym podpisem, lub też zawierającej podpis elektroniczny. Co istotne, takie postępowanie jest bezpłatne.

Co może zrobić Rzecznik Finansowy po zapoznaniu się z wnioskiem?

Po otrzymaniu, a następnie zapoznaniu się z otrzymanym wnioskiem, Rzecznik może:

 1. podjąć określoną czynność,
 2. przedstawić wnioskodawcy przysługujące mu prawa oraz działanie, jakie może wykonać,
 3. przekazać sprawę do innego organu,
 4. skierować sprawę do pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku,
 5. nie podjąć żadnej czynności (o takiej decyzji również Rzecznik musi powiadomić wnioskodawcę).

Rzecznik finansowy – najlepszy pośrednik w mediacjach

Spór pomiędzy podmiotem rynku finansowego a klientem może być także zakończony w drodze postępowania pozasądowego tzw. poreklamacyjnego postępowania polubownego. Najprościej mówiąc, jest to postępowanie, które ma na celu osiągnięcie ugody między klientem a podmiotem rynku finansowego (przykładowo pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą). W przeprowadzonym postępowaniu kluczową rolę odgrywa Rzecznik Finansowy, który jest mediatorem, dążącym do zawarcia ugody między stronami sporu.
Co istotne, takie postępowanie prowadzone jest na wniosek klienta, który zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
Podczas postępowania RzF musi zapoznać podmiot rynku finansowego z roszczeniem klienta, który wytoczył spór. Dodatkowo przedstawia stronom przepisy prawa oraz propozycję zakończenia postępowania. W sytuacji, gdy strony nie osiągną porozumienia, Rzecznik zobowiązany jest do sporządzenia opinii, która zawiera ocenę prawną stanu faktycznego w przedmiotowym postępowaniu.

Jak bezpiecznie pożyczać przez internet? Nowoczesne narzędzia pomocne w pożyczaniu

W dobie szybkiego internetu, gdzie za pomocą jednego kliknięcia myszki można wziąć pożyczkę, pojawia się coraz więcej zagrożeń dla użytkowników sieci. Jak zatem bronić się przed oszustami i wyłudzeniem poufnych danych?
Przede wszystkim warto korzystać z usług jedynie sprawdzonych instytucji finansowych. W wyborze rzetelnej firmy pożyczkowej pomogą nowoczesne narzędzia pożyczkowe, tj. porównywarki online oraz rankingi. W ten sposób z łatwością znajdziemy ofertę pożyczki dopasowaną do naszych aktualnych potrzeb i możliwości finansowych.