PKO Bank Polski wypłaci dywidendy swoim akcjonariuszom

Wartość rynkowa PKO BP w ostatnich latach pozostawiła konkurencję daleko w tyle. Nie przekładało się to jednak na wypłacanie dywidend. Dywidenda jest to część zysku spółki (po opodatkowaniu), którą wypłaca się posiadaczom akcji. Jej wypłata jest możliwa, jeśli w danym roku spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy. Wysokość wypłat zależy od wysokości tego zysku, i jest jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy. Na wyższe stawki może liczyć tylko właściciele akcji uprzywilejowanych.

Do tej pory bank zatrzymywał wypracowane zyski, ale sytuacja ma ma ulec zmianie. Walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało – PKO BP przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy 1.662.500.000 zł, co stanowi 1,33 zł brutto na jedną akcję. Dzień nabycia prawa do dywidendy ustalono na 31 lipca, a termin wypłaty na 14 sierpnia 2019 r. Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1.250.000.000 akcji banku.

Zdecydowano też, by nie dokonywać podziału pozostałej części zysku za 2018 r., która sięgnęła kwoty 1.667.651.024 zł. Ma to umożliwić elastyczne kształtowanie polityki dywidendowej w następnych latach, a tym samym przyciągnąć nowych inwestorów.

Pod względem wartości rynkowej PKO BP jest na miejscu pierwszym

Kapitalizacja PKO Banku Polskiego przekroczyła 53 mld zł. Jest to wartość porównywalna do Pekao i ING razem wziętych, i o 40 proc. wyższa niż ta wypracowana przez Santander Bank. Rosnąca pozycja banku nie przekładał się dotąd na wysokość dywidendy. Nawet w dobrych latach wypłaty były na poziomie 2-3 proc. Wynik 5 proc. osiągnięto zaledwie raz. Z aprobatą nie spotkał się także całkowity brak premii za lata 2014-2016. W czerwcu 2018 PKO BP przeznaczył na dywidendę 678,5 mln zł z zysku za 2017 r., co dało wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyniki, informacja, że w 2019 roku PKO BP przeznaczy na na dywidendę aż 1.662.500.000 zł spotkała się ze sporym zainteresowaniem rynku. Wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski potwierdził, że zarząd banku liczy na wypłaty w 2020 roku w wysokości 50 proc. zysku za 2019 r. zwiększonych o kwotę niepodzielonego zysku za 2018 r. Analitycy oszacowali, że oznaczałoby to wypłatę 2,38 zł dywidendy na akcję w 2020 roku, oraz 2,43 zł za akcję w roku 2021. Oznacza to, że stopa dywidendy PKO BP wzrośnie do nieosiągalnego dotąd poziomu 5,6-5,8 proc.

Analityk w Domu Maklerskim mBanku Michał Konarski oszacował dodatkowo, że premia za 2019 r. wyniesie 3,10 zł, a za 2020 r. 3,75 zł. Jeśli tak się stanie, stopa dywidendy PKO BP osiągnęłaby wysokość 7,3 i 8,9 proc., co dałoby PKO znaczą przewagę nad innymi bankami giełdowymi. Czy założenia okażą się trafne? Mogą, jeśli zgodzi się na to KNF, a PKO BP nie dokona w najbliższym czasie żadnego dużego przejęcia.