Premier popiera usunięcie Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy znalazł się na celowniku rządu – powstał już projekt ustawy, według którego instytucja ma zostać usunięta, a wszystkie jej obowiązki będą przeniesione do UOKiK, wraz z pracownikami. Plan działań legislacyjnych jest już po konsultacjach wewnętrznych i otrzymał akceptację Prezesa Rady Ministrów.

Zmiany związane z instytucjami ochrony konsumentów mają obowiązywać już od 2021 r. Doniesienia potwierdził też UOKiK. Jego stanowisko jest jednoznaczne – twierdzi, że jest gotowy na przejęcie wszelkich obowiązków pełnionych dotychczas przez Rzecznika Finansowego. Dodatkowo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewiduje, iż takie działanie przyczyni się do wzmocnienia poziomu ochrony Polaków. Centralizacja na wyznaczenie dokładnych kompetencji, które wg biura prasowego UOKiK są “nieostre”.

Jakie obowiązki Rzecznika Finansowego ma przejąć UOKiK?

Urząd Rzecznika Finansowego został powołany w 1995 r. pod nazwą Rzecznika Ubezpieczonych. Podstawę jego funkcjonowania określała ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych1. Od 2015 roku obowiązki RU przejął Rzecznik Finansowy, powołany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym2

Według projektu ustawy o scentralizowaniu instytucji ochrony konsumentów, UOKiK ma przejąć uprawnienia dotyczące m.in. polubownego rozstrzygania sporów, rozpatrywania skarg, opiniowania aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych czy informowania Polskiej Izby Ubezpieczeń o nieprawidłowościach w działaniu instytucji rynku ubezpieczeniowego.

Poszerzanie uprawnień UOKiK w relacji z UE

Resort rozwoju wystąpił ze swoim projektem o dodatkowym poszerzeniu uprawnień UOKiK dotyczących prawodawstwa harmonizacyjnego. Ma to związek z potrzebą dostosowania przepisów do unijnych regulacji.

Według nowego planu, uprawnienia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mają zostać zwiększone z kilkunastu aktów prawodawstwa harmonizacyjnego obejmujących oznakowanie zgodności do 70, w tym także tych nieobejmujących takiego oznakowania. Wedle autorów projektu, stojący na czele UOKiK powinien kontynuować stanowisko Jednolitego Urzędu Łącznikowego w pracach Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów.


  1. Dz.U. z 2019 r. poz. 207
  2. Dz.U. z 2019 r. poz. 2279