W I kwartale 2016 r. Wartość Barometru Rynku Consumer Finance wzrosła z 55,2 do 57,6 punktu. Jest to czwarty kwartał z rzędu, w którym wartość wskaźnika przekracza poziom 50 punktów, a co za tym idzie, zapowiada w perspektywie najbliższych 12 miesięcy wzrost rynku kredytowego. Wzrost zadłużenia konsumpcyjnego, wynikający z aktualnej wartości Barometru CF, jest prognozowany na poziomie prawie 8%. Względem obecnie obserwowanej dynamiki zadłużenia na cele konsumpcyjne (ok. 6% w ujęciu rocznym), oznacza to nieznaczne przyspieszenie.

Barometr rynku consumer finance

Oddziaływanie czynników demograficznych od 2007 roku systematycznie przekłada się na pogorszenie wskazań barometru. To jeden z czterech istotnych czynników, silnie oddziaływujących na jego wartość.

Od 2007 roku coraz większy odsetek gospodarstw domowych na rynku stanowią gospodarstwa domowe osób starszych, zaś udział grup konsumentów najbardziej aktywnych w obszarze zaciągania kredytu konsumenckiego, tj. gospodarstwa domowe z głową w wieku do 44 lat, zaczął się zmniejszać. Dodatkowo, w ostatnim okresie negatywne tendencje w tych obszarach zaczynają przyspieszać – zauważa dr Piotr Białowolski ze Szkoły Głównej Handlowej, współautor badań.

Na podstawie wyników z poprzedniego kwartału oszacowano skalę zjawiska wykluczenia finansowego, mającego również istotny wpływ na poziom wskazań barometru. Jest nim objętych poniżej 20% gospodarstw domowych, co oznacza poprawę sytuacji w tym obszarze. Podobny kierunek zmian zaobserwowano w zakresie popytu na dobra trwałe i ich finansowania. Obecna koniunktura znajduje się na najwyższym od 2011 roku poziomie.

Pomimo, że skłonność do finansowania większych wydatków za pomocą kredytu wciąż jest na stosunkowo niskim poziomie, to rośnie skłonność do samych zakupów, co powinno sprzyjać wzrostom w obszarze popytu na kredyt konsumencki wskutek większej bazy – dodaje dr Białowolski.

Kolejnej poprawie uległa też ogólna sytuacja w obszarze finansów gospodarstwa domowego i całej gospodarki, co powinno sprzyjać ograniczeniu niepewności przy sięganiu po kredyt. Pozytywne tendencje w tym obszarze trwają od 2012 r., a obecny poziom zaufania jest najwyższy od momentu rozpoczęcia kryzysu w 2008 roku.

Uwzględniając wskazania Barometru i konfrontując je z sytuacją na rynku kredytów, prognozujemy, że w kolejnych miesiącach rynek kredytu konsumenckiego będzie rósł, zaś tempo wzrostu powinno przyspieszyć. Na taki rozwój sytuacji w głównej mierze powinno wpływać zwiększenie zaufania do gospodarki, co powinno przełożyć się na większą swobodę w sięganiu po kredyt. Po kilku latach kryzysowych odwracają się również tendencje w obszarze zakupów dóbr trwałych – ocenia dr Piotr Białowolski.

Wzrost obciążeń nowymi kosztami, związanymi miedzy innymi ze zmianami w otoczeniu prawnym rynku kredytowego, który w zdecydowanie największym stopniu dotknie sektor bankowy i nadto znaczny poziom niepewności co do sytuacji tego sektora, którego źródłem są propozycje rozwiązań tzw. problemu frankowiczów, mocno wpływają na zmianę polityk kredytowych i strategii zaangażowania na rynku kredytowym. Silnie może je modyfikować również materializujące się ryzyko niskich stóp procentowych.

W tym dynamicznym, rynkowym kontekście, a jednocześnie w sytuacji obciążenia prognoz dużą skalą niepewności, związanej z ryzykiem legislacyjnym, wskazania Barometru Rynku Consumer Finance, obrazującego zmiany w zapotrzebowaniu gospodarstw domowych na produkty kredytowe, potwierdzają rosnący optymizm co do możliwości i zasadności silniejszego zaangażowania na rynku kredytu konsumenckiego. To dobre wiadomości dla wszystkich sektorów rynku kredytowego – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Raport Barometr Consumer Finance w pliku PDF

Źródło:KPF

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia ponad 80 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. KPF posiada bogaty dorobek samorządowy jako partner społeczny w procesie legislacyjnym polskim i europejskim. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS – European Federation of Finance House Associations, zrzeszającej siedemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących bardzo poważną część europejskiego rynku kredytowego i ponad 1.200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.