Braki konkretów w umowach pożyczkowych

Na początku ubiegłego roku przeanalizowano umowy pożyczkowe 14 firm działających w sektorze pozabankowym. Wyniki z opublikowanych badań nie były zadowalające. Federacja Konsumentów wykryła, że instytucje udzielające krótkoterminowych pożyczek zarówno w ubiegłym roku podczas przeprowadzonego badania, jak i obecnie nie podają konkretnych danych dotyczących wysokości oprocentowania. Umowy ramowe zawierają informacje dotyczące naliczania odsetek maksymalnych, czyli czterokrotności stopy lombardowej NBP, nie wskazując jednak konkretnej wartości obowiązującej na dzień udostępnienia formularza. Za naruszenie dóbr konsumenta Stowarzyszenie uznało również to, że niektóre firmy pożyczkowe zwlekają z przedstawieniem dokładnych kosztów pożyczki do momentu rozpatrzenia wniosku pożyczkowego. Pożyczkodawcy twierdzą bowiem, iż niektóre parametry chwilówki ustalane są indywidualnie, na podstawie informacji zawartych w formularzy. Przedstawiciele Federacji Konsumentów twierdzą, że tego typu działania są naganne, ponieważ nie spełniają wymogów ustawowych w zakresie wskazania kosztów pożyczki, RRSO w umowie oraz przekazania informacji przedkontraktowych.

Stowarzyszenie Federacji Konsumentów wskazuje również brak poprawy, co do zawierania umów bezterminowych. Działanie to choć nie jest niezgodne z prawem wyraźnie narusza dobro konsumenta. Pod lupę wzięto również opłatę rejestracyjną, która choć w większości firm jest symboliczna, ponieważ wynosi zaledwie 0,01 zł to powinna być uwzględniona w całkowitych kosztach pożyczki oraz RRSO.

Jednak za największy problem Federacja Konsumentów uznała naliczanie przez firmy pożyczkowe zbyt wysokich opłat windykacyjnych, które znacznie przewyższają realne koszty tego procesu.

Widoczna poprawa w informowaniu klientów

Większość sprawdzonych instytucji pożyczkowych znacząco poprawiła się pod względem informowania klientów o możliwości wcześniejszej spłaty częściowej lub całościowej pożyczki. Klienci są też rzetelnie informowani o możliwości odstąpienia od umowy oraz sposobach postępowania w takich sytuacjach.

Definicja firmy pożyczkowej

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym nanosi znaczące zmiany, pośród których wyszczególnić można wprowadzenie definicji instytucji pożyczkowej. Zgodnie z którą instytucją pożyczkową jest kredytodawca nie będącym bankiem, SKOKiem, ani też podmiotem, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług. Instytucją pożyczkową może być jedynie spółka kapitałowa, której minimalny kapitał zakładowy wynosi 200 000 zł. Znaczące jest również to, że zgodnie z ustawą żadna z osób zarządzającą spółką nie może być osobą karaną w sprawach za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Nadchodzące zmiany w kosztach chwilówek

Znacząca zmianą jest nałożenie ograniczenia na pozaodsetkowe koszty pożyczek krótkoterminowych, które na chwilę obecną, jak zauważa Federacja Konsumentów są mocno zawyżane. Po wprowadzonych zmianach pozaodsetkowe koszty rocznej pożyczki nie będą mogły przekroczyć 55 % jej całkowitej wartości. Dla pożyczek krótkoterminowych ta kwota zmniejszy się jeszcze bardziej, co z pewnością będzie korzystne dla samych konsumentów. Co więcej ustawa ma na celu niwelowanie popadania przez konsumentów w spirale zadłużenia, wprowadzając ograniczenia na pożyczki brane na spłatę poprzedniego zobowiązana, poprzez nakładanie ograniczeń. Jeśli klient nie spłaciwszy uprzednio pierwszej pożyczki otrzyma od instytucji pozabankowej drugą pożyczkę tj. w okresie 120 dni licząc od dnia zawarcia umowy niespłaconej pożyczki wówczas maksymalne wysokości pozaodsetkowych kosztów obu pożyczek nie będą mogły być wyższe od wysokości maksymalnych pozaodestkowych kosztów pierwszej pożyczki.

Kodeks Cywilny będzie określał również maksymalną kwotę odsetek karnych oraz opłat windykacyjnych wynikających z opóźnień w spłatach pożyczek. Ważną zmianą jest również fakt, iż firmy pożyczkowe są zobowiązane do zwrotu konsumentowi środków pobranych w ramach przygotowania lub rozpatrzenia wniosku jeśli:

  • nie dojdzie do ostatecznego zawarcia umowy pożyczkowej
  • pożyczona kwota nie zostanie wypłacona przez pożyczkobiorcę w terminie wskazanym w umowie.
Nadchodzące zmiany z pewnością odbiją się głośnym echem w całej branży okołobankowej. Specjaliści spekulują, że w najbliższym czasie zaczną zanikać oferty krótkoterminowych pożyczek, a klientom coraz częściej będą proponowane pożyczki ratalne.